SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, MADRIDBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Finnország Nagyasszonyának a lábnyomai, mint a Fény lábnyomai, kezdik megjelölni a belső ösvényeket, hogy misszionárius gyermekeim eligazodjanak ezen a következő Béke Zarándoklaton. Ugyanez fog csodálatos módon megtörténni Lengyelországban, Svájcban és Franciaországban is, ez utóbbi országnak nagy szüksége van a szeretetre és a megváltásra.

Drága gyermekeim, ma Finnország Szűzanyja először mutatkozik be nektek ezzel az Arccal, hogy belsőleg kövessétek Finnország Anyját ebben a fontos feladatban, amely szellemileg megpróbálja enyhíteni az igazságtalanságot és a béke hiányát a testvérnemzetek között, amelyeket ma konfliktus, gyűlölet és háború oszt meg.

Finnország Nagyasszonya a gonosz elé áll, hogy egy magasztos lélegzetvétellel eloszlassa a hódítás és a hatalom eszméit ártatlan lelkek milliói felett. Ti pedig kísérjetek el Engem bátorsággal és hittel, Finnország Angyalával együtt, Hellem El-lel együtt, hogy Portugália Angyalával együtt beavatkozzatok aLegszentebb Anya parancsára.

De mindez nem a konfrontáció vagy a szellemi harcok révén fog megtörténni, hanem Krisztus Drága Vére nevében vissza fogja adni a hála kis magvát, amelyet a konfliktusban álló országok elvesztettek, mert eltértek attól, ami alapvetően fontos és sürgős volt.

Ezért egyes nemzetek angyalainak kifürkészhetetlen jelenlétén keresztül Mennyei Anyátok, mint Finnország Nagyasszonya, újra felszínre hozza azokat az eredeti értékeket, amelyek az északi országok részét képezték, és így tovább.

Arra kérlek benneteket, hogy nyitott és üres szívvel induljatok el erre a zarándokútra, mert nemcsak ti, hanem a Hierarchia is kapcsolatba kerül egy olyan örökséggel, amely még nem tárult fel a világ előtt.

Ezért a Finnország Nagyasszonya úgy mutatja be magát, mint azoknak az értékeknek az első őrzője, amelyek a bolygó északi részének legősibb népeit a Harcos Vonal képviselőivé tették.

Tudatosan imádkozzunk azért, hogy ennek a zarándoklatnak minden egyes lépése hasznos legyen, nemcsak Finnország, hanem az egész világ számára is.

Köszönöm mindazoknak, akik ismét bíztak a kéréseinkben, és lehetővé tették ezt a meghosszabbított és szükséges zarándokutat.

Szeretlek benneteket és kiállok mellettetek:

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Finnország Nagyasszonya
 

Szűz Mária, a Béke Rózsája heti üzenete, amelyet Spanyolországban, Katalónia megyében, Sant Estevén, Monserratban adott át Elías del Sagrado Corazón de Jesús látnok szerzetes számára

Imádság, hogy legyen vége a világban a büntetlenségnek

Uram,
soha többé sem emeljem fel a hangomat
a testvérem ellen.

Uram,
soha többé sem álljon ellen egyik nemzet a másiknak.

Uram,
soha többé sem emeljék fel a fegyvereket,
és ne veszírsék el a tudatok az életüket.

Mennyek Ura!
Irgalmazz nekünk igazságtalanságaink és hibáink miatt!

Kegyelem Ura!
Szálljon le a Fényed
erre a rettenetes sötétségre!

Uram,
ne merüljön fel több konfliktus.

Uram,
Soha többé se veszítsék el
a legkiszolgáltatottabb családok a lakóhelyüket.

Uram,
Soha többé se robbanjanak fel többé a bombák.

Uram,
senki sem legyen képes arra,
hogy megölje felebarátját.

Ó, Béke Királya!
Szent Mennyei Világegyetemed
éljen és legyen jelen ebben a világban!

Uram,
ne áradjanak többé a könnyek 
és az ártatlanok vére.

Uram,
Ne létezzen többé a gyűlölet,
a bosszú és a büntetlenség.

Uram,
gyógyíts ki minket a nemtörődömségből!

Uram,
gyógyíts ki minket a mulasztásból és az előítéletekből!

Uram,
gyógyíts ki minket minden gonoszságból!

Legyen tiszta a szívünk!

Szolgáljuk a jótékonyságot és a jót!

Bennünk való Jelenléted zárja be az ajtókat a gonosz előtt!

Uram,
tégy minket Fiad Visszatérésének részesévé
 hogy reménnyel és hittel várjuk azt!

Legdrágább Fiadnak az összes Megváltása által szerzett érdeméért,
és Mária Szeplőtelen Szívének
örökös imája által
láthassuk meg a békés, a tiszteletteljes, a toleráns
és a testvéri emberiség megjelenését!

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Szeretett gyermekeim!

Ma azért érkezem meg, hogy előkészítsem Megjelenéseim évfordulójának előestéjét, egy olyan világba érkezem, amely zavaros és megosztott az igazságtalanság és a tévedések miatt.

Édesanyátokként, Aki szeret titeket, arra kérlek benneteket, hogy továbbra is hűek maradjatok a Szívemhez, hogy életetek legyen az a példa, amelyre szükségem van a Mennyei Atya előtt, hogy a világnak hosszabb békeidője legyen.

Kedves gyermekeim, ma itt vagyok, úgy, ahogy ti is itt vagytok, és válaszoltok szeretett Hívásomra. Gyermekeimnek ez a feltétel nélküli válasza az, ami lehetővé teszi Számomra, hogy újra és újra elérjem a világot, és ez lehetővé teszi, hogy közel lehessek hozzátok, és elkísérjem lépteiteket Fiam Szíve irányába.

Ezért szeretteim, ezen az előestén meghívlak benneteket, hogy szeretettel és hálával készüljetek fel a holnapi napra, amelyben Mennyei Édesanyátok fontos lelki beavatkozást hajt végre ezen idők minden válságával szemben.

Arra biztatlak, hogy mindig maradjatok a Békémben, és ez a Béke adjon neked kellő bizalmat ahhoz, hogy képesek legyetek Isten szeretetének állandó kifejezésére.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Ötvenedik vers

Béke Királynője,
Vigasztaló Anya,
a szívek Őrzője,
járj közben ezért a bolygóért és ezért az emberiségért,
járj közben az Élővilágért.

Hozd el minden lélek számára
Szereteted erejét és végtelenségét,
hogy ebben az utolsó időben
gyermekeid tudják, merre kell menniük,
és így találják meg az utat
Fiad Szent Szívéhez.

Béke Királynője,
visszhangozzon a Békéd
minden szív belső univerzumában.

Az egész emberiség érezze magát testvériségben
a felebarátok között.

Ne legyen többé gyűlölet, viszontagság, igazságtalanság,
sem embercsempészet.
és találják meg az utat Istenhez,

Ébredjenek fel a szívek,
és találják meg az utat Istenhez,
hatalmas Atyánkhoz.

Béke Anyja, az egész világ vesse el
hit által a reményt és a belső gyógyulást,
hogy a szenvedőknek legyen Kegyelme,
hogy Szíved anyai Sugarai megérintsék őket.

Engedd meg, Szentséges Asszonyom,
hogy Szereteted és Békéd nagykövetei legyünk.

Legyünk méltók Legfelsőbb Kegyelmedre.

Épüljön újjá minden élet,
hogy megtörténjen a megbékélés,
és hogy a megbocsátás hozza el mindenki számára
a széthúzásnak és a közönynek a végét.

Szerezze vissza összes gyermeked
azt a hitet, amelyre szüksége van a továbblépéshez,
amíg, mint a fény madarak,
egyszer visszatérhessünk
a Mennyei Atya Lakhelyére.

Béke Királynője,
Remény Anyja,
mérhetetlen Szeretet,
készíts fel minket most és mindig
Krisztus alig várt Visszatérésére.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚBAN, AZ AURÓRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek harmadik sorozata
Egy lélek második verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Jóság Ura,
nyugtasd meg az igazságtalanságot,
amelyet
Szemeddel látsz.

Könnyebbítsd meg azoknak a belső fájdalmát,
akik valóban szenvednek.

Nyugtasd meg vígasztaló Szereteteddel
a beteg lelkeket,
és egy pillanatig sem hagyjál abba
vezetni engem.

Kedves Jézus!
Tudod, hogy gyengék vagyunk,
és szellemileg törékenyek,
tudod, hogy néha
megsebesítjük a Szívedet
közömbös cselekedeteinkkel,
tudod, hogy nem csináljuk azt, amit csinálhatnánk,
de azt csináljuk, ami nem kellene.

Türelmes és szeretett Jézus,
hatolj be
a szívünk mélyére,
és távolíts el belőlünk
minden büszkeséget és gőgöt,
hogy megszabadulva az élet börtöneiből
alázatosan megtanuljunk
vígasztalni és imádni Téged.

Emelj fel minket, amikor elesünk.

Védj minket a gyengeségeinkben,
és mindig szabadíts meg bennünket saját magunktól,
hogy méltók lehessünk arra,
hogy tisztljünk és dicsőítsünk Téged,
mint életünk
Megmentőjét és Megváltóját.

Bárcsak sohasem hagynánk el Téged.

Bárcsak Rád bíznánk magunkat, Uram,
hogy teljesüljön Szent Akaratod.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, A GOIÁS MEGYEI GOIÂNIA VÁROSÁBÓL A SAN PABLO MEGYEI SAN CARLOS VÁROSÁIG TARTÓ UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekeim!

Ma annyira fogok közeledni hozzátok, amennyire a szívetek megengedi.

Mennyei Édesanyátokként várom megadásotok nagy napját, mert így megszabadultok a kétségek börtönétől és az igaz szeretet hiányától.

Ma az Isteni Világegyetemből jövök, hogy a Béke Üzenetét adjam át a világnak, és hogy ez lehetséges legyen, azért jöttem, hogy megkeressem bennetek a transzcendencia és a béke szellemét. Ily módon megszabadultok önmagatoktól, és így elkerülhetitek azt, hogy mindig ugyanarra a kiindulási pontra térjetek vissza, hogy újrakezdhessétek.

Nagy Szeretettel remélem, hogy minden nap szabadabbakká tehetlek benneteket, mert a szív fogságából kikerülve a lélek szabaddá válik, mint egy szent madár röpte.

Azt akarom, hogy életetek Krisztusban legyen megszentelve. Nincs többé szükségem a belső ellenállásotokra. Nyissátok ki a szíveteket, mert a különleges Kegyelem elmúlt hét évében már megtanultatok szeretni. Ha nem tudtok szeretni, soha sem fogtok tudni megbocsátani saját magatoknak.

A Fiam azért halt meg mindenkiért, hogy senki másnak se kelljen újra megfizetnie az igazságtalanság és a fájdalom árát. Emlékezzetek megfeszített Fiamra, Aki jelen van az Eucharisztiában, és oszlassátok el szívetek megpróbáltatásait.

Imádkozom az igazi belső szabadságotokért. Itt az ideje, hogy gyorsan újra átgondoljátok és megbékéljetek, nehogy olyanná váljatok, mint egy kő a Lábaim között.

Azt kívánom, hogy lelkektek a béke rózsája legyen. Kezdettől fogva arra törekszem, hogy Krisztusivá váljatok és Krisztusban legyetek. Így a megígért terv teljesül, és az egész Föld eléri az Ezeréves békét.

Emlékezzetek arra, amit mondok. Ne utasítsátok el Szavaimat, vegyétek úgy, mintha a saját szavaitok lennének, mert így fogtok növekedni, és felnőttként Krisztus igazi tanítványaiként fogtok élni.

Tudjátok meg, gyermekeim, hogy szeretlek benneteket, és kiigazítalak benneteket, hogy terjesszétek el Isten Szeretetét ebben az apokaliptikus világban, amelyre a bebörtönzött lelkeknek annyira szükségük van.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Aki neveli bennetek a szent alázat lelkét,

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT