SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, MADRIDBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Finnország Nagyasszonyának a lábnyomai, mint a Fény lábnyomai, kezdik megjelölni a belső ösvényeket, hogy misszionárius gyermekeim eligazodjanak ezen a következő Béke Zarándoklaton. Ugyanez fog csodálatos módon megtörténni Lengyelországban, Svájcban és Franciaországban is, ez utóbbi országnak nagy szüksége van a szeretetre és a megváltásra.

Drága gyermekeim, ma Finnország Szűzanyja először mutatkozik be nektek ezzel az Arccal, hogy belsőleg kövessétek Finnország Anyját ebben a fontos feladatban, amely szellemileg megpróbálja enyhíteni az igazságtalanságot és a béke hiányát a testvérnemzetek között, amelyeket ma konfliktus, gyűlölet és háború oszt meg.

Finnország Nagyasszonya a gonosz elé áll, hogy egy magasztos lélegzetvétellel eloszlassa a hódítás és a hatalom eszméit ártatlan lelkek milliói felett. Ti pedig kísérjetek el Engem bátorsággal és hittel, Finnország Angyalával együtt, Hellem El-lel együtt, hogy Portugália Angyalával együtt beavatkozzatok aLegszentebb Anya parancsára.

De mindez nem a konfrontáció vagy a szellemi harcok révén fog megtörténni, hanem Krisztus Drága Vére nevében vissza fogja adni a hála kis magvát, amelyet a konfliktusban álló országok elvesztettek, mert eltértek attól, ami alapvetően fontos és sürgős volt.

Ezért egyes nemzetek angyalainak kifürkészhetetlen jelenlétén keresztül Mennyei Anyátok, mint Finnország Nagyasszonya, újra felszínre hozza azokat az eredeti értékeket, amelyek az északi országok részét képezték, és így tovább.

Arra kérlek benneteket, hogy nyitott és üres szívvel induljatok el erre a zarándokútra, mert nemcsak ti, hanem a Hierarchia is kapcsolatba kerül egy olyan örökséggel, amely még nem tárult fel a világ előtt.

Ezért a Finnország Nagyasszonya úgy mutatja be magát, mint azoknak az értékeknek az első őrzője, amelyek a bolygó északi részének legősibb népeit a Harcos Vonal képviselőivé tették.

Tudatosan imádkozzunk azért, hogy ennek a zarándoklatnak minden egyes lépése hasznos legyen, nemcsak Finnország, hanem az egész világ számára is.

Köszönöm mindazoknak, akik ismét bíztak a kéréseinkben, és lehetővé tették ezt a meghosszabbított és szükséges zarándokutat.

Szeretlek benneteket és kiállok mellettetek:

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Finnország Nagyasszonya
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET FRANCIAORSZÁGBAN, AZ ALPESI TAVAKNÁL CORPS VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Valahányszor lejövök a Mennyből, azért jövök, hogy találkozzam veletek és megújítsalak benneteket.

Minden alkalommal, amikor az Úr Szolgája előtt álltok, Fiam jobb apostolaivá válhattok. Fiam apostolai révén Mennyei Anyátok képes közbenjárni és megkönnyebbíteni az emberiséget, mert Fiam apostolai küldetésben és szolgálatban vannak.

Engedje meg ez a béke, amelyet ma Szívem Tükrei tükröznek erre a Fénytóra, hogy növekedjetek a szeretetben és a feltétel nélküli szolgálatban.

Mennyei Anyátok ma is különleges módon ajánlja fel nektek a megbékélést, különösen az egész francia nép helyrehozását, amely az idők során megkapta azt a Kegyelmet, hogy különböző Jelenéseken és Kinyilatkoztatásokon keresztül befogadjanak Engem.

Azt kívánom, hogy Franciaország soha ne felejtse el, hogy csak az Én áldozatom által lesz képes a megbékélésre és hogy az összes adósságát elengedjék, amely a francia gyarmatosítás óta keletkezett a világ különböző népeiben és kultúráiban.

Teljesüljön egy napon Isten Anyjának a francia nép iránti törekvése, hogy ennek a nemzetnek és Őrangyalának tudata megalapíthassa Isten Szellemi Kormányát, amelyre minden franciának szüksége van, hogy megtanulják igazságosan, becsületesen és Isten Szeretete által kormányozni magukat.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET FRANCIAORSZÁGBAN, A MAGAS PIRENEUSOKBAN, A LUZ-SAINT-SAUVEUR KÖZÖSSÉGBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A jelek az Égen

És a világ reggel felébred, és az égbolton meglátja a formálódó jelet, amely Krisztus Visszatérésének pillanatát jelzi majd.

Sok szem kinyílik, és a szívek megváltásra kerülnek a Világegyetem eme látható jele előtt.

Amint a nap felkel a domb tetején, a Világegyetem jele egyre jobban láthatóvá válik és  el nem halványul; Ez lesz az a pillanat, amikor minden átalakul, és minden, ami rejtve maradt,  napvilágra kerül majd a semmiből.

Ez a jel további három jelet hagy, amelyek láthatóak lesznek a világon. Nem téveszthetők össze semmivel és nem is értelmezhetők természeti jelenségként, mivel olyan nagy lesz a ragyogásuk, hogy a világon semmire sem hasonlítanak.

Eközben a nagy betlehemi csillaghoz nagyon hasonló csillag hírül adja az Univerzum kapuinak megnyitását.

Amikor látjátok, hogy ez a nagy és ismeretlen csillag túlságosan fényesen ragyog az égen, boruljatok le a földre, és tartsatok bűnbánatot; tartsatok mély bűnbánatot az emberiség nevében, mert ez lesz a jele annak, hogy Krisztus visszatér.

Jézus születéséhez hasonló dolgok fognak az utolsói időkben megtörténni, mert amikor megszületett a Gyermekisten, Ő volt az Alfa; most visszatérve pedig Ő lesz az Omega.

Készítsétek elő a szíveteket időben erre a pillanatra.

Hagyjátok beteljesedni a tisztulást, hogy megszabaduljatok saját magatoktól.

Összesen négy jel tűnik majd fel ebben a Világegyetemben, hogy az emberiség megértse, hogy ideje felébredni és elhagyni a téveszméket és a tehetetlenséget.

Ezek a jelek valami újat és valami megújulást hoznak; de közben mindent ami sötét, igazságtalan és hűtlen, elmozdítanak majd, keletről nyugatra és északról délre.

Mivel ezek a Világegyetem bolygón belüli jelzései, nem lehet őket kitörölni, megváltoztatni vagy elrejteni.

Ezek a jelek óriási erővel bírnak majd, és a kiterjedésük nagyobb lesz, mint az összes óceáné.

Ez lesz az a pillanat, amikor imádságban kell lennetek teljes összpontosításban, mert az  ösztönző erők jelen maradnak, és ami hiábavaló, az átváltozik.

A jelek ismeretlen rejtélyeket tárnak fel, megmagyarázhatatlan ajtókat nyitnak meg, hogy az alvó emberiség felébredjen, és végül Isten felé fordítsa figyelmét, és ne tudjon elmenekülni sehova.

Ily módon, akarva-akaratlanul, az emberek tudatában lesznek minden bűnüknek, és minden felszínre kerül majd ebben a világban.

Így a felszínes emberek által létrehozott nagy világhazugság kiirtásra kerül. És mindenki tudatában lesz annak a téveszmének, amely az évszázadok alatt jött létre.

Amikor Krisztus visszatér, sok minden megmozdul majd, még a leghihetetlenebb dolgok is. Mert mivel Krisztus az Élő Törvény, ahol ez a Törvény jelen van, nem lesznek többé igazságtalanságok vagy rejtett dolgok.

Ezért tisztítsátok meg időben a szíveteket, így ezek az események nem lesznek váratlanok számotokra, és nem lepnek meg benneteket máról holnapra.

Legyetek résen, akárcsak az őr, aki a házat őrzi éjszaka.

Maradjatok ébren és imádkozzatok, mert így lépésről lépésre, végig vezérelve lesztek.

A Világegyetem jelei megvilágítják és nyilvánvalóbbá teszik a bolygó valóságát, mielőtt minden hazugság, csalás és igazságtalanság kiderülne.

Legyen szívetek irgalmas, mint ahogy Isten irgalmas; mert így nem fogtok kísértésbe esni.

Lényegében ugyanazt kérem tőletek, amit Jézus az apostolaitól kért, miközben átélte kínjait a Gecsemáné-kertben; mert ebben az időben szükség lesz a teljes összangra, harmóniára és feltétel nélküli odaadásra.

A legalázatosabbak segítik majd a legmélyebben alvókat.

A legbölcsebbek, akiket a Szentlélek irányít, segítik majd a legtudatlanabbakat.

A legegyszerűbbek mutatják majd az utat mindenki számára, az emberiség új, elközelgő ciklusa felé vezető kijáratához.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra.

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT