SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, MADRIDBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Finnország Nagyasszonyának a lábnyomai, mint a Fény lábnyomai, kezdik megjelölni a belső ösvényeket, hogy misszionárius gyermekeim eligazodjanak ezen a következő Béke Zarándoklaton. Ugyanez fog csodálatos módon megtörténni Lengyelországban, Svájcban és Franciaországban is, ez utóbbi országnak nagy szüksége van a szeretetre és a megváltásra.

Drága gyermekeim, ma Finnország Szűzanyja először mutatkozik be nektek ezzel az Arccal, hogy belsőleg kövessétek Finnország Anyját ebben a fontos feladatban, amely szellemileg megpróbálja enyhíteni az igazságtalanságot és a béke hiányát a testvérnemzetek között, amelyeket ma konfliktus, gyűlölet és háború oszt meg.

Finnország Nagyasszonya a gonosz elé áll, hogy egy magasztos lélegzetvétellel eloszlassa a hódítás és a hatalom eszméit ártatlan lelkek milliói felett. Ti pedig kísérjetek el Engem bátorsággal és hittel, Finnország Angyalával együtt, Hellem El-lel együtt, hogy Portugália Angyalával együtt beavatkozzatok aLegszentebb Anya parancsára.

De mindez nem a konfrontáció vagy a szellemi harcok révén fog megtörténni, hanem Krisztus Drága Vére nevében vissza fogja adni a hála kis magvát, amelyet a konfliktusban álló országok elvesztettek, mert eltértek attól, ami alapvetően fontos és sürgős volt.

Ezért egyes nemzetek angyalainak kifürkészhetetlen jelenlétén keresztül Mennyei Anyátok, mint Finnország Nagyasszonya, újra felszínre hozza azokat az eredeti értékeket, amelyek az északi országok részét képezték, és így tovább.

Arra kérlek benneteket, hogy nyitott és üres szívvel induljatok el erre a zarándokútra, mert nemcsak ti, hanem a Hierarchia is kapcsolatba kerül egy olyan örökséggel, amely még nem tárult fel a világ előtt.

Ezért a Finnország Nagyasszonya úgy mutatja be magát, mint azoknak az értékeknek az első őrzője, amelyek a bolygó északi részének legősibb népeit a Harcos Vonal képviselőivé tették.

Tudatosan imádkozzunk azért, hogy ennek a zarándoklatnak minden egyes lépése hasznos legyen, nemcsak Finnország, hanem az egész világ számára is.

Köszönöm mindazoknak, akik ismét bíztak a kéréseinkben, és lehetővé tették ezt a meghosszabbított és szükséges zarándokutat.

Szeretlek benneteket és kiállok mellettetek:

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Finnország Nagyasszonya
 

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, MALDONADOBAN ADOTT ÁT ELIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALOM 87. MARATONJA ALKALMÁBÓL

Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma, a széllel és az óceán hullámaival, a világegyetem kapuin keresztül jövök ide, azért, hogy az emberi tudatba behatolhasson annak spirituális jellege.

Ma mindenki számára elhozom Szívemnek - a bolygó és az emberiség helyzete miatt érzett - mély fájdalmát.

Annak ellenére, hogy Én a világegyetemben vagyok, és a Hierarchia a világ helyzetének enyhítésén dolgozik, Szemem szüntelenül arra tekint, ami történik, arra, amit még senki sem láthat valódi mélységében, hogy megérthetné, miért is történik mindez.

A mai napon a Mennyből jövök, hogy ismét arra kérjelek titeket, imádkozzatok a menekültekért, különösen azokért, akik igyekeznek túlélni, helyet találni, átkelnek az óceánon, hogy megleljék az ígéret földjét.
Közülük sokan nem érik el a végcélt, nem jutnak el arra a helyre, amelyet reménnyel keresnek, bár az arcukon tükröződik az elhagyatottság és az el nem fogadás miatti szenvedés.

Túl azon, ami az emberiségben, valamint az Isteni Irgalmasságnak ezen a Maratonján keresztül történik meg, amelynek folyamán imádságaitok összhangban és szeretetben Isten felé emelkednek fel, megosztom veletek Mesteretek és Uratok e fájdalmát;

mert minden lehetne másképp is, de mégsincs úgy. És mivel nincs másképp, és nincs válasz vagy megkönnyebbülés a hozzátok hasonló testvérek helyzetére, a sors módosítja az eseményeket.

Gondoljatok csak bele egy pillanatra, milyen volna meghallani az óceán közepén gyermekekkel, nőkkel, idősekkel, férfiakkal, hánykolódó csónakot, akik biztonságos kikötőt keresnek a származási nemzetükben tükröződő szellemi és anyagi vihar közepette.

A szenvedő felebarátaink iránti befogadás, nyitottság és együttérzés szellemisége az emberiség kötelessége a világegyetem felé.

Tudom, hogy ez nem csak az emberiségtől függ, hanem azoktól, akik mindenféle értelemben létrehozzák és táplálják a bizonytalan helyzeteket, a legszegényebb nemzetek között is a legszegényebbek körében, például Afrikában.

Ezért várok még a legmegfelelőbb pillanatra, hogy megérkezhessek Afrikába, ahol az Én feladatom és a Világ Anyja feladata nem csak azokra a nemzetekre fog összpontosulni, ahová megyünk, hanem az egész afrikai kontinensre is.

Amennyiben a jelen események nyomán nem születik hatékony humanitárius válasz a világ nemzetei részéről, akkor a szülőföldjükön még súlyosabb következményeket élnek majd át a különböző népek; mert ma nem csak éhínségről, háborúról, illetve társadalmi vagy politikai közömbösségről beszélünk, hanem valami olyanról beszélünk, ami túlmutat a látszaton és a felszínes dolgokon.

Lássátok menekült testvéreitekben magát az Istent, Aki hajótörést szenved, amelyet tulajdon gyermekei okoznak azáltal, hogy nem teljesítik a Tervét. Tekinteteteket és szíveteket hangoljátok rá a dolgoknak erre az értelmére, amelyet ma hozok el nektek.

Próbáljatok túljutni a látszaton, azon, ami felszínes, túl mindenen, ami ismert vagy anyagi.

Hatoljatok be a világegyetem titokzatosságába,  és így megértitek majd mindannak a szellemi jelentését, amit mondok nektek.

Csak azt remélem, hogy többen lesztek a tudatában annak, ami történik, mert ami néhány emberrel, például a menekültekkel történik, az az egész világgal történik meg.

Ebben a helyzetben nem léteznek határok sem az anyag, sem az elme szintjén. Ezen idők végének nagy szükségével szemben nem létezhet közömbösség vagy mulasztás. Ha ma ez a helyzet áll fent a világon, ez azért van, mert azt tükrözi, hogy milyen állapotban van az emberiség.

Nem törekedhettek a magasabb szférákba vagy a kapcsolódás magasabb szintjeire, ha nem fogadjátok a szívetekbe ezt a helyzetet, a menekültek, a testvéreitek valóságát.

Mindannyian testvérek vagytok, fajtól, nyelvtől és körülményektől függetlenül. Lényegében mindenki egyenlő a Mennyei Atya előtt, és ez nem fog változni.

Ami anyagi, az mulandó, ami szellemi, az örök. A szolgálat a jelen idő nagy kulcsa, ez hozhat enyhülést az emberiség számára a káosz és a szenvedés közepette, amely újra- meg újrateremti  saját magát.

Azonban az Elsődleges Forrás Isten Gyermekeinek a szolgálatában van. Folyamodjatok Hozzá helyesen, hívjátok Azt helyesen, egyesüljetek Vele helyesen, hogy az Elsődleges Forrás segítségetekre lehessen.

Ezáltal felébred majd bennetek sokfajta tehetségetek, erényeitek láthatóvá válnak, és lesz vezetésetek a szolgálat és az imádság útján, a bolygó sürgető ügyei miatt.

Ma a széllel és az óceán hullámain jövök, hogy meghalljátok és megérezzétek magatokban Isten Érzését, az Ő csendes Érzését, amely erről a valóságról beszél a belső világoknak.

Már elérkezett az idő, amikor sok mindent megértetek abból, ami nem anyagi, hanem anyagtalan.

Ha belső világotok és tekintetetek áhítattal és alázattal fordul a tudás felé, akkor a Törvény vezet majd titeket, a Törvény rajtatok keresztül működik majd, hogy helyrehozza azt az egyre kaotikusabb és nehezebb helyzetet, amiben a Föld található.

A Getsemáné kertje óta tudtam, hogy mindez elérkezik majd. Vérem ára, minden csepp Vérem ára, amely e világban a földre hullott az emberiségért, ebből az okból fakadt.

Irgalmas Szívemnek rajtatok keresztül kell eljutnia a szenvedőkhöz, a menekültekhez.

Az irgalmas imádság ezen napjaiban imádkozzatok buzgón, lelkesült imátok megújít majd titeket, mindig a helyes rezgésbe hoz majd benneteket ebben a vészhelyzetben, amiben a bolygó van.

A világ sose látott, leírhatatlan helyzeteket fog látni majd. Arra hívlak benneteket, hogy tudatosítsátok ezt magatokban, és fordítsátok életeteket a szolidaritás és a jó felé.

A belső síkokon hozzátok létre Velem a formák megújulását, hogy a bolygó tudatát elnyomó, az emberiséget leigázó retrográd erők, kiűzessenek a Föld felszínéről, és megszabadulva ezektől minden megújulhasson.
 
Amíg az emberiség a szellemi élet és az ima iránt csak homályosan érdeklődik vagy közömbös, addig nem nyílnak meg Irgalmasságom kapui; ez a nagy segítség a Velem való imádságokra arányos feleletként jön majd el.

Az emberiség nem áll készen arra, hogy szembenézzen az idők végével és elképzelhetetlen dolgokat lásson meg, nemcsak itt a Földön, hanem a világegyetemben is. Ez olyan volna, mintha reggel arra ébrednétek, hogy   a világ teljesen megváltozott, egy olyan valóság jegyében, amelyet soha sem láttatok és nem ismertetek.

Mit csinálnátok? Mi lenne az első gondolatotok vagy tettetek?

Az emberiség szövetségre lépett a retrográd erőkkel és ez állandó szenvedésben tartja azt.

A kitartóak imája tartja fent az egyensúlyt a számotokra felfoghatatlanban. Ez azt jelenti, társaim, hogy az ima tartja jelenleg harmóniában azt, ami az összeomlás szélén áll.

Tudom, hogy sokan nem akarják elfogadni az idők végét, mert ez véglegesen megváltoztatná őket. Azonban, mint a Világegyetem Ura és Királya, azt mondom nektek: „Nincs más kiút”.

Ha épp most, ebben az időben születtél meg itt, ennek felsőbb oka van, nagyobb feladat, megmásíthatatlan elkötelezettség miatt van így.

Amíg a lelkek és a tudatok továbbra is azon erőlködnek, hogy mást tegyenek, mint amiért ide jöttek, addig szenvedni fognak. Immár nem lehet jelen szellemi utatokon, -és mindenekelőtt a Felsőbbel való belső kapcsolatotokban- az ellenállás.

Ne kísértsétek a sorsotokat, mert nem ismeritek azt.

A mostani időkben váljatok méltóvá a legfelsőbb Kegyelemre, amely erre az engedetlen és közömbös, beteg és kaotikus emberiségre száll le.

Lábatok alatt vannak a legszentebb, a világ számára felismerhetetlen helyek, ezek az úgynevezett Szakrális Helyek. Azért vannak ott, hogy segítsenek nektek és hogy tiszteljétek azokat.

Éljetek azzal, ami valóságos és isteni. Hagyjátok el a látszólagost és az illuzórikusat.

A világ az illúzióban akar maradni és napról napra táplálja azt. Ha ez így folytatódik, hogyan találja majd meg a Valódi Időre nyíló kaput?

Minden a belső világotokból indul ki, hitetek élő gyakorlatából, az irgalmas cselekedetekből.

Ez a hozzáállás megérteti majd a nemzetekkel, hogy a menekültek nem emberi hulladékok, és nem is egy nemzetközi méretű csapás.

Könyörüljetek meg a szenvedőkön, és túl fogtok látni a történéseken.

Enyhítsétek azok fájdalmát, akik a világ tengerein és óceánjain hajóznak, biztonságos földet keresve, hogy családban és egységben élhessenek.
Ha a világ és a nemzetek nem tesznek valamit, akkor a most tapasztaltnál nehezebb próbatétel következik. Isten az emberiséget nem bünteti, az emberiség bünteti saját magát cselekedetei és ideáljai által.

Az óceánok és a vizek ma a menekültek fájdalmáról beszélnek, különösen azokról szólnak, akik nem kerültek ki élve a tengerből. Ezért ma ezeket az óceánokat Irgalmam óceánjává alakítom, hogy mindannyian megmenekülhessetek, mindenki ki legyen mentve.

Folyamodjatok az Isteni Irgalmassághoz, ne engedjétek, hogy az Igazság sújtson le most rátok, mert a világ akkora helyreigazítást tapasztalna meg, amekkorát eddig még soha.

Legyetek összhangban a Szavainkkal. Éljétek meg az Üzenetemet, ne csak hallgassátok azt. Itt az ideje az Új Krisztusok felébredésének.
 

"Mennyei Atyám,
aki fáradhatatlanul odaadtad Magadat
a Világegyetem és az élet megteremtéséért,
tartsd meg szolgálóidat,
akik Krisztus útjának követése mellett döntöttek.

Áraszd le Fényedet és Irgalmadat
e világ sötét tereibe.

Adonai, fogadd karjaidba
a hontalanokat, a föld nélkülieket.

Az óceánok fájdalmas kiáltását csillapítsa
Krisztus hatalommal teli Vérének kiáradása,
és alakuljon át minden
az Akaratod szerint, Adonai,
hogy az emberiség felelőséget vállaljon
és tudatában legyen mindannak, amit csinál.

Küldd el Fényedet, Uram, a belső világokba.
Küldj táplálékot az emberi tudatlanság legmélyebb rétegeihez,
 hogy az eloszlassa a tudatlanságot.

Szereteted által gyógyítsd meg minden teremtményedet,
hogy mindenki boldogan része lehessen
Mennyei Királyságodnak.
Ámen."
 

Friar Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Ebben a pillanatban egyesülve az Óceánok Urával, irgalmas és szellemi Jelenléte előtt, imádságban és könyörgésben helyezzük magunkat elé, felajánlva a Béke Angyalának imáját, hogy Krisztus Isteni Szentélyként jelenjen meg minden emberi szívben és mindenki felébredhessen Hangja és Jelenléte hívására.
 

Legszentebb Szentháromság,
Atya, Fiú és Szentlélek,
Mélységesen imádlak Titeket.
Felajánlom Nektek Jézus Krisztus drága Testét, Vérét,
Lelkét és Istenségét
amely jelen van a világ minden szentélyében,
a Magasságost sértő bűn, szentségtörések és közömbösség kiengeszteléséért.
És Jézus Szent Szíve
és Mária Szeplőtlen Szíve végtelen érdemeiért
a szegény bűnösök megtérését kérem Tőletek.

Ámen.
(háromszor ismétlődik)
 

Köszönjük Isten hatalmas Irgalmát és Kegyelmét, és megújítjuk Krisztusban és Krisztusért - a fény katonáiként - tett fogadalmainkat.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Nem érdekel, hogy hogy vagy, addig, ameddig, valóban Velem vagy, úgy, ahogyan én veled voltam a Gecsemáné kertjétől a Keresztig.

Ahogyan te velem Velem vagy, úgy adok velem való létednek különleges értéket, mert az a forma, ahogyan bensőleg Velem vagy, megmutatja és megerősíti Számomra a lehetőségét vagy a nehézségét, annak hogy Tervemet rajtad keresztül hajtsam végre.

Tudom, hogy az, amit mondok, talán lenyűgöz vagy megráz téged, de elköteleztem magam a Mennyei Atya előtt, hogy elmondjam az igazságot társaimnak, hogy azok minden nap növekedjenek, nem vezetői vagy általános képességeik által, hanem Igazságomon keresztül.

Azért mondom ma ezt neked, mert tudom, hogy minden nap Velem vagy, az eseményektől vagy a helyzettől függetlenül. Kevés olyan ember van, aki ilyen módon van Velem, pontosan ezért adok lehetőséget mindenkinek, hogy egy nap feltétel nélkül Velem lehessen.

Így, fokozatosan hozom létre a valódi szolgálók seregét, akik Istent szolgálva segítik a Hierarchiát a Megváltás Tervének végrehajtásában.

Köszönöm, hogy a szavaimat a szívedben őrzöd!

Áld titeket

Mesteretek é Uratok, Krisztus Jézus

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT