SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET ARGENTÍNÁBAN, A BUENOS AIRESBŐL CÓRDOBÁBA TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Amíg a világban a természet elemei az idők végének tragikus valóságát mutatják be, addig az Istenség minden lehetséges helyzetbe beavatkozik, hogy az Isteni Igazságszolgáltatás Törvénye ne valósuljon meg e bolygó anyagi terében.

Ezért vészhelyzetben és gyorsaságban a Hierarchia haladéktalanul azon dolgozik, hogy megpróbálja enyhíteni a különböző valóságokat, amelyek a néma bizonytalan ajtók működése által csatlakoznak a kiegyensúlyozatlan planetáris mentális síkhoz, súlyosbítva a bolygó tudatállapotát.

Ebben az értelemben, kedves gyermekeim, az imának elsődlegesnek kell lennie mindenki számára ebben az időben, mert amíg nem vagytok az ima szellemében, sokkal több tudatot vonszolnak át a bizonytalan ajtókon, amíg a lelkek teljesen el nem vesznek.

Nagyon szükséges és sürgős, hogy gyermekeim képesek legyenek felismerni és érzékelni a világ helyzetét, hogy elszántan és érett apostolokként a Szellemi Hierarchiával együtt járják be a világot, hogy megállítsák azt, ami ebben a pillanatban visszafordíthatatlanná válik.

Legyetek figyelmesek, és ne legyetek szórakozottak, életetek minden percét az örökös imádság és emelkedettség állapotának kell felajánlanotok, hogy Krisztus légiósai bár láthatatlanul, de legyenek aktívak az emberiség megváltásáért és gyógyulásáért végzett szolgálatban.

Emiatt ne lepődjetek meg, ha a Hierarchia megváltoztatja zarándokútja célját.

Amikor ez megtörténik, mint néhány nappal ezelőtt, fel kell ismernetek, hogy van valami, ami nincs rendben azon a vidéken vagy abban az országban, ahol a Hierarchia veletek utazik.

Gyermekeim, az elszánt és figyelmes Istenség valamilyen módon mindig mindent megtesz, ami csak lehetséges, és amely az egyes valóságok számára elérhető, hogy teljesítse és meghatározza azt a szellemi és belső segítséget, amelyre a bolygó minden terének szüksége van.

Ezzel a bevezetővel most a következő időszakra készülünk, amely a legfontosabb, hiszen a Három Szent Szív ismét beavatkozik Argentínáért és Dél-Amerikáért.

Mostantól mindenkinek köszönöm a szigorú engedelmességet, ebben a döntő pillanatban az argentin nemzet sorsa szempontjából.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET ARGENTÍNÁBAN, BUENOS AIRESBEN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves argentínai gyermekeim!

Itt vagyok, Én vagyok az Édesanyátok, Luján Anyja, Szent Miklós Rózsafüzérének Szent Szűze.

Jöjjetek Hozzám, szeretett és sebesült argentínai gyermekeim. Itt vagyok, és visszatértem, hogy megvigasztaljalak, hogy elmondjam, hogy Édesanyátokként végigkísértem életetek minden pillanatát, valamint az ország minden helyzetét.

Gyermekeim, fogjátok meg a Kezem, Jézushoz akarlak vinni benneteket, ezen az új találkozón az Ő Kifürkészhetetlen Irgalmas Szívével.

Gyerekek, tárjátok ki a karjaitokat a Számomra. Meg akarlak szorítani benneteket, szeretném, ha újra éreznétek Szívem anyai melegét.

Gyermekeim, ne háborodjatok fel. A gyűlölet alakuljon át reménnyé, az igazságtalanság, amelynek szemtanúi vagytok, alakuljon át együttérzéssé.

Gyermekeim, nincs más kiút, mint Istenhez fordulni és bízni, mert a bolygónak ezen a sebzett és megtépázott felszínén nem találtok tökéletességet vagy átlátszóságot.

Drága gyermekeim, ne adjátok meg magatokat, emeljétek fel hangotokat Szeretett Fiam felé, hogy Ő Irgalma teljességével vezessen benneteket, és irányítson benneteket Békéjének és Nyugalmának Királysága felé.

Azért jöttem, hogy emlékeztesselek arra, hogy szeretlek.

Azért jöttem, hogy megkérjek benneteket, hogy őszintén imádkozzatok, mert népeteknek sok imára van szüksége, mivel az éleslátás és az átláthatóság eltűnt.

Azért vagyok itt, hogy támogassam nemzeteteket ebben a döntő és feszült pillanatban, amelynek az Atyába vetett hit és bizalom által vissza kell tudnia állítani céljának eredeti alapelveit.

Ne felejtkezzetek el, gyermekeim, a szent ereklyékről, amelyeket Argentína a bolygó legmélyén őriz.

Forduljatok az igaz és a lényeges felé, és vissza fog térni ide a béke.

Mint az Irgalmasság Anyja, Békességemet adom nektek, amely Krisztus örök és változhatatlan Békéje.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik lehetővé tették ezt az új és régóta várt viszontlátást Szeretett Fiammal. Ő is köszönetet mond nektek.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET ARGENTÍNÁBAN, MENDOZÁBAN, ACONCAGUÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Isten Aspektusainak az eljövetele a világegyetemből

Szeretném, ha az emberiség megértené annak a belső, egyetemes és kozmikus értelmét, hogy a bolygó bizonyos helyein leszállnak Isten aspektusai, amelyeket az angyalok hoznak nagy mennyei szférákban, és a legszentebb körzetekben helyezik el azokat, hogy az emberiség szellemi tudatát segítsék, felszabadítsák és átalakítsák saját szellemiségének és életének bizonytalan állapotaiból.

Éppen ezért, gyermekeim, Isten Szent Neveinek leszállása e bolygó belsejébe teret teremt az emberiség atomjainak és sejtjeinek a fényes megújulására. Ily módon az emberiség szellemi érzéke védelmet kap, és az Isteni Tudat nagy szférái elhozzák az emberiség számára a megmentés és a megváltás érzését, amelyre szintén szüksége van.

Ezekben az időkben Isten Aspektusainak a bolygóra való leszállása azonnali lehetőségetteremt arra, hogy közösségben legyünk és maradjunk a Teremtéssel és az Élettel, és így képesek legyünk helyrehozni azokat a nagyon súlyos hibákat, amelyeket a jelenlegi faj elkövet, eltávolodva a Törvénytől és a Teremtés lényegétől.

Az Atya, Aki igazságos és irgalmas, azért jön el a világba, hogy egyesülést keressen gyermekei lényegi életével; így segíti minden értelemben az emberiség öntudatlanságát, amely megromlott az összes elkövetett cselekvések következtében.

Isten Aspektusai lehetővé teszik a szent és szellemi tereken belül annak az új hídnak a megteremtését, amely lehetővé teszi a teremtmények számára a belső világban, hogy visszanyerjék kapcsolatukat a világegyetemmel és az egész létezéssel, valódi belső eredetükkel.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, BARCELONÁBAN, MONTSERRATON, SAN ESTEVE VÁROSÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN SZERZETES RÉSZÉRE

Krisztus Hatalmas Mennyei Egyháza


Kedves gyermekeim!

A szellemi világegyetem hetedik Mennyországában nyilvánul meg Krisztus Mennyei Egyháza, amelyet sok angyal tisztel. Ez egy olyan tér, amely a szellemi Szentségek megtapasztalásán keresztül egyesíti a hit ajándékait és igaz dogmáit.

Krisztus Mennyei Egyházában a már megszentelt lelkek és Krisztus között a mély szertartás, a vallásosság és a papság állapota létezik. Ez az elv már a Jézus Krisztus magasztos Istenségével való állandó közösség törvénye.

Krisztus Mennyei Egyházában Krisztus három fő aspektusát imádják.

Az első tisztelt aspektus Jézus Szentséges Szíve, amely az egész Teremtés számára kifejezett Isten Szeretetének legfőbb élő szimbóluma.

A második tisztelt aspektus Krisztus Lelke, amely a legfelsőbb megnyilvánulás, amelylehetővé teszi a teremtmények és Isten közötti egyesülést.

A harmadik tisztelt aspektus Krisztus Istensége, amely az az állapot, amely elérte az emberiség megváltó munkájának teljes megvalósulását.

Az angyali tudat részt vesz Krisztus Mennyei Egyházában, és elősegíti a boldog lelkek számára a Krisztusban való örökkévaló tartózkodás állandó teljességét.

Ez a Szellemi és Isteni Egyház volt az, amelyet Jézus az Utolsó Vacsorán szándékozott létrehozni. Az emberiséget olyan tudati tükörnek szánta, amely képes arra, hogy a világegyetemből merítse a lélek és a szellemi sík értékeit.

Ennek a Mennyei Egyháznak a tudománya az igaz szereteten alapul, amely az összes Boldog isteni tapasztalatának része.

Krisztus Mennyei Egyháza Legszentebb Szívének belső körzetében jött létre, és kifejezi az Ő egyetemes pátriárkájának ajándékait isteni Szellemének minden tisztelője számára.

Krisztus Mennyei Egyháza az odaadás, a teljesség és a szellemiség központja, ahol a lelkek gazdagítják tudatukat, hogy formálódjanak és felkészüljenek a Teremtő Tervének további szolgálatára.

A szellemi világegyetem hetedik Mennyországában Krisztus Mennyei Egyháza olyan főbejáratot mutat, amely megvilágítja a rajta áthaladó tudatot; ez az a kapu, amely Jézus Isteni Szívébe nyílik.

A templomot a hit, az áhítat és az izzó szeretetoszlopai tartják, kupolája vagy főkupolája a szellemi egység fényét sugározza, oltára pedig Isten Jelenlétét jeleníti meg három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. A megalapított Szentháromság lehetővé teszi a boldogok számára, hogy örökkévaló közösségben legyenek a misztikus Krisztustudattal.

A Mennyei Egyház főkórusa hét angyali légióból vagy főkórusból áll, olyan angyalokból, akik az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek énekelnek a tudat hét síkján. Az a szent rezgés, amelyet az angyali kórusok állandóan sugároznak, segít a tisztítótűzben és a pokolban lévő lelkeknek, hogy minden hét ciklusban egy  felajánlása által egy lélek megszabaduljon, és tudata azonnal felemelkedjen.

Krisztus Mennyei Egyházának hét angyali kórusa védi az ott őrzött mennyei kincseket, az angyalok a Mennyei Egyház szellemi ereklyéinek bölcs őrzői is a lelkek számára. Ezeket a szellemi ereklyéket úgy lehet felfogni, mint a Szeretet és az Irgalmasság cselekedeteit, amelyeket az  tudatok földi életük során végeztek és értek el.

Krisztus mennyei egyházában van egy fontos pillanat a lelkek számára, amely Krisztus Váltságtervének belső megerősítése az Ő második eljövetele előtt.

Jézus Szellemi Egyháza helyet készít elő a világegyetem mennyei tudatosságában, hogybefogadja mindazokat, akik életük egy bizonyos szakaszában a Paradicsomba emelkednek.

Krisztus Mennyei Egyházának szellemi jelenlétén keresztül az Atya megadja az Irgalmasság és a Kegyelem teljes és szabad cselekvését az  lelkek számára, akik a Paradicsom e terében élnek. Ezek a Szentlélek által már megvilágosított és e Mennyei Egyház alapjain kialakult lelkek azok, akik könyörögnek és imádkoznak azokért a földi lelkekért, akik elveszettek és megváltásra szorulnak.

Amikor egy még a Földön megtestesült lélek az ima világegyetemén keresztül hidat teremt Istenhez, az  lélek összegyűjti ennek az imának a fényét, és azt immateriális felajánlásként bemutatja Krisztus Mennyei Egyházának oltárain; ily módon jön létre a különleges Kegyelem állapota, és az Atya engesztelést vagy csodát ad, ha az a szeretet és a világ közös javának célján belül van.

Krisztus azért teremtette a Mennyei Egyházat, hogy a lelkek megtalálják az örökkévalóság megélésének értelmét, az állandó szolgálatot, és mindenekelőtt azért, hogy a felszíni emberiség közvetítői legyenek.

A Boldogok közül néhányan, akik már szentek a Mennyei Egyházban, közvetítőként működnek, és ez lehetővé teszi, hogy a krisztusi és tisztelt tudatok segítsék a földi lelkeket az egész emberiségben.

Ebben a mennyei Egyházban a földi lelkek bátorítást kapnak az apostolkodás és a küldetés megélésére, ha összhangban vannak a szeretet és az egység azon elvével, amely Krisztus Mennyei Egyházában születik.

A tudat eme tere a tudatosság hét síkjára tágul, és a templom főhajója hét hosszú karra tágul, hogy hét templomában fogadja az érkező és a más tanítási iskolákba távozó lelkeket.

Krisztus Mennyei egyházában az Atya összegyűjti új apostolait, hogy a szellemi világegyetemből a béke, az egység és a szeretet tulajdonságait sugározzák a tudat más dimenzióiba.

A Krisztus Mennyei Egyházába való belépés akkor lehetséges, ha az imádkozó imádja Jézus Szentséges Szívét, és e tökéletes egyesülés által felfedezi a Krisztussal való belső közösséget. Minden alkalommal, amikor a lélek Krisztus Testéből és Véréből részesül a közösségben, belép a beavatás és a szellemi formálódás eme állapotába.

Ez az isteni tanítás ösztönözzön benneteket arra, hogy elhagyjátok a hétköznapi életet, és kapcsolatba kerüljetek Krisztus gazdagságával, amely Szent Szívének mélységeiből fakad és árad ki.

Egyesülök az összes argentínai testvérrel.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT