2023. május 6., szombat

Az Isteni Irgalmasság Maratonja
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 113. MARATONJA ALATT

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Dicsértessék Isten és áldott legyen ez a hely örökkön-örökké. Ámen.

Szívem legnagyobb Ereklyéjének ajtaján kopogtattatok, amely egy szellemi és kiolthatatlan kincs az egész emberiség és a bolygó számára, amely Jézus földi életén keresztül fogant az egész világegyetem és a Teremtés számára. A világegyetem számos helyén tanulnak belőle.

Ez Galileum, a Szellemi Visszavonulási Helyem, az a hívás, amely az emberi szívben visszhangzik, hogy felébredjen, az a kinyilatkoztatás, amely megjelenik a lelkek életében, az a titok, amely feltárul a szellem előtt.

Ez Krisztus Nagy Központja a Földön, amellyel lelketek ma közösségben van és amelyből részesül, és a Szentlélek fenséges élete ezen azimpulzuson keresztül száll alá, amelyet Szellemi Visszavonulásom Helye hoz el a számotokra.

Ebben a pillanatban érezzétek, hogy egyek vagytok a Mesterekkel, e világegyetem összes Hierarchiájával és Tudatával, akik egy rövid időre és térre szóló pillanatra részt vesznek ebben a Galileummal való szellemi közösségben.

És így megnyílik legmélyebb Forrása, a Szent Galileai-tengeren keresztül, és a Papok találkoznak a Főpappal, azok az egykori Papok, az ősi Izrael népének és a szent esszénus közösségnek a Papjai, akik akkoriban elhozták a világ számára Isten Akaratának megvalósítását a Leszármazási Vonalakon keresztül, a krisztusi életnek a lelkekben és szívekben való kifejeződésén keresztül.

Izrael e papjai ma itt vannak Velem együtt, és megnyitják Galilea Szent Templomának ajtaját, hogy a lelkek megkapják azokat az impulzusokat, amelyekre ebben az időben szükségük van, azokat az impulzusokat, amelyek elvezetik őket a győztes és csúcspontot jelentő megváltáshoz, a Nagyobb Szeretettel való találkozásához Jézus Szent Szívén keresztül.

Ez Krisztus Szent Helye, amely, mint egy Szent Ereklyetartó, ma látható az egész világ számára, különösen azon lelkek számára, akik hisznek Krisztusban, akik szeretik a titkot, akik behatolnak az ismeretlenbe anélkül, hogy megértenék azt; és akik Krisztus e Szent Szellemi Helyéről kapják az összes Sugarat, amely ma Galileából árad, hogy átformálja a Föld arcát, Izrael papjainak kiáltása és könyörgése által, akik részei a bolygó NagyKrisztusi Tanácsának, amely a Közel-Keleten jut kifejezésre.

Társaim, eljött annak az ideje, hogy lehulljon a szemekről a szemkötő, hogy mindenki láthassa az igazságot, az igazi munkát, amelyet Mesteretek és Uratok végzett Izraelen keresztül, valamint mindazok által, akik a korszakokon keresztül részt vettek abban, hogy ez lehetséges legyen, Ábrahámtól, Mózestől és a prófétáktól kezdve, mindannyian résztvevői voltak Krisztus születése nagy előzményének, ahogyan a belső síkokon sokan résztvevői voltak Jézus tulajdon feltámadásának.

Galileum elhozza a világ számára a Feltámadás elvét és attribútumát, ami a romlottat romlatlanná, a tisztátalant tisztává változtatja minden emberi szívben, kizárólag azért, mert amikor a lelkek egyesülnek Galileummal, akkor a világegyetemből merítik azokat az áramlatokat, amelyeket a bolygóra irányít, amelyeket a Szeretet-Bölcsesség Nagyobb Törvénye vezet.

Galilea nemcsak a történelem és a tények Szent Tere, hanem Isten Nagy Tükre is, amely a Szent Galileai-tengeren keresztül fogadja a Forrás impulzusait, amelyek belső hívásként tükröződnek a lelkekben, azokban, akik úgy döntenek, hogy követik Krisztust.

Ma felajánlom nektek ezt a Szent Visszavonulási Helyet, mint mindazon impulzusok szintézisét, amelyeket Velem éltetek át az idők során, a sivatagok ellenére, a megpróbáltatások ellenére, a kihívások vagy nehézségek ellenére, a látszólag bizonytalannak vagy megoldhatatlannak tűnő dolgok ellenére.

Ma azért jöttetek Galileum kapujához, hogy a Mestertől és Úrtól, az Ő papjainak, az egykori papoknak a jelenlétén keresztül megkapjátok a Megváltó szeretetének és győzelmének nagyobb örökségét.

Ne feledjétek, hogy Galileum szent mantrája makulátlan. Így kell szemlélni és imádni, mert Isten Neveit hívjátok segítségül, Adonai Szent Jelenlétét, Aki megfogant benneteket, és Aki kezdettől fogva kifejezést adott nektek, a Krisztusi molekulátok megjelenésétől kezdve, a világegyetem nagy medencéiből, ahová a szellemeteknek egy napon vissza kell térnie.

Ezzel szeretném elmondani nektek a Teremtő ünnepélyessége előtt, hogy Galileum az a Szent Tér, ahol mindegyikőtök megtalálhatja a választ erre a hívásra, megtalálhatja annak az értelmét és okát, hogy válaszoljon Istennek, megtalálhatjátok a választ, hogy az Isteni Cél szerint éljetek.

Ma a Mestereteket és Uratokat Izrael papjai, a qumráni ősi esszénus tanítók veszik körül, akik azért vannak itt, hogy szemlélődjenek és rögzítsék ezt a pillanatot a Fény Könyveiben.

Imádkoznak Isten Tervének megvalósulásáért, a krisztusi élet kifejeződéséért a Földön, az új krisztusok ébredéséért, minden lény küldetésének beteljesedéséért, és mindenekelőtt azért, hogy a szívek meghallják Galileum hívását, a kozmosz szent rezgő dallamát, amely Krisztus Születésekor született, és Feltámadása és az Úr Mennybemenetelének nagy pillanata által felemelkedett.

Ebben az igeszakaszban, amelyet ma elhozoknektek, a titkon túl megérthetitek a Galileumi Szellemi Visszavonulási Hely jelentőségét, amely Krisztus Szívének szíve; egy örök templom, amely őrzi a Kínszenvedés Ereklyéit, az igehirdetés Ereklyéit, a megtérés és a megváltás Ereklyéit mindannyiótok számára; valamint a pátriárkák, a próféták és az Izrael népe által megélt isteni tapasztalatok örökségét.

Galileumban van az a kulcs, amelyre mindannyiótoknak szüksége van ahhoz, hogy az Új Faj részévé váljatok, és Galileumban van a hivatásotok belső impulzusa is, hogy megtanuljatok merészen és bátran átmenni a végidőkön, hogy felismerjétek magatokban, hogy nem vagytok egyedül, és hogy Isten Kegyelme hatalmas és végtelen, nagyobb minden hibánál és bűnnél.

A bolygó legősibb papjai előtt álltok, akik bejelentették a Messiás eljövetelét, akik szellemileg előkészítették az Ő eljövetelét, és akik ma jelenlétükkel újraépítik a bolygó papi életét, hogy az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való közösség mindig fennmaradjon az idők és nemzedékek során, még az Apokalipszis idején is.

Még egyszer megengedem, hogy a Szent Szövetség Ládájának Szent Ereklyéit szellemileg az egész világ elé tárjam, hogy a lelkek megkaphassák azt a Kegyelmet, amelyre ebben az időben szükségük van.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Énekeljük újra "Galileum"-ot az Úr utasítása szerint.
 

Mantra: "Galileum".
 

És mielőtt a Mester velünk ünnepelné a Szent Eucharisztiát, és elhagyná ezt a helyet, egy különleges pillanatot fogunk figyelemmel kísérni, amely egy pap atyává való odaszentelése.

El-Shaadir testvér, jöjjön ide!

Tedd meg ajánlatodat belsőleg Krisztusnak, és mi belsőleg  imádkozni fogunk.

Húzd fel az ujjadra a jegygyűrűt!
 

El-Shaadir Atya, te vagy az Én kis ajándékom, aki fáradhatatlanul dolgozik Tervemért, aki türelmed és lendületed által megteremtetted az Irgalom gyümölcseit a Szívem számára.

Ma kapod meg azt a Kegyelmet, hogy az összes lélek atyja légy, hogy Szívemhez vezesd őket az idők végezetéig, és hogy megadd nekik azt a Kegyelmet, hogy megismerjék Szellemi Egyházamat, amely a Mennyben van, hogy felszentelj, megáldj és megbocsásd a bűnöket az Én Nevemben, valamint hogy kiűzd e világ démonait.

Legyen minden veled ebben a pillanatban, hogy megújuljon a papi élet a bolygón.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Készüljünk fel az Eucharisztikus Közösség pillanatára, amelyet Krisztus Izrael papjaival együtt ma rendkívüli módon fog megünnepelni számunkra.

És engedjük meg, hogy ezen a szellemi gyakorlaton keresztül, amelyet Ő ismét felajánl nekünk, helyrejöjjön a papi és vallásos élet az egész világon, és hogy mindaz a Kegyelem, amelyet ma kaptunk, letétbe kerüljön a bolygó teljes papi és vallásos életében, hogy Krisztus apostolai és követői továbbra is engedelmességben, alázatban és szolgálatban képviseljék Őt ebben az emberiségben.

Miközben felkészülünk, énekeljünk el egy éneket, amelyet Krisztus kért tőlünk, és amely mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy az Ő Igéje Élő Víz.

Ünnepeljünk!
 

Dal: "Igéd  Élő Víz".

Örök Atya,
a bolygó papi életéért ünnepeljük meg ezt a pillanatot,
amely egyesíti a Mennyet és a Földet, amely egyesíti a lelkeket Istennel,
Magasságos Urunkkal.
Ismét felajánlom Neked a Szeretet eme titkát,
amely kitágul az Irgalom és a lelkek megváltása által.
Fogadd el ezeket az elemeket, melyeket oltárodon felajánlunk,
és fogadd el társaid felajánlását;
hogy minden megújuljon és elnyerje a megváltást ebben a pillanatban.
 

Azon az éjszakán, amikor átadtam Magam, fogtam a kenyeret, hálaadásul az Atyához emeltem az Ő Örök Jelenlétéért, és kértem, hogy változtassa azt az Én Dicsőséges Testemmé, amelyet aztán megtörtem és felajánlottam az Enyéimnek, mondván nekik: "Vegyétek és egyétek, ez az én Testem, amely az emberekért adatik a bűnök bocsánatára".
 

Dícsérünk Téged, Uram, és áldunk Téged.
Dícsérünk Téged, Uram, és áldunk Téged.
Dícsérünk Téged, Uram, és áldunk Téged.
Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Tiszteljük Jézus Testét!
 

Azután Kezembe vettem a Kelyhet, és felajánlottam Véremet az egész emberi faj megváltásáért, Ádámtól és Évától kezdve az idők végezetéig.

Azután felajánlottam az Atyának, és azt kértem Tőle, hogy alakítsa át Drága Véremmé, hogy a kiontott Vér minden cseppje a megváltás és megújulás lendülete legyen minden olyan tudat számára, amely az idők folyamán kapcsolatba kerül Krisztussal.

Így történt, hogy azonnal átadtam azt apostolaimnak, mondván nekik: "Vegyétek és igyátok, ez az én Vérem kelyhe, a lelkek és Istenközötti új és örök szövetség Vére, a Bárány Vére, amely minden hiba megbocsátásáért ontatik ki. Tegyétek ezt az Én emlékezetemre, amíg Megváltótok vissza nem tér a világba.
 

Dícsérünk Téged, Uram, és áldunk Téged.
Dícsérünk Téged, Uram, és áldunk Téged.
Dícsérünk Téged, Uram, és áldunk Téged.
Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Tiszteljük Jézus Drága Vére Jelenlétét.
 

Ez az Én Testem és Vérem. Boldogok, akik élnek ezzel az Úrvacsorával, mert mindig meg fognak újulni lélekben és lényegben, pusztán az Úrban való bizalom által.

Izrael papjaival és mindazokkal a papokkal egyesülve, akik Isten nyáját gondozzák, énekeljük a Miatyánkot arámi nyelven, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek az angyalok isteni közreműködésével beteljesítse ezt az eucharisztikus felszentelést.

Énekeljünk dícséretet és örvendezzünk!
 

Dal: "Miatyánk" arámi nyelven.
 

Szívem békéje szálljon le a bolygóra ott, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ámen.
 

Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj,de csak szólj egy Szót, és meggyógyulok.
Amen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Urunk kérésére adjuk át egymásnak a béke üdvözletét! Most a papok között osztjuk szét az Úrvacsorát, de előbb kihirdetjük a Szellemi Közösséget,  a Megváltó Krisztussal való közösséget mindazok számára, akik a világ különböző nemzeteiben velünk tartanak.

Az "Ősforrás" című dallal kísérjük.
 

Isten Napja,
Aki megvilágítod életünk sötétségét.
Isten Szelleme,
Aki megszabadítasz bennünket a bűneinktől;
Jöjj, Jézus Szent Teste és Drága Vére,
hogy a Veled való egységben elérhessük az Örökkévalóságot és a Paradicsomot!
Ámen.
 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása legyen mindig veletek. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Uram, hálát adunk mindazért, amit adsz nekünk.
Ezen a találkozón tisztelünk Téged, Urunk.
És most készüljünk fel a Szentségek pillanatára, arra a pillanatra, amikor Jézus Szívének Kegyelmi Forrása megnyílik, hogy megáldja a lelkeket.