ศูนย์พระแม่มารี

In South America


พระแม่มารี พระมารดาผู้ศักดิสิทธิ์ ร้องขอให้ตั้งศูนย์พระแม่มารีสี่แห่งขึ้นในอเมริกาใต้

ศูนย์พระแม่มารีเป็นสถานที่ซึ่งได้รับพรจากพระแม่มารีให้เป็นจุดแห่งแสงสว่างบนแผ่นดินโลก ที่ซึ่งบุตรผู้รับใช้ของพระนาง ผู้ร่วมประกอบการ และผู้แสวงบุญจะมารวมกันเพื่ออธิษฐาน ภาวนา และฟื้นคืนการอุทิศตนให้แก่พระหฤทัยนิรมล เพื่อให้สันติเกิดขึ้นแก่มนุษยชาติและแผ่นดินโลก

  • ศูนย์พระแม่มารีแห่งออโรรา, ปายซานดู, อุรุกวัย
  • ศูนย์พระแม่มารีแห่งฟิเกวรา, มินาส เฌราส, บราซิล
  • ศูนย์พระแม่มารีแห่งพระจิตเจ้า, กอร์โดบา, อาร์เจนตินา
  • ศูนย์พระแม่มารีแห่งองค์เยาวกษัตริย์, เตเรซูโปลิส, บราซิล

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ