สตรีแห่งสันติผู้นิรมล

สตรีแห่งสันติผู้นิรมล

            

 

สตรีแห่งสันติผู้นิรมล
ภาพแสดงแห่งความนิรมลแรกเริ่ม
โปรดอนุญาตให้เราเข้าไป
ในพระหฤทัยของท่าน
อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งรัก
และการป้องกัน

ขอเสื้อคลุมแห่งแสงของท่านปกป้องพวกเรา
และเปลี่ยนตัวตนเล็กจ้อยของเรา
ให้เป็นผู้รับใช้แห่งงานสากลของท่าน

เราเทิดทูนท่าน
ราชินีแห่งสันติ
พระมารดาแห่งการปฏิสนธิศักดิ์สิทธิ์ขององค์ตรีเอกานุภาพ

อาเมน


 

Related Prayers

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ