คำสวดเพื่อสันติของเหล่าเด็กน้อยในสงคราม

คำสวดเพื่อสันติของเหล่าเด็กน้อยในสงคราม

            

"เพื่อป้องกันความพิโรธแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อโลก และเพื่อร้องขอแก่วิญญาณของเด็กน้อยผู้ไร้ความผิด
เพื่อให้สันติภาพแห่งสวรรค์ได้ถือกำเนิดขึ้นในดวงใจที่น่าสงสารในโลกนี้
ข้าให้คำสวดนี้เพื่อสันติของเหล่าเด็กน้อยในสงคราม"

พระแม่มารี กุหลาบแห่งสันติ

ด้วยคำขอของพระนาง คำสวดนี้จะถูกใช้ในการสวดภาวนาภายในระยะสามปีถัดจากนี้


 

ด้วยความรัก ท่านจักวิงวอนต่อพระเจ้า ด้วยเม็ดประคำอันเป็นเอกภาพ

 

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ต้นธารแห่งอัศจรรย์ทั้งปวง 
หลั่งกรุณาของท่านลงบนข้อขัดแย้งทั้งปวงในโลกเทอญ

อาเมน

 

ทศวรรษแรก:

แด่เทวทูตแห่งสันติ 
พวกเราวิงวอนต่อพระเจ้า 
ให้สงบความทุกข์ของเหล่าเด็กน้อย

 

ทศวรรษที่สอง:

แด่เทวทูตแห่งรัก
พวกเราวิงวอนต่อพระเจ้า
ให้บรรเทาความหิวโหยของเหล่าเด็กกำพร้า

 

ทศวรรษที่สาม:

แด่เทวทูตแห่งการเยียวยา 
พวกเราวิงวอนต่อพระเจ้า 
ให้ฟื้นฟูบาดแผลของผู้บริสุทธิ์

 

ทศวรรษที่สี่:

แด่เทวทูตแห่งแสงสว่าง 
พวกเราวิงวอนต่อพระเจ้า
ให้ตามไฟแก่เส้นทางของเด็กๆ ในโลกนี้
เพื่อให้พวกเขาพบความรักจากพระมารดาแห่งพระผู้เป็นเจ้า

 

ทศวรรษที่ห้า:

แด่เทวทูตแห่งความกรุณา 
พวกเราวิงวอนต่อพระเจ้า 
ให้รับไว้ในพระหฤทัยของพระองค์ 
ซึ่งผู้อพยพและผู้ที่สูญหาย

 

 

คำวิงวอนต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
สวดภาวนาซ้ำสามครั้งเมื่อจบคำสวด

 

พระหฤทัยนิรมลของพระแม่มารี
       พระมารดาและราชินีแห่งสันติ

พระหฤทัยบริสุทธิ์สูงสุดของนักบุญโยเซฟ
       คนงานและผู้อารักขาแห่งวิญญาณ

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์และทรงฤทธานุภาพของพระเยซู
       เราขอร้องท่านในนามของมนุษยชาติ
       ขอให้อาณาจักรของพระเจ้าคงอยู่
       กระทั่งสหัสวรรษแห่งสันติถือกำเนิด

อาเมน

 


ทุกๆ สิบทศวรรษ พวกเจ้าจงกล่าว: อาเมน
 
อ่านข้อความต้นฉบับ: วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015
 

Este Rosario forma parte de la Trilogía Espiritual de Oración para el Fin de los Tiempos:

Rosario por la Paz de los Niños en la Guerra
Rosario por la Salvación de los Reinos de la Naturaleza
Rosario para saber y aprender a atravesar el Fin de los Ciclos


Para ir la Trilogia, haga clic aquí.

Para leer el mensaje de la Virgen María del 20 de septiembre de 2018, haga clic aquí.

 

Related Prayers

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ