คำสวดภาวนาแด่พระคริสต์ของผู้เจ็บป่วย

คำสวดภาวนาแด่พระคริสต์ของผู้เจ็บป่วย

            

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2017 ระหว่าง กระแสแห่งพระกรุณาศักดิ์สิทธิ์ที่ 46 ในเมืองเปอร์โต โปรตุเกส พระเยซูคริสต์ พระเจ้าแห่งเรา ส่งบทสวดภาวนาดังต่อไปนี้:

"มนุษยชาติจำเป็นต้องกล่าวคำสวดภาวนานี้ทุกวัน ด้วยหมายให้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่สุดขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จลงได้"

 

พระคริสต์ผู้ฟื้นฟู
พระเยซูแห่งผู้เจ็บป่วย
สถิตอยู่ในแต่ละเซลล์แห่งมนุษยชาตินี้

อาเมน

Related Prayers

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ