กระแสแห่งกระกรุณาศักดิ์สิทธิ์

กระแสแห่งกระกรุณาศักดิ์สิทธิ์

"ถึงผู้แสวงบุญแห่งความกรุณาศักดิ์สิทธิ์ของข้า

กระแสแห่งพระกรุณาศักดิ์สิทธิ์มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นหัวใจให้แน่นหนักในการภาวนาของวิหารแห่งพระกรุณาศักดิ์สิทธิ์

.ถึงเหล่าผู้แสวงบุญทั่วโลก ข้าขออำนวยพรจากพระบิดาให้มีการภาวนาอันดีงามเพื่อความดีงามทั้งปวงมีแก่มนุษยชาติ"

พระเยซูคริสต์ 31 กรกฎาคม 2013

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ