การประจักษ์ของนักบุญโยเซฟ

การประจักษ์ของนักบุญโยเซฟ

"ข้าพเจ้าประสงค์จะสอนท่านทั้งหลายให้เรียบง่ายและถ่อมตนเช่นข้าพเจ้า เพราะมีคำกล่าวว่าหัวใจที่เรียบง่ายและถ่อมตนจะได้รับอาณาจักรของพระเจ้า และจะเป็นเช่นนั้น เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นที่สถิตของความบริสุทธิ์ และความบริสุทธิ์นั้นดำรงอยู่ในหัวใจของชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้าง และสามารถกลับคืนสู่บ้านของพระบิดาผู้สถิตสวรรค์"

นักบุญโยเซฟ 7 มิถุนายน 2013

 

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ