แม่พระประจักษ์

แม่พระประจักษ์

"ข้าพเจ้าประสงค์ให้ผืนผ้าคลุมแผ่ขยายไปทั่วทุกท้องที่ของโลกนี้ และทีละน้อย ท่านจะได้เพิจารณาใบหน้าอันเปี่ยมความการุณของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าแผ่ความรักให้แก่สรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในจักรวาลนี้"

พระวรสารของพระแม่มารี 12 กันยายน 2014

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ