Az Isteni Irgalmasság Maratonja
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, DORNESBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA, AZ ISTENI IRGALMASSÁG 116. MARATONJA ALKALMÁBÓL

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az időm fogytán van a világban, mielőtt előkészíteném végső Visszatérésemet az emberiséghez. Az óra a nagy pillanatot üti, még sok mindent kell tenni, még sok mindent meg kell váltani, még sok mindent meg kell téríteni.

Ki határozza  el magát, mielőtt eljönne az a nagy pillanat, amely a végpontot és egy újabb szakasz kezdetét jelzi, az emberiség és a bolygó legbetetőzőbb pillanatában?

Azért jövök újra a Mennyből, hogy összegyűjtselek benneteket a Nevemben és hogy a Szívemen keresztül elérjétek Istent, a Mennyei Atyát, Aki még mindig csendben várja Gyermekei érett válaszát.

Az a Terv, amelyet felajánlok a lelkeknek, olyan Terv, amely nem ehhez a világhoz tartozik, olyan Terv, amelyet nem az elmélkedésen, hanem aszíven keresztül lehet megérteni, egy olyan szíven keresztül, amely feltétlenül szereti Istent; egy olyan szíven keresztül, amely felajánlja magát másokért, anélkül, hogy bármit is várna cserébe; egy olyan szíven keresztül, amely mélyen tudja, mit jelent Isten Akarata, és nem utasítja el.

Ilyen szívet keresek sokakban a sajátjaim közül, különösen ebben az időben, amikor a saját lábatokkal kell végigmennetek azon az úton, amelyet megnyitottam előttetek, azon a Célon keresztül, amelyet már megmutattam nektek, azon az elkötelezettségen keresztül, amelyet már aláírtatok  Nekem.

Ez az érett Szív példája, egy olyan Szívé, amely egészen a keresztig feláldozta Magát értetek, egy olyan Szívé, amely nem tagadta meg üdvösségét és a bolygó üdvösségét, egy olyan Szívé, amely továbbra is Vért és Vizet ont a világért és az emberiségért, még ha sokan nem is érzik vagy érzékelik ezt.

Íme az a Szív, amely a Szeretet kimeríthetetlen Forrása az egész világ számára, azé az érett Szereteté, amelyet utánozni kell, amelynek példát kell mutatnia ezen a felszínen, amelynek tükröződnie kell azokban a lelkekben, akik igent mondanak Nekem.

Itt az ideje annak, hogy társaim érett szíve elfogadja a Tervet, ne riadjon vissza a kihívásoktól, ne féljen a sötétségtől, mert aki Velem van, az a Világosságban van, és nem vész el.

De most itt az ideje, hogy betöltsétek a végleges szerepeteket, és hogy Én csupán úgy kísérjelek el  benneteket, mint Jó Pásztor, mint olyan Pásztor, Aki mindegyikőtök válaszán túl gondoskodik az egész nyájáról.

Ezért fontos, hogy a szeretet álljon a célotok középpontjában, és ne annyira a képességeitek. Ezért fontos, hogy a szeretet álljon a célotok középpontjában, és ne annyira az ötleteitek.

Mert Isten Szeretetében és Isten Szeretetén keresztül nagyon messzire juthattok el, ha valóban megnyíltok arra, hogy ezt megéljétek, de nem úgy, ahogyan ti szeretnétek vagy a ti szándékotokon keresztül, hanem úgy, ahogyan Isten elgondolta, ahogyan Isten meghatározta, ahogyan az Atya meghatározta Fián keresztül.

A Gecsemáné-kertben a gyötrelmem alatt az Atya a Szeretet és Lemondás Kelyhét kínálta Nekem. Soha se tagadhattam volna meg, különben ti és testvéreitek ma nem lennének itt.

Most már értitek, hogy mennyire fontos megérteni a Szeretet végtelenségét, bármely tudatban, bármely dimenzióban vagy térben?

Isten szeretete egy olyan Forrás, amely soha sem ér véget. Az Atya annyira sokmindent akar adni nektek Általam, hogy Karjai még mindig nyitva állnak azon lelkek előtt, akik anélkül érkeznének Hozzá, hogy bármit várnának cserébe.

Ettől az augusztusi hónaptól kezdve itt az ideje, hogy megmutassátok Istennek, hogy az Ő Nagyobb és Végtelen Szeretetével akartok élni; hogy az Ő Irgalmas és Örökkévaló Szereteténkeresztül akarjátok megtenni a lépéseket; hogy hajlandóak vagytok szeretetből vállalni a Terv nektek megfelelő részét; hogy Mesteretek és Uratok dolgozhasson ebben a világban és ebben az emberiségben, ebben a végleges időben, amelyben sok helyzet forog kockán, és amelyben lelkek milliói vannak ebben a kiszolgáltatott állapotban.

Ezért ez az apostolok cselekvésének ideje; ez a középszerűség, a bűntudat vagy a tagadás elhagyásának végleges ideje. Ez az az idő, amikor el kell engednetek magatokat, és meg kell engednetek, hogy a szellem magasra szárnyaljon, amíg örök közösségben egyesülhettek Istennel, ahogyan a Fia is örök közösségben egyesült Istennel, az Ő utolsó lélegzetvételénél a Kereszten, amikor azt mondtam Neki: "Atyám, a Te Kezeidbe ajánlom a Lelkemet". És ti, ti is minden nap az Úrnak ajánljátok fel a lelketeket?

Az Atya a lelkeken és Krisztus apostolain keresztül szándékozik véghezvinni az Irgalmasság cselekedeteit, akik rászánták magukat arra, hogy csillagok legyenek ebben a sötét világban, az ellenségeskedés és a terror e tengerében.

Ez már nem az érzelmek pillanata. Ez a döntés pillanata, egy érett és békés döntésé, egy olyan döntésé, amely képes arra, hogy feltétel nélkül ajánlja fel magát Istennek, hogy a szívetek készen álljon bármire úgy, ahogy meg van írva.

Meditáljatok és elmélkedjetek augusztus e hónapjában a következő gondolatokon:

Merre tart a lelkem hajója?

Látom-e a távolban Isten Szívének biztonságos kikötőjét?

Törekszem-e arra, hogy a vihar vagy a megpróbáltatások ellenére is elérjem azt a kikötőt?

Tisztán látom-e a szívemben, hogy mit határoztam el az életemre és a további fejlődésemre nézve? Egyetlen egy úton járok-e, az Úr útján?

Nos, hol van lelkem hajója? Merre hajózik?

Megálltam-e valamilyen okból? Késlekedtem-e? Mit csinálok?

Tegyétek fel magatoknak ezeket a kérdéseket, társaim, hogy augusztus után Kitágultabb és korlátlanabb látással, mélyebb és korlátlanabb bölcsességgel, tisztább és zavartalanabb céllal léphessetek be az új ciklusba.

Mert Szívem Lángja az a fáklya, amely megvilágítja utatokat, ez az a Fény, amely elvezet benneteket Isten Szívéhez; mert Én vagyok az Igazság és az Élet, Én vagyok az Út és a Szeretet társaim számára.

A döntés bennetek van, és nem a szavaitokban. A döntés a lelketek középpontjában van, nem pedig az elmétekben.

Adjatok teret a belső világegyetemetek számára, hogy kitágulhasson, és a Szentlélek az Ajándékain és Kegyelmén keresztül munkálkodhasson azokban a lelkekben, akik hitben követik Krisztust, lépésről lépésre, a tökéletlenségeiken vagy a hibáikon túl. Mert azt keresem, amit valóban Nekem tudtok adni, ésnem azt, amit meg tudtok Nekem ígérni.

Péter apostol sok mindent megígért Nekem, de kevés ígéretét teljesítette saját magától; míg egy nap fel nem ismerte, hogy a szívére és az életére van szükségem, hogy ő lehessen Szellemi Egyházam alapköve ezen a világon ugyanúgy, ahogy a lelkek mindegyike drágakő számomra, egy ragyogó kristály, amelyet saját Kezemmel csiszolok, amikor megengedik Nekem, és amikor nem állnak ellen, hogy szívükön keresztül bemutassák Istennek áldozatomat.

Ezt az Üzenetet nem csak egy újabb Üzenetként szeretném itt hagyni nektek, hanem azért, hogy tudatosan és utoljára megfontoljátok a Testvériség eme augusztusi hónapjának kapujában.

Ébredjen fel a remény, a hit és a szeretet azokban, akik hisznek bennem annak ellenére, hogy ez a világ sötétségben, háborúban és fájdalomban van! Mert pünkösdkor megígértem nektek, hogy a Vigasztaló, az Örökkévaló, Isten Szentlelke eljön, hogy megáldjon és vezessen benneteket az idők végezetéig.

Még egyszer elküldöm Isten Lelkét, hogy előkészítsétek a Visszatérésemet az utatokon keresztül, hogy előkészítsétek a Visszatérésemet a definícióitokon keresztül, hogy előkészítsétek az Eljövetelemet a szívetek odaadásán keresztül. Így ami meg van írva, az továbbra is beteljesedik, függetlenül attól, hogy mit él át a világ ebben az időben.

Legyetek bátrak és ne csüggedjetek, Szeretetem ereje mindent megtehet bennetek és testvéreitekben.

Nézzétek az Úr Irgalmas Szívét, amely hagyta, hogy átszúrják lándzsával az Oladalát, hogy az összes lélekre áraszthassa az Élet Forrását.

Így megáldalak benneteket e fontos augusztus hónap kezdetén, és újra átadom nektek Békémet, hogy ez a Maraton igazságos és kiegyensúlyozott békét adjon a világnak; olyan békét, amely enyhíti sok szív és család szenvedését; olyan békét, amely sok tudatot megszabadít a bűntudattól; olyan békét, amely mindenkinek megmutatja Igazságomat, azt az Igazságot, hogy jobban szeretlek benneteket annál, ahogy el tudnátok képzelni, mert Szeretetem változhatatlan.

Mindannyiótoknak olyan imamaratont kívánok, amely megfontolásra késztet, mert mellettetek leszek, hogy meghallgassak minden egyes szemet, minden egyes imát, amikor azt mondjátok az Atyámnak, hogy irgalmazzon meg Fájdalmas Kínszenvedésemért, Krisztus Fájdalmas Kínszenvedéséért, amely megmentette és meg fogja menteni az egész világot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

.

Az Isteni Irgalmasság Maratonja
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE SPANYOLORSZÁGBAN, MALAGÁBAN, NERJÁBAN ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 112. MARATONJA MÁSODIK NAPJÁN

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ismét meghívlak benneteket, hogy járjatok a vizeken, és kövessétek Lépteimet anélkül, hogy attól félnétek, hogy lábatok elbukik; mert ahová meghívlak benneteket, az a világegyetem Magasztos Tudata, ahol lényetek kitágulhat és kiteljesedhet a Velem való őszinte egyesülés által.

Azért jövök ma a vízen járva, hogy legyen hitetek az óceánokon való járás pillanatában, anélkül, hogy félnétek a kudarctól vagy a süllyedéstől, mert azért jöttem, hogy megmentselek benneteket ebben az időben. Azért jöttem, hogy név szerint hívjalak benneteket, hogy kövessétek Utamat Isten Fényébe.

Mert a bolygón megélt és megvalósított pálya után, ahogy egyszer már mondtam nektek, hogy lelketeknek és tudatotoknak be kell olvadnia az Anyagtalan Forrásba, hogy végre megújulhasson ez az Emberi Terv, és így a felszínen megvalósulhasson az Új Föld, amely mentes a bűntől, a közömbösségtől és az arroganciától.

Ezért járjatok a vízen, ahogyan Péter is a vízen járt, aki mind közül a legtökéletlenebb apostol volt, és mégis legyőzte magát, amikor látta a Mestert a vízen járni.

Mi volt az, ami fenntartotta Pétert az óceán felszínén?

Nemcsak látta az Éj Urát, hanem felébredt mély belső hite, amely segített neki abban, hogy legyőzze saját tudati és anyagi életének korlátait. A Mester iránti szeretettől áthatott hite tette lehetővé Péter apostolnak, hogy eljusson Hozzám a vízen. Ezért mondtam neki: "Legyen hited".

És ma azt mondom nektek, hogy higgyetek és bízzatok mindabban, amit mondok és kérek tőletek, mert eljön majd az az idő, amikor nem csak a tudat vizein kell megtanulnotok járni, hogy megtanuljatok kapaszkodni anélkül, hogy elsüllyednétek, hanem eljön az az idő, amikor meg kell tanulnotok megtartani szeretteiteket és családotokat; hogy legalább a tudatok és lelkek egy kisebb csoportja megvédje az egyetemes család Szent Tervét ezen a bolygón.

Ennek az általam alapított Műnek a családokon keresztüli küldetése a legfontosabb, mert nem a családok módszereinek megváltoztatását kell segítenetek, hanem a példátokon keresztül kell kifejeznetek a szellemi család értékeit; olyan értékeket, amelyek a végidőben különböző okokból és indítékokból elvesznek a családokban, a modernitás beavatkozása és az Istentől távol élő lelkek miatt.

Én, mint a Názáreti Szent Család tagja, arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok Velem együtt a családokért az elkövetkező Nagyhéten; hogy Isten Tervének fő sejtje ezen a bolygón továbbra is egy fejlődő családon keresztül fejezze ki magát, amely közösségben lesz a Teremtéssel és a természettel.

Ezért ma elhozom nektek a Názáreti Szent Család értékeit, mert szükségetek van rá, a legfontosabb eseményeket, amelyeket Édesanyámmal és Szent Józseffel együtt éltem át, és megpróbálom kifejezni a föld felszínén az Isteni Szellemiség értékeit.

Ha nem foglalkoztok ezzel a szellemi helyzettel tekintettel  a családok jelenlegi szükségleteire, az Emberiség Terve nem valósulhat meg.

Ezért, amikor visszatérek a világba, arra fogom hívni a családjaitokat és a világban élő családokat, hogy legyetek jelen  fizikailag a Visszatérésemkor, hogy fogadjátok el Üzenetemet és Atyai Áldásomat is, hogy a világ családjainak legmélyebb magja megszabadulhasson a szellemi kötöttségektől, és így minden családtag végre betölthesse Célját, azt a küldetést, amelynek a végrehajtására jöttek ezeknek az időknek a végén.

Ahhoz, hogy mindezek a törekvések teljesüljenek, merítsetek bátorságot arra, hogy a vizeken járjatok, győzzétek le tudatotok határait, oldjátok fel a félelmeiteket és a szorongásaitokat, szülessetek újjá újra meg újra az Én Hívásom által.

Ezért ma újra az Isteni Tudat Világegyeteme elé helyezlek benneteket a Földközi-tengeren keresztül, hogy begyógyuljanak a legmélyebb sebek, különösen azokban, akik átélték a hajótörést, és akiket, mint ennek az emberiségnek a családját, nem segítettek, hanem elvetettek.

Azért jöttem, hogy Közvetítőként és Szellemi Bíróként álljak elétek és Isten elé, hogy az itt elkövetett hibákat az apostolaim által a vízen megtett lépéseken keresztül ki lehessen javítani, anélkül, hogy elfelejtenék, hogy ennek az emberiségnek nagy szüksége van a megváltásra.

Ezért ezen a Földközi-tengeren, a lelkek és a szívek Halászaként, ahogyan azt a Galileai-tengeren mondtam apostolaimnak, ma azt mondom nektek, hogy e Földközi-tenger előtt szálljatok fel szellemi hajómra, mert még meg kell ismernetek a szeretet olyan világegyetemeit, amelyeket még nem ismertek, meg kell ismernetek a szolgálat olyan világegyetemeit, amelyeket még nem ismertek, és el kell érnetek a biztonságos kikötőt Isten Szívében, mert amikor eléritek ezt a szellemi és magasztos kikötőt, minden beteljesedik, ahogyan Isten Fia is beteljesedett a kereszten, az Ő kimerülésének pillanatában.

Azt akarom, hogy Üzenetem ne csak ebben az óceánban rezonáljon, hanem Üzenetem és Igém visszhangozzon szívetekben és életetekben, hogy jól tudjátok, hogy itt az ideje, hogy mások legyetek, és hogy lecsupaszítva és kiüresítve magatokat, teher nélkül a hátatokon vagy a tudatotokon szabadon járhassatok az óceánokon, ahogyan azt kérem tőletek, érezve a szellem emelkedettségét, a lélekkel való közösséget, a Szívemmel való szeretett egyesülést.

Ma a bátrakra bízom ezt az üzenetet.

Ma ezt az üzenetet hagyom nektek, hogy bátorítsam a langyosokat.

Ma ezt az impulzust azoknak adom, akiknek van bátorságuk követni és felismerni Engem, mint az Egyetlen Nagy Mestert a Mesterek között, mint az Utat, az Igazságot és az Életet.

Ma imában fogok állni az óceánok felett, segítve nagy szellemi tudatotokat, az óceánok szellemi tudatát, amely a világ hibáinak és közömbösségének hűséges tanúja, amelyet most helyrehozunk és szellemileg újjáépítünk.

Ezért járjatok hittel az óceánokon, és ne csüggedjetek. Ne tekintsétek magatokat többé nyomorultnak vagy bűnösnek, hanem tekintsétek magatokat az Én Misztikus és Szellemi Testem részének, mint Krisztus Fénye Nagy Testének sejtjei a megváltás folyamatában. Így teljesebben fogjátok megélni azt, amit kérek tőletek, és a bolygókon bekövetkező fordulat eme órájában szellemetek segíteni fog nektek abban, hogy beteljesítsétek törekvéseimet az anyagi síkon, ahogyan azt oly régóta remélem.

A hajómban mindannyiótoknak van helye. Várlak benneteket, hogy mindig az Isten Tudatában hajózhassatok, az abszolút ürességen és a Mindennel való találkozáson keresztül.

Végül szeretnék köszönetet mondani az itt lévő testvéreknek, akik Európa különböző részeiből jöttek, hogy szemtől szembe találkozzanak Velem, hogy megerősítsék a Velem való egyesülésüket, és hogy így szóljanak Hozzám:
 

"Mester, itt vagyok
és itt van a szívem Érted. 
Uram, Tiéd a szívem,
és bizalommal adom át Neked,
Uram,
hogy a béke eszközévé változtass
a Te Szereteted mély sugárzása által,
amelyet érzek, 
hogy ez a Szeretet kisugározzon a világba,
és mindazokra, akik körülöttem vannak, Mesterem,
hogy a Te Szereteted szabaddá tegye a lelkeket,
Uram,
és mindannyian ünnepelhessünk ebben az órában a Szereteteddel való közösséget,
Irgalmas Szíved Lángoló Szeretete által"
 

Ezt hallom az őszinte szívektől, azoktól, akik nem félnek az átalakulástól, és azoktól, akik megkockáztatják, hogy minden új lépésnél igent mondjanak Nekem.

Szívetek eme érzésével visszavonulok és imádkozva visszahúzódom, és így teljesítem ezen a harmadik jelenésen azt, amit az Atya kért Tőlem; felkészítelek benneteket arra, hogy bemenjetek Izraelbe, ahol nagyon közel érezhettek Engem, hogy testvéreitek is közel érezzenek Engem a távolság ellenére, hogy továbbra is közösségben lehessünk a Teremtő Szeretetével.

Most ismét meghívlak benneteket, hogy készüljetek a Szellemi Közösségre, és ajánljátok fel ezt a Közösséget a világ menekültjeiért és kitaszítottjaiért; hogy Krisztus Irgalmának kifürkészhetetlen világegyeteme igazolja a háború, a pusztítás, az abortusz, a kivetés és az emberi közömbösség súlyos hibáit, hogy mindenki megtérjen, ahogy Szívem megtérítette őket a Kereszt minden lépésénél, megújítva a bolygó életét.

Hálával, szeretettel és hittel búcsúzom tőletek.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT