A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN, ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA A SZENT HÍVÁS ALATT

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Már egyszer mondtam nektek, hogy nem akarom, hogy tökéletesek legyetek, hanem hogy valódiak legyetek.

Már egyszer mondtam nektek, hogy nem azokért jövök, akik bőségre, hatalomra vagy bosszúra vágynak. A bűnösökért jöttem ide.

Már egyszer mondtam nektek, hogy nem az anyagi vagy szellemi gazdagokért jöttem. Az alázatos és egyszerű szívű emberekért jöttem.

Azokért jöttem, akik meg akarnak találni és érezni akarnak Engem, azokért, akik elfogadják, hogy megnyissák szívük ajtaját, hogy beléphessek.

Nem a grandiózusságot keresem. Azt keresem, ami egyszerű, de ugyanakkor mély, bensőséges és isteni.

Annak érdekében, hogy megtudjátok, mire van szükségem minden egyes új lépésnél, szüntelenül törekednetek kell az egységre; mert az egységben nincsenek különbségek, az egységben nincs jelen az ellenségem, az egységben megtaláljátok a békét, amelyet annyira kerestek.

De ha nem vagytok először egységben a belső világotokkal, a lényetekben és az életetetekben, akkor nem lehettek egységben sem Velünk, sem embertársaitokkal.

Ebben az időben, amikor az emberiség a saját kárhozatában él, amikor a közömbösség energiája lakozik sok szívben, arra kérlek benneteket, hogy ne forduljatok el Szeretetemtől, cselekedjetek és dolgozzatok úgy, ahogyan Én cselekszem és dolgozom, utánozzátok a Világegyetem Urának mérhetetlen Irgalmasságát, Szeretetét és Könyörületét.

Mert a rátok bízott kincsek ismeretlen és felbecsülhetetlen értékűek a világ számára, és a lelkek számára a legnagyobb kincsem az Én tulajdonságaim: igazság, átláthatóság, egység, szeretet, együttérzés és testvériség.

Ha e tulajdonságok bármelyike hiányzik az életetekből, fáradhatatlanul dolgozzatok rajta, és ne vesztegessétek el azt a kevés időt, ami rendelkezésetekre áll; mert megismétlem, amit már sokszor elmondtam nektek: szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek benneteket.

Amíg ez nem történik meg, és Mi nem látjuk, addig a világ tovább fog sötétedni a saját közömbösségén és megosztottságán keresztül.

Ne gondoljátok, hogy azzal, hogy a szellem útján éltek, már mindent megnyertetek.

Nézzetek magatok mellé, szemléljétek testvéreitek fájdalmát, és ismerjétek fel a csendben szenvedő Krisztust. Itt kell feltűnnie a szeretetnek, jobban, mint a szavaknak, jobban, mint a tetteknek, jobban, mint az elvárásoknak éssokkal jobban, mint a tanításnak.

Mert ha nem a szeretet nincs az összes lény élő lángjának a központjában, akkor semminek sincs értelme ezen a bolygón és ebben az emberiségben. Azért jöttem a világba, hogy erre az útra tanítsalak benneteket, és ha úgy tűnik, hogy mindig ugyanazokról a dolgokról beszélek, az azért van, mert nem éltek eszerint.

Anyám, Aki a Mennyben és a Földön van, az egész emberiség Anyja, a minap leckét adott nektek az alázatból. Képesek voltatok felismerni őt? Képesek voltatok elfogadni őt?

Szavaink ne oldódjanak fel e világ éterében, hanem maradjanak meg. Ezért figyeljétek meg magatokat, ítélkezés és elítélés nélkül, és ismerjétek fel azt, amit még nem tapasztaltatok meg elsősorban a felebarátotok iránt.

Ha ezek az alapok nem szilárdak az életetetekben, Isten Terve hiábavaló lesz. Ő azokban bízik, akik szeretik Őt, és akik szeretik testvéreiket. Ezért hagyjátok el a látszatot és a különbségeket, és tanuljátok meg eloltani Uratok szomját.

Azok a jelek, amelyeket hagytam nektek az idők során, láthatóak.

Kinyilatkoztatásaimban bemutattam nektek Isten valóságát. A Teremtő Szeretetének a legmélyebb titkai jelen vannak Krisztus minden egyes Arcában, de vajon sikerül-e felismernetek Szívem, Szeretetem, Igazságom és Utam jelenlétét embertársaitokban?

Isten annyira alázatos és egyszerű, hogyelrejtőzik azokon a helyeken, ahol sokan nem látják Őt. Ahogy Krisztus jelen van az Eucharisztiában, úgy van jelen Isten a szívekben, különösen azokban, akik valóban szeretetből adják magukat, és életüket az Atya Kezére bízzák, ahogyan az Atya Fiú is rábízta magát az Atyára a Kereszten.

Sok a seb, amelyet a világ ejt Rajtam, de még több az a seb, amelyet néha társaim ejtenek Rajtam anélkül, hogy tudatában lennének annak, hogy ez mit jelent és mit képvisel.

Azok, akiknek az a feladatuk, hogy Isten Tervét a Földön vezessék, azok, akik sok lélekért felelősek ezen a világon, azok azok, akiknek a leginkább engedelmeskedniük kell a Világegyetem Urának, hogy semmi se bicsakoljon ki, hogy a Cél összhangban legyen a Törvény elvével, és hogy Isten Akaratának megnyilvánulása beteljesüljön anélkül, hogy módosulna.

Tudom, hogy nem vártátok, hogy ezt mondjam nektek, és talán sokan nem értik, miről beszélek, de ez az Üzenet azoknak szól, akik tudják, miről beszélek. A felelősség minden lélekért nagyon nagy, és ennek egyetemes súlya van.

Az Én utam követése nem érzelem. Az Én utam követése nem múló dolog. Az Én utamat követni
annyit jelent, mint megtanulni a Törvényben élni. Az Én utamat követni annyit jelent, mint megtanulni szeretni minden egyes lépésnél, ahogyan Én is szerettelek benneteket minden egyes lépésnél, amelyet tettem ezen a világon.

Zárjátok be az ajtókat minden előtt, ami nemvalódi. Helyezzétek energiátokat abba, ami létfontosságú és sürgős. Ne veszítsétek el testvériségemet, ne pazaroljátok el, és ne dobjátok el, mert megsérthetitek az Atya Szívét; és ki igazolná ezt a sértést Isten előtt?

Ne felejtsétek el, hogy testvérként bánjatok egymással; mert ha megtanultok testvérként bánni egymással, akkor megtanuljátok majd lélekként és egy napon esszenciaként kezelni egymást, ahogyan Isten kivétel nélkül mindannyiótokkal bánik.

Ennek a világnak az adóssága nagyon nagy. Ne működjetek közre ennek az adósságnak a súlyosbításában. Tisztában vagytok mindazokkal a kincsekkel, amelyeket Szeretetből adtam nektek.

A Tervet be kell teljesíteni, és nem megszakítani. Értitek, amit mondok? Szavaim többé nem lehetnek szimbólumok vagy elvont rajzok.

Szavaim igazságának el kell jutnia mindenki szívéhez, mert ha nem a szíveteken keresztül éltek, nem fogtok az igazságban élni.

És ez az, amit ezen a napon, Szent és kifürkészhetetlen Szívem ünnepén kérek tőletek, hogy éljetek a szívetek szerint, olyan szív szerint, amely szeret és nem ítél el; olyan szív szerint, amely nem elválaszt, hanem egyesít; olyan szív szerint, amely elfogad és nem elutasít; olyan szív szerint, amely képes túllépni önmagán a másik üdvösségéért.

Mindezt azért mondom el nektek, mert nem értitek. Az Én munkám ezért a Munkáért nem hiábavaló.

Ennek a Munkának azok az oszlopai, akik az összes lélekről gondoskodnak, nagyon felelősségteljesek. Ugyanezt tanítottam apostolaimnak a múltban. Mert az Én apostolomnak lenni nem egy feladat, hanem az, hogy képesek legyetek arra, hogy felébresszétek saját belső Krisztusotokat és hogy szeressetek, és képesek legyetek fáradhatatlanul dolgozni a többi belső Krisztus felébredéséért anélkül, hogy elítélnétek őket, anélkül, hogy elnyomnátok őket, anélkül, hogy eltávolítanátok őket a szeretettől.

Hol van az a Szeretet, amelyet Én adtam nektek, társaim?

Ha elfuttok a látszólagos sivatag elől, ha elmenekültök a látszólagos szakadék elől, ha szétszakadtok a látszólagos vihar előtt, hogyan fog Szeretetem győzedelmeskedni a világban?

Ha elfuttok a látszólagos sivatag elől, ha elmenekültök a látszólagos szakadék elől, ha szétszakadtok a látszólagos vihar előtt, hogyan fog Szeretetem győzedelmeskedni a világban?
Nyissátok ki a szemeteket, és ne hagyjátok magatokat becsapni. Mindenki megtévesztője nagyon közel van, és nem veszitek észre őt. Vágjatok le az angyalok kardjával minden gonoszságot; de mindenek felett a gonosz eloszlik a szeretetben, abban a szeretetben, amely gyógyít, abban a szeretetben, amely helyreállít, abban a szeretetben, amely felszabadít, abban a szeretetben, amely egyesít, az irgalmas szeretetben.

Jézus Szent és Mérhetetlen Szívének ezen a napján a lelkek érzékeljék és érezzék az Úr Égő Szeretetét, hogy létrejöjjön a béke, hogy tükröződjön az egység, hogy beteljesedjen a testvériség, hogy beteljesedjenek Isten Művei.

Ne töltsétek többé az időtöket azzal, amifelesleges és haszontalan. Hány lélek szenved és szorul a segítségetekre. Jöjjetek ki a saját központotokból és nyissátok meg magatokat.

Minden körülöttetek megváltásra szorul. Legyetek híd és ne alagút. Legyetek kapu és ne fal. Legyetek csillag és ne szakadék.

Ne pazaroljátok el a Szívem Szeretetét! Tudatosan meghívtalak benneteket, hogy igyatok Kelyhemből, képesek lesztek-e továbbra is ezt tenni?

Az Én Tervemben testvériség, szeretet és egység van.

Ma az angyalok tanúskodnak mindarról, amit elmondok nektek. És Jézus Szíve azért küzd, hogy elmondhassam ezt nektek, mert nincs több időm, és a lelkek még nem döntöttek úgy, hogy Szeretetemben, Akaratomban és Igazságomban élnek, amely az Atya Igazsága és Akarata.

Szeretném, ha ez a ciklus diadallal és nem gyötrelemmel zárulna. Szeretném a jelenések e ciklusát kincsekkel és nem csalódásokkal zárni. Meghívtalak benneteket, hogy megtapasztaljatok valami ismeretlent, és ti még nem értettétek meg.

Legyetek csendben, hogy megérthessétek azt, amit mondok nektek, vonuljatok vissza, hogy érzékeljétek, amit mutatok nektek, és legyetek hálásak azért a lehetőségért, hogy alázatban élhessetek. Mert amikor már nem leszek veletek, emlékezni fogtok ezekre a napokra, és mit fogtok tenni mindazzal, amit Szeretetből adtam nektek?

A Szentségek a szabadulásotok ajtaja, olyan ajtó, amely Irgalmasságomhoz vezet, ne fordítsatok hátat neki.Ne feledkezzetek meg a Gyónás Szentségéről, különösen valamennyi vallásos férfi és nő.

Legyetek alázatosak és ne büszkék, legyetek egyszerűek és ne hiúak; és Általam megtudjátok majd, milyen csodálatos dolog Istenben élni, mert Ő már nagyon megsértődött.

Ajánljuk fel ezen a napon a Szellemi Közösséget, mint a jóvátétel és a megbocsátás aktusát. És kérem a Világmindenség és az Élet Istenének a Kegyelmét, az összes szolgáló egysége Istenének a Kegyelmét, a szolgálók közötti Nagyobb Szeretetet Istenének a Kegyelmét, a Krisztus szolgálói testvérisége Istenének a Kegyelmét. Mert ha ezek a pillérek nem épülnek belétek, akkor nem fogjátok tudni átvészelni ezeket a nehéz időket.

Ne felejtsétek el azt, amit mondtam nektek, mert nem éltek eszerint.

Azért jöttem, hogy ezt Szeretetből elmondjam nektek, végtelen és ismeretlen Szeretetből, amely ebben a pillanatban a Teremtés Forrásából árad.
Köszönöm.
 

Ó Krisztus Vére,
amely kiontatott a világra,
tisztítsd meg lelkünket,
nyugtasd meg szívünket.
Könyörülj rajtunk, Uram.
Ámen.
(háromszor)
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Készüljünk fel a Szellemi Közösségre, teljesítveazt, amit Krisztus kért tőlünk: vezekeljünk és bocsássunk meg Jézus Szentséges Szívének napján; kérjük az egység és a testvériség Kegyelmét.

Mialatt felkészülünk, Krisztus kérésére énekeljük el "A Vér ereje" című dalt!