2023. július 13., csütörtök

Jelenések
SZŰZ MÁRIA MEGJELENÉSE SPANYOLORSZÁGBAN, NAVARRÁBAN, ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Kedves gyermekek, azzal, hogy tisztelettel és hálával háromszor vettek keresztet, megszentelitek az életeteket, megvilágítjátok az utatokat, megvalósítjátok Isten Célját.

Mint Édesanyátok és mint a Kármel-hegyi Szűzanya, ma bemutatkozom ezzel az Arccal, szintén a közelgő július 16-ra készülve, egy különleges napra, amelyen a Kármel-hegyi Szűzanyára emlékezünk és elismerjük, mint minden megszentelt ember Anyját és Őrzőjét, mindazokét, akik szüntelenül a krisztusi út elérésére törekszenek, hogy Fiam nyomdokaiba lépjenek és utánozzák az Ő Isteni Életét.

Ma örömmel vagyok itt, anélkül, hogy elrejteném előletek Szívem szomorúságát. Azért jöttem ide, mint a Szent Skapuláré Anyja, hogy emlékeztessem a világot erre a magasztos Kegyelemre, amelyet a Mennyország a szent tárgyakon keresztül adományoz; mert a lelkeknek nemcsak a Szent Skapuláré védelmérevan szükségük, hanem a Mennyei Királysággal és különösen Fiam Szívével és Szeplőtelen Szívemmel való belső egyesülésre is.

Ma azért vagyok itt, a Fény eme taván, hogy megtisztítsalak és újra felszenteljelek benneteket, ahogyan Fiamat is felszentelték és megtisztították a Jordán folyóban az Ő Szent Keresztsége során.

Így, a Fény e taván keresztül azért jöttem, hogy megújítsam és helyreállítsam a Béke ajándékát, egy olyan Békéjét, amely oly szükséges és sürgős a káosz eme idejében; egy olyan Békéjét, amelyet sok szív veszít el napról napra, anélkül, hogy képes lenne újra megtalálni.

Ezért ez ok arra, hogy a heves ima iskolájában éljünk, nemcsak azért, hogy a Béke visszatérjen a kétségbeesett szívekbe, amelyek elvesztették az élet értelmét ezen a bolygón, hanem azért is, hogy a Béke ajándéka, amely szüntelenül visszhangzik Isten Szívében az egész világegyetem számára, visszatérjen erre a bolygóra, különösen azokba a nemzetekbe, amelyekben a háború és a jelenlegi idők konfliktusai mártírhalált és pusztulást okoznak.

Ilyen szomorúsággal tölti el Szívemet mindaz az ártatlan vér, amelyet még mindig ontanak, és amelynek felbecsülhetetlen ára van, amit senki sem tud megfizetni.

Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok továbbra is szívből a békéért a világban, a békéért a nemzetekben, a békéért a népekben, a békéért az összes emberi szívben és családban, mert közeleg a fájdalmas megtisztulás nagy ideje és nagy pillanata.

De ha Velem imádkoztok, egyesülve a Kármel-hegyi Szűzanyával, drága gyermekeim, biztosítalak benneteket, hogy nem fogtok elveszni, mert a Szentlélek Tüze fogja vezetni életeteket, megvilágítani utatokat és Isten Isteni Célja közelében tart majd benneteket.

Közben Szeplőtelen Szívem és a világegyetem sok Hierarchiájának Szíve fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy ez a béke ne vesszen el a világban. Mert ha a békesség hiányzik a világból, drága gyermekek, hiányzik a szeretet, hiányzik a testvériség, és így sok tudatnak nagyon nehéz kiirtani a közömbösség gonosz szellemét.

Ezért imádkozzatok továbbra is, hogy ne veszítsétek el az érzékenységet, hogy képesek legyetek meglátni magatok előtt a szükséget minden helyen, minden helyzetben és minden testvérben.

Az ellenségem aláássa, megsemmisíti a tudatok közötti egységet, és különösen a népek és nemzetek közötti egységet.

Drága gyermekeim, tudnotok kell, hogy ha az ezekben az időkben oly szükséges béke hiányzik, hiányzik a fény, hiányzik a szeretet, hiányzik a bölcsesség és az együttérzés.

Legyen tehát életetek e béke eszköze, legyetek hidak a Kegyelem alászállására a szív buzgó imája által.

Drága gyermekeim, megismétlem, hogy ne fáradjatok el, tartsátok kezetekben Krisztus Fényének Fáklyáját és Békéjének Lobogóját; mert sok helyen szükség van erre a Békére, erre a Fényre és erre a Szeretetre, hogy megmentsétek az elveszett, szenvedő és elfelejtett szíveket.

Mint a Kármel-hegyi Szűzanya, azért jöttem, hogy emlékeztesselek benneteket, de azért is jöttem, hogy minden gyermekemnek átadjam a Kegyelem tudományát, amely a szent tárgyakon, különösen a szent skapulárén keresztül fogant.

Mert a lelkeknek elkerülhetetlenül szükségük lesz ezekre a szent tárgyakra minden nap, hogy a hit és a bizalom nagyobb szellemében haladjanak át ezeken az időkön, nem valami anyagi, hanem valami mélységesen anyagtalan és szellemi dologban, amelyet ezek a szent tárgyak biztosítanak a lelkek számára.

Ahogyan Mennyei Édesanyátok ma a kezében hordja a Szent Skapulárét, felajánlva azt a világnak, úgy szeretném, ha minél többen hordoznák gyermekeim közül, hogy a halál napján szeretett Fiam Szeretete és Fénye védje és oltalmazza a lelkeket.

Így a szívekben megújul az odaadás. Így bőséges lesz a Kegyelem; mert itt, a Mennyek Országában minden gyermekeim szolgálatára áll, itt van Isten Kegyelmének, Szeretetének, Szánalmának és Irgalmának kimeríthetetlen Forrása a világ számára.

A lelkeknek meg kell teremteniük azokat az érdemeket és azt a teret, ahová Isten Kegyelme leereszkedhet az emberiségre, és ahol a lelkek megtelhetnek a Mennyei Kincsekkel.

Drága gyermekeim ma, ebben az új misszióban, amely Navarrán keresztül, Észak-Spanyolországban kezdődik, elkíséritek Mennyei Édesanyátokat ebből az alkalomból, ebben a fontos feladatban, hogy béke legyen a világon és különösen Kelet-Európában; hogy az emberiség ne használjon többé fegyvereket a föld felszínén, és ne próbáljon meghódítani olyan területeket, amelyek nem tartoznak hozzá, mert sokan vannak, akik szenvednek a háborúk és a konfliktusok miatt.

Európának még inkább meg kell nyitnia a szívét, és nem annyira az elméjét, hogy szüntelenül keresse az Istennel való egyesülést, mert akkor isteni közösségben lesz, és nem közömbösségben.

Így a Kármel-hegyi Szűzanya mindenhol, ahol elhalad, minden helyen, ahol zarándokol, e bolygó minden pontján, az emberiség minden régiójában meggyújtja a Belső Kincseket, amelyeket az összes Hierarchia drágán őriz; feltárva a világnak, és különösen az összes belső világnak azt a végtelen és kiolthatatlan Kegyelmet, amely létezik a Fény e Szent Területein, ahol minden jelen van az emberiség számára, hogy nulláról induljon.

Köszönöm, hogy ma itt vagytok Velem, és még egyszer tükrözöm e tó tükrén keresztül Békém lényegét, hogy béke legyen a világban, és különösen a leginkább rászorulók szívében.

És Fiam nevében, mint a Kármel-hegyi Szűzanya, újra megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Kövessétek Mennyei Édesanyátok Fénye nyomdokait!

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!