2023. augusztus 13., vasárnap

Jelenések
SZŰZ MÁRIA MEGJELENÉSE PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN, ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Azért jöttem ide, hogy teljesítsem a nektek tett ígéretemet, miszerint minden tizenharmadik napon itt leszek, mert az emberiségnek nagy szüksége van erre.

Nem minden szem láthatja azokat a helyzeteket, amelyek történnek, de az Istenanya Szeme látja. Azért jöttem tehát, hogy felfedjem nektek azt a valóságot, amelyen ez az emberiség belsőleg keresztülmegy.

A végidő helyzetét tekintve a lelkeknek és a bolygónak nagyon-nagyon nagy segítségre van szüksége. Gyermekeim, ez nem újdonság számotokra, csak az, hogy ennek az emberiségnek a szellemi adóssága tovább növekszik, és ahogy telnek a napok, gyermekeim, ez a szellemi adósság kifizethetetlenné válik.

Ezért Kezem és Szívem fáradhatatlan szolgálata által Kegyelmet hozok a világnak; azt a magasztos és legfőbb Kegyelmet, amelyet ma a világ nem érdemelne meg; de amelyet gyermekeim hűséges imáján keresztül kiáraszthatok, elhozhatom a lelkeknek a lehetőség ajándékát, és így sok bizonytalan ajtótbezárhatok, amelyeket gyermekeim nem látnak a fizikai szemükkel a világban.

Így van az, hogy a Szellemi Hierarchia ciklusról ciklusra kíséri ezt a bolygót és ezt a felszíni emberiséget, és bár Szellemi Kincseinket átadtuk, még mindig túl kevés válasz érkezik a Hívásra.

Azoknak, akik felébredtek Fiam útjára, sokak nevében kell majd válaszolniuk azok közül, akik nem válaszolnak, nekik kell majd vállalniuk azt, amit ma sokan nem akarnak vállalni. És az apostolok így növekednek és érnek belsőleg, nem hátrálnak meg, amikor látják a sürgős szükséget, nem tesznek úgy, mintha nem látnák ezeknek az időknek a vészhelyzetét.

Most és már régen elhagytátok kisgyermekeim iskoláját. Ez az az idő, gyermekeim, amikor mindenki felelős lesz a Hívásért, és figyelmes, nagyon figyelmes, hogy képes legyen meghallani azt a Hívást, amely a Felső Világból jön.

Így az Isteni Cél Lángja megsokszorozódik és azok szívében lesz elhelyezve, akik igent mondanak. És érezni fogják a felelősséget és az elkötelezettséget, amit a Hierarchia érez, és tudni fogják, hogy minden pillanat egy lehetőség arra, hogy elmélyítsék szolgálatukat és szeretetük fokozatait.

Nem kell semmi újat megtanulnotok, szeretett gyermekeim, csak azt, hogy jobban odaadjátok magatokat.

Ezzel az ajándékkal üzenetet küldötök a Világegyetemnek, az Örök Atya Szívének; mert ezzel az azonnali és érett válasszal azt üzenitek a Világegyetemnek, hogy válaszoltok a Hívásra, és hogy megértitek a Hívást.

Mindenki előtt nyitva lesznek a lehetőségek ajándékának ajtajai, különösen a hátrahagyottak előtt; mert a nyomorúság idején a lelkek hamarosan visszatalálnak Krisztus Szívéhez, visszatalálnak ahhoz a Célhoz, amelyet elvesztettek, vagy ahhoz a Célhoz, amelyet soha sem találtak meg.

Isten mindenkire gondol. Isten a Szívében tartja az összes lelket.

Gyermekeim, szükségem van arra, hogy megértsétek ezt a pillanatot, amelyben éltek, mert minden pillanatnak megvan a válasza a szívetek számára. Ez azért van, hogy elkísérhessétek a Hierarchiát, amely mindig inspirálni fogja szíveteket és életeteket, hogy teljesíthessétek azt a Hívást, amely Galileum központjából jön.

Az a Hívás, amely ebben a ciklusban a világ lelkeihez érkezik, nagyon széleskörű; és az összes lélek és az összes szív ezen a bolygón különbözőképpen értelmezheti ezt a hívást.

De az Isten Nagy Hívása által Galileán keresztül érkező hívás egyedülálló. Ez egy tüzes és lángoló Láng, amely az Anyagtalan Világegyetemben gyulladt ki, és amely a lelkeket abba a Fénybe hozza, amely a Legfelsőbb Forrás hatalmas Fénye, Isten Szívének Szent Fénye, amely kezdetben az Ő Képmására és Hasonlatosságára teremtette őket.

Isten hívására válaszolni ebben az életben azt jelenti, hogy visszatérni Isten Lángjához, az Atya Örök Fényéhez, hogy Egyek legyetek az Örök Atyával, ahogyan a mi Szent Szívünk is Egy az Atyával.

Ezért kísértik meg a lelkeket ezekben az időkben, és ellenségem megpróbálja eltéríteni őket a Cél ösvényétől és a Felsőbb Hívásra adott nagyszerű választól. Mert amikor minden egyes gyermekemnek sikerül érett és tudatos módon válaszolnia erre a Hívásra, akkor tudnia kell, hogy meg kell tisztulnia; akkor tudni fogja, hogyan lépjen túl önmagán, lépésről lépésre és pillanatról pillanatra; és végül, azáltal, hogy válaszol erre a Magasabb és Belső Hívásra, lehetősége lesz arra, hogy teljesíteni tudja Isten Akaratát ezen a bolygón, egy olyan Hívást, amelyre a legtöbb lélek nem akar válaszolni.

Isten soha sem fog szabályt szabni a lelkek számára, nem fogja kényszeríteni arra, hogy vállalják el a kötelezettségüket, semmire sem kötelezi őket. Isten Akaratának teljesítése és az Ő hívására való válaszadás azt jelenti, hogy örökre megszabadultok önmagatoktól.

Ez az oka a világ szenvedésének, amely minden egyes alkalommal, amikor elfordul Isten Akaratától, elmerül saját szenvedésében, mivel nem érti azt az utat, amelyet a lelkeknek be kell járniuk a bolygó átmeneti idejében. De az a Hívás, amely Istentől érkezik Galileán keresztül, világos és erőteljes Hívás.

Isten Akarata mindig megmutatkozik azon lelkek számára, akik fel akarják ismerni, hogy átélhessék az Örök Atya Akaratát, félretéve saját emberi akaratukat.

Azáltal, hogy ebben a ciklusban válaszoltok erre a Belső Hívásra, meg fogjátok ismerni azt a boldogságot, amit annyira kerestek az anyagi életben.

Azáltal, hogy válaszoltok erre a Hívásra, megtaláljátok annak az örömét és boldogságát, hogy tudatosan élhettek Isten Országában, és részese lehettek ennek a Nagyobb Királyságnak.

A lelkek az Isteni Hívásra adott válaszon keresztül lesznek képesek beteljesíteni küldetésüket, a végidők küldetését, azt a küldetést, amely ebben a ciklusban a belső világok előtt tárul fel.

Nemcsak az egész emberiség Anyjaként jövök az összes lélekhez, hanem a Nagyobb Hívás hordozójaként is, hogy elmondjam valamennyi szívnek, hogy még van egy kis idő arra, hogy válaszoljatok a Nagyobb Hívásra, hogy megismerjétek az Istenben és a Krisztusban való lét boldogságát.

Ezért Mária új gyermekei felszentelésének ezen a napján azért jövök, hogy mindazokat, akik már felszenteltek, és azokat, akik fel lesznek szentelve, egy új lépcsőfokra helyezzem a Hívásra való válaszadásban, hogy ez a felszentelés ne csak egy pillanat legyen Velem, hanem az a nagy pillanat legyen az összes felszentelendő és már felszentelt szív számára, hogy megtehessék életük nagy lépését.

Azért vagyok itt, hogy támogassam ezt a pillanatot, mint Édesanyátok, mint Közbenjárótok és mint Közvetítőtök; mert rengeteg munkát kell megtennünk, tundnunkkell, hogy hogyan vigyük előre bölcsességgel Isten Terveit, hogy részt vegyünk ezekben a Tervekben, hogy képesek legyünk megvalósítani azokat a világ javára és békéjére, mindenekelőtt azáltal, hogy elkötelezzük magunkat ezen idők Hívása előtt, az utolsó és nagy Hívás előtt, amely a világegyetemből hangzik fel, e bolygó összes lelke számára.

Ez azt is megadja az emberiségnek, hogy a Megszentelés Szentlelke az Ő Ajándékain és Erényein keresztül támogassa a megszentelt lelkeket, és arra ösztönözze a szíveket, hogy szenteljék oda magukat magasabb elkötelezettségi szinten is, abban az iskolában és abban a pillanatban, amelyet minden lélek megtapasztalhat ezekben az időkben.

Ezért jövök ma Én is a megszenteltek Anyjaként, azok Anyjaként, akiket arra bátorítok, hogy lépésről lépésre közelebb kerüljenek Fiam Szívéhez a megszentelődés által; mert nem hiányozhat a megszentelt élet ebből a világból és ebből az emberiségből; szentségtörés lenne mással helyettesíteni.

Ezért ma arra is kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok azokért a lelkekért, akik Krisztusnak szentelik magukat, azoktól kezdve, akik Mária Fiaiként Szeplőtelen Szívemnek szentelik magukat, egészen a felszenteltekig, akik fontos küldetéseket végeznek ezeknek az időknek a végén.

Legyen a Cél és az Odaadás Lángja a világ összes lelkének sugárzó központja, különösen azoknak, akik elfordultak Istentől a Krisztus Egyháza által a Földön hagyott nyomok miatt, ésazoknak a lelkeknek, akik soha sem ismerték meg Isten igaz Szeretetét.

Ma nyitva áll a Szentlélek általi Megszentelődés Forrása. Hagyjátok, hogy a lelkek belülről sugározzák a választ erre a Hívásra; mert a Szeretet, a Fény és a Megváltás Tervén belül az összes szívnek van helye, az összes léleknek van helye ezen a bolygón, mindannyiótoknak van helye.

Annak jeléül, hogy lehetséges megélni a felszentelésnek ezt a Kegyelmét, Isten Anyja ismét eljön, hogy új gyermekeket szenteljen fel az összes gyermeke iránti szeretetéből és e bolygó megváltásáért, a nemzetek és népek békéjéért, hogy a felszentelés Lelke elárassza a világ minden szívét, különösen azért, hogy új gyermekeket szenteljen fel a Számára.

És most, a felszentelésük himnuszát hallgatva kérem, hogy gyermekeim közeledjenek ide, azok, akik ma át fogják élni a felszentelés e pillanatát; és azok, akik már felszentelték magukat Szeplőtelen Szívemnek, hogy nyissák meg magukat, hogy megújítsák fogadalmukat ebben az időben, hogy az Isteni Cél Lángját minden szív és lélek szemlélje, és a világ képes legyen arra, hogy megadja a nagyszerű választ, amelyre a Világegyetemnek szüksége van.

Gyertek közel Hozzám, gyermekeim. Itt vagyok, és Én vagyok a ti Anyátok, az élet és a megszentelődés Anyja. Gyertek, gyermekeim. Jöjjetek Hozzám, ahogyan Én jövök hozzátok az élet minden pillanatában, minden könyörgésben, minden imában. Mennyei Édesanyátok mindigott van, hogy Fiam nevében megszentelje és megújítsa a lelkeket, és hogy a béke eszközeivé tegye lelketeket e nemzetek számára, amelyekhez ma tartoztok.

Hagyjátok bánatotokat, szorongásotokat és keserűségeteket Szívemben. Adjatok át mindent Istennek, hogy Ő megújíthasson és megszentelhessen, meggyógyíthasson és helyre hozhasson benneteket Szeplőtelen Szívem által.

Isten Szentlelke árassza el az egész világot, ahogyan Krisztus vére is elárasztotta az egész világot, még a bolygó legismeretlenebb mélységeit is.

És Isten Megszentelődésének Szentlelke hozza helyre a háborúzó és konfliktusban élő nemzetek igazságtalanságát, hozza helyre a büntetlenség és a világ korrupciójának igazságtalanságát, oldja fel a hamis hatalmat, változtassa át az igazságtalanságot, szabadítsa fel az elnyomottakat és az ártatlanokat.

Isten Megszentelődésének és Békéjének Szentlelke nyissa meg a közömbösek szemét, különösen nyissa meg szívüket az embertársaik, a menekültek, a migránsok és a kitaszítottak szenvedése iránt.

Mert Szívem mélyén az az égető vágyam, hogy senkit se utasítsanak el ezen a világon, különösen azokat nem, akik szenvednek és kínlódnak a tengeren, anélkül, hogy bárki is segítene rajtuk. Ma ezért az ügyért szenteljük oda magunkat.

És ma a Szűzanya Krisztus nevében megszentel benneteket, hogy a Cél lángja vezesse a szíveket a végsőkig.

Megszentellek és megújítalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.