2023. február 17., péntek

A Szent Hívás
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Eget és a Földet egyesíteni kell a jó és odaadó papokon keresztül. Ez a fő Örökség, amelyet az emberiségnek és a bolygónak adtam.

A régmúlt idők óta mindig voltak jó és odaadó papok; a pátriárkákon keresztül; a próféták bejelentése révén; mindazokon keresztül, akik az idők során átadták életüket az Úrnak, nem csak azért, hogy teljes tudatukat odaszenteljék, hanem azért is, hogy a Világegyetem Urát szolgálják.

Isten már gondolt minderre, hogy ez az Emberi Terv egyesülhet a Világegyetemmel és az Ősforrással, a jó és az odaadó papok jelenléte és léte által.

A szellemi szinten létező összes feladat közül papjaim élete a legüldözöttebb és leginkább ostromlott a világon. De a mesterkulcs mindezek legyőzéséhez a papok teljes átadásában rejlik Irgalmas Szívemnek.

Mert nem azért jöttem, hogy az idők során tökéletes tudatokat keressek. Azért jöttem, hogy megkeressem azokat az erényeket és adottságokat, amelyeket mindegyikőtökben meghagytam, amire most szükségem van a sürgős Mentőterv végrehajtásához. Emiatt a papi tudatot szellemileg támadták az idők során.

De hoztam néhány példát a leküzdésre. Olyan tudatokon keresztül, amelyek átadták magukat Nekem, bizonyságtételeket és példát adtam nektek arról, hogy  hogyan éritek el a Krisztussal való egyesülést önmagatok felülmúlása által e legfontosabb és legszentebb feladat elvégzése érdekében; hogy Isten népe a világ papjain keresztül, vallásukon vagy meggyőződésükön, dogmáikon vagy intézményeiken túl szellemileg megélhesse azt az ajándékot, amelyet nekik  adtam.

Mert szeretném, ha tudnátok, társaim, hogy papok nélkül elpusztul ez a világ. Igaz és jó papok nélkül a lelkek továbbra is elveszhetnek ebben a világban.

Nagyon fontos Számomra, hogy a papi élet képes legyen tükrözni a bolygón azokat a szent kincseket, amelyeket a Szentségek által hagytam minden lélekre.

Azt akarom, hogy ma este az egész világ emlékezzen az Úr Kínszenvedésére. Arra a mély és örökkévaló szenvedésre, amelyet Krisztus az Utolsó Vacsorán élt át, és nemcsak az Egyetemes Szeretet legnagyobb Hagyatékát alapította meg Krisztus Testén és Vérén keresztül, hanem a Szellemi Papságot is megalapította a bolygón, megújítva azt Isten Báránya önátadása révén, Aki elveszi a világ bűnét és Békét ad neki.

Emiatt hálás vagyok, hogy ebben a szerzetesrendben úgy, mint a világ más szerzetesrendjeiben vannak tudatos lelkek, akik imádkoznak a papokért, hogy Krisztusi Hagyatékom ne tűnjön el ebből a világból.

Mivel valamennyi papomon keresztül van egy híd, amely egyesíti a lelkeket Istennel, lehetőség nyílik arra, hogy megközelítsék az Ősforrást, és hogy minden szív emlékezzen arra - bűneiken és hibáikon túl - hogy megvan a Kegyelmük arra, hogy Isten méltó gyermekei lehessenek. Ez is a végidők papjainak szent feladata.

Emiatt térek vissza Izraelbe ebben az évben, hogy helyreállítsam és újjáépítsem a planetáris szellemi papságot.

És arra kérek minden lelket, aki imádkozik a papokért, minden szerzetest és apácát, akik odaadóan, hittel és szeretettel élnek Papi Szolgálatom szerint, hogy egyesüljenek a világ Nagy Papjával, Krisztus Jézussal; hogy mint 2000 évvel ezelőtt, a bolygó inflexiójának e pillanatában azok a papok, akik még mindig Krisztusban és Krisztusért élnek, legyenek szellemileg a Szeretet és Megváltás Hagyatékának letéteményesei mindazáltal, amelyet Én magam ajánlok fel a világnak a következő Nagyhéten.

Társaim, szeretném, ha megértenétek, hogy nincs más út vagy más megoldás; mert azokon a papokon keresztül, akiket belsőleg formálok akkor, amikor valóban Nekem adják életüket, csodákat, felszabadulásokat, kiengesztelődéseket és az Irgalmasság mély cselekedeteit tudom végrehajtani azokban a lelkekben, akik még nem érték el Isten kiengesztelését.

Ezeknek az időknek a végén a papi élet lesz az, amely lehetővé teszi a lelkeknek, hogy megtalálják azt az erőt, amelyre szükségük van a vészhelyzetekben, a szentségek megtapasztalása révén, mint valami egyedi és szellemi dolgot.

Így a lelkek képesek lesznek egyesülni Szellemi Papi Archetípusommal, amely egy lappangó, örök és kiolthatatlan tudatállapot, amelyet Krisztus Jézus sugároz a világegyetembe Androméda magasztos szívéből, ahonnan krisztusi és papi impulzusaim eljuthatnak az összes emberiséghez, ezen az emberiségen túl.

Tudom, hogy még mindig rejtély, vagy akár valami elérhetetlen a lelkek számára az, amit a világra hagytam 2000 évvel ezelőtt és az Utolsó Vacsora által, miután megalapítottam a világ apostolkodását.

De arra kérlek benneteket, hogy ebben a végső időben szeressétek azt, hogy magatokon keresztül felfedezzétek a szentségek tudományát, mert amit 2000 évvel ezelőtt alapítottam, annak újra virágoznia kell ebben a végső időben és különösen a következő Nagyhéten, mert ez lesz az utolsó nagy impulzus, amelyet az egész világnak adok, hogy a papi életen keresztül a lelkek készen álljanak és felkészüljenek a nyomorúság utolsó és nagy idejének átélésére; amelyben úgy fog tűnni, hogy minden elveszett. Ebben a betetőző és az emberiség számára ismeretlen órában Isten Fénye visszatér a világba Krisztus visszajövetele által.

És ugyanúgy, ahogy mindenkit a saját nevén szólítottam, hívni fogom papjaimat, hogy jöjjenek, és ünnepeljék meg Velem együtt a Megváltás Vacsoráját, az angyalokkal együtt, akik áldott és jóakaratú lények, akik az idők során értékelték Krisztus Drága Vérét, amely kiömlött a világra, tanúságot téve Szeretetem Jelenlétéről ebben a világban, társaim áldozata és odaadása által.

Ezért nem csak a bolygót fogom újjáépíteni, hogy felkészítsem a lelkeket az Új Emberiségre; Visszatérek, hogy megkeressem apostolaimat, papjaimat, minden imádkozómat, azokat, akik a szemlélődés szellemében élnek, azokat, akik a békét keresik, az imádókat, mindazokat, akik a bolygó gyógyulását vonzzák oda a világhoz, azokat, akik életükön keresztül tükrözik Isten Kegyelmét és Irgalmát, mint egy nagy tükör, valamint azokat, akik őrzik és oltalmazzák az Evolúciós Tervet.

Így gyűjtöm össze őket egy hegy tetején, de ez már nem a Kálvária lesz, hanem a Paradicsom, az Új Föld megjelenése a világ ezen horizontján. És mindenki Velem együtt ismét megtöri a kenyeret, megosztja testvéreivel, ismét eszik Krisztus Élő Testéből, Aki jelen lesz; és iszik a megújulás és béke kelyhéből az egész emberi faj megváltásáért és e bolygó lelkének meggyógyulásáért.

És a lelkeken keresztül megújítom a világot, és kiűzöm a gonosz erőit erről a bolygóról. És nem fog többé nemzet nemzet ellen felkelni, nem fognak emlékezni többé a családok megosztottságára, és egyetlen lélek sem fogja megtudni ezen a világon, hogy mi a betegség, mert eléri saját magában a belső gyógyulást, amely a kozmoszból jut el mindazok által, akik összhangban lesznek a Gyógyítás Törvényeivel.

És az Úr visszatérésének pillanatában látható lesz a jel, mert úgy jövök, mint a Legfelsőbb Gyógyító, a Világ Megváltója, hogy visszaadjam nektek azt a békét, amit annyira kerestek és amelyre annyira vágytok. Velem együtt kéz a kézben beléptek a Paradicsomba, és a Terv végre beteljesül.

Emiatt nagyobb buzgalommal, ismeretlen hévvel kell imádkoznunk, nem fanatizmussal, sem eufóriával, őszintén, szívből, érezve az imádkozó ige által kiejtett minden egyes szót.

Így azok, akik még nem tértek meg, megtérnek Fájdalmas Kínszenvedésem érdemei által; és nyitva fogom tartani Irgalmasságom ajtaját azok számára, akik magamra hagytak és elhagytak Engem.

És megígérem nektek, hogy ebben az órában minden lélek a saját valósága előtt lesz; tudni fogja, ki ő, tudni fogja, ki volt és mit csinált a múltban. És abban a pillanatban lehetőségük lesz letérdelni a földre, és bocsánatot, irgalmat és megváltást kérni, hogy visszanyerjék és helyreállítsák még a saját eredetüket is mindabból, ami más időkben történt.

Ezért nemcsak ebbe a világba fogok visszatérni, hanem a világegyetembe is. Erre készítelek fel benneteket. Ne hagyjátok ki azt a lehetőséget, hogy Velem legyetek, mert kevés időm maradt, hogy veletek legyek. A vártnál hosszabb ideig hosszabbítottam meg az itt töltött időmet.

Ezekben az években, ezeken az összejöveteleken keresztül, a társaimmal megosztott minden pillanatban az Atya lehetővé tette, hogy a vártnál több időt töltsek el. Mert ez az a pillanat, amikor végleg meg kell erősödnötök, hogy az Apostolaim lehessetek nem az elméletben, hanem a gyakorlatban; hogy olyan apostolok legyetek, akik közel vannak Hozzám, akik hallgatnak Rám, akik párbeszédet folytatnak Velem, akik elfogadják a különbségeket az együttérzés szent szellemében való élés Kegyelme által, hogy ebben a pillanatban és ebben a bolygói állapotban a lelkek megkapják azt az utolsó esélyt, amire szükségük van egy egyetlen cél érdekében: hogy újra felfedezzék a Szívemhez vezető utat.

Aki igazán szeret Engem, és ragaszkodik Hozzám, nem vész el. Ez egy törvény.

Igyatok helyes módon a Kegyelem Forrásából, mielőtt visszatérnék Izraelbe, ahol az egész történetem ismét feltárul és elérhető lesz a belső világok számára.

Ebben az időben és ezekben a hetekben felkészítelek benneteket arra, hogy tudatosabban és elszántabban lépjetek be a Nagyhétre, mert továbbra is remélem, hogy életetek eszközként szolgál a Földön.

Ebben az órában azokkal lépek közösségre, akik nyíltan hallgatnak Rám.

Megújítom Jelenlétemet mindazokon keresztül, akik hallgatnak Engem.

Kiárasztom Irgalmasságomat azok által, akik Hozzám kiáltanak, mert az Új Idő Krisztusai meg fogják gyógyítani a bolygó nagy szellemi sebeit. Ez egy olyan ígéret, amelyet az Örök Atyának tettem.

Már mindenetek megvan; mindent kérni fogok tőletek. És remélem, hogy megértetek Engem.

Közeledik az idő; János apostol próféciája beteljesedik. Itt a cselekvés ideje. Most ünnepeljük meg Szeretetem Hagyatékát, éljük újra Jézus Kínszenvedését, Halálát és Feltámadását a Szent Eucharisztia által; amelyben ismét mindenki megkapja a Krisztusi Örökségem előtti lét Kegyét, hogy az angyalok, akik együtt ünneplik ezt a pillanatot, elhelyezhessék a Kegyelmet a szívetekben.

Ne felejtsétek el, hogy Én vagyok a Szeretet és az Élet Ura, és hogy az Életemet adom barátaimért, ahogyan az Életemet átadtam a Kereszten, a fájdalmas Kálvária minden lépésénél. Valamennyi korbácsütésnél nem a fájdalomra, a gyötrelemre gondoltam, vagy mindarra, amit átéltem, miközben megsebesítettek vagy megvertek, mert azt akarták, hogy meghaljak, mielőtt elérném a Megváltás Győzelmes Keresztjét, hogy megújítsam az Élet fáját.

Így azt remélem, hogy nemcsak a papok, hanem mindazok, akik tudatosan csatlakoznak Hozzám, életüket adják értem. Elszomorít, hogy ebben a pillanatban tudom, hogy néhányan azok közül, akiket elhívtam, elhagytak Engem, mert abszolút nem értették meg Szeretetem erejét, egyetlen ok miatt: nem hódoltak meg Nekem.

Ezért, ha azt látjátok, hogy valakivel ez történik, ne ítéljétek el és ne kritizáljátok. Ne ítéljétek el azt az elveszett lelket. Bölcsességgel, szeretettel és együttérzéssel lássátok meg magatokban, milyen az Irántam való odaadásotok; mert ellentétes áramlatok érkeznek, a föld megremeg, és szilárdaknak kell maradnotok az Én Szeretetem és a Bennem való bizalmatok által, mert aki Velem van, Én is vele vagyok. Ez egy ígéret.

Most megengedem a papokon keresztül, hogy a Mennyország leszálljon a Földre, ahogyan leszáll a Szavamon keresztül.

Most megengedem, hogy Kegyelmem leszálljon, hogy a lelkek megújuljanak és szellemileg meggyógyuljanak, hogy ismét lehetővé váljon az ártatlanok szenvedésének enyhítése, azoké, akik káoszban élnek, és még mindig nem rendelkeznek az Irgalmasság Kegyelmével, sem a Békével.

Ünnepeljék meg ezt a pillanatot, mert erre van szükségem.

Ajánljátok fel az ima vagy az imádat pillanatait, amelyeket mostantól fogva át fogtok élni a szellemi életetekben, mindazért, amit Mesteretek és Uratok tenni fog a Közel-Keleten a következő Nagyhéten.

Tegyetek úgy, ahogy kérem, majd később meg fogjátok érteni, hogy miért. A vészhelyzet megköveteli.

Nyissuk meg ebben a pillanatban a Mennyei Egyház kapuit, hogy az őrangyalok felemeljék az itt és más helyeken jelenlévő lelkek ajánlatait, hogy a lelkek őszintén éljék át Krisztus Kínszenvedését az Oltáriszentségen keresztül.

Így ismét mindegyikőtöket az Én Fényem és Békém fog megjelölni.

Ünnepeljünk!

És áldalak, erőt, bátorságot és merészséget adok a következő időszakhoz, hogy felébredhessen bennetek az Új Idő Krisztusa.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.