2022. április 14., csütörtök

Nagyhét
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE A NAGYHÉT ÖTÖDIK NAPJÁN BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Fray Zeferías, az Úr arra kér, hogy zongorázz, hogy előkészítsd munkáját.

Valamilyen módon arra kér mindannyiunkat, hogy most készüljünk fel arra, ami történni fog, éberen és összpontosítva, fenntartva ezt az  összeköttetést Krisztussal.
 

Micsoda öröm, hogy ma itt lehetek köztetek, és emlékeztethetlek titeket arra, amit egykor az egész emberiség megváltása céljából adtam nektek, azért, hogy megmentsem az egész emberiséget: Szeretetem nagy kulcsát, amely  a megváltás szellemén alapul, és amelyet Én magam éltem át a saját testemben.

Ez lesz az az Ajándék, amelyet ma kérünk a Szentlélektől, hogy isteni intelligenciáján keresztül továbbra is adja meg a világnak a megváltás lehetőségét, különösen azon tudatok számára, amelyek már elítéltettek, és csak apostolaim szeretete képes arra, hogy megmentse őket.

Emiatt ma meggyújtjuk a Menórát, kérve a Szentlelket, hogy ebben a pillanatban hozza le a Megváltás Ajándékát, amely fontos adottság ezekben a kritikus időkben, mert megváltás  nélkül nincs felépülés, és felépülés  nélkül a lelkek nem találhatják meg Isten Szeretetét.

A megváltás az az ajtó, amely megnyílik a lelkek felszabadítása előtt, hogy az elnyomottak megszabaduljanak kötelékeiktől és láncaiktól. Emiatt ismét meggyújtjuk a Menórát, a Szentlélek isteni beavatkozását híva.

A Cenákulumban megtanítottam apostolaimat a Szeretet Törvényére, amely az Atya mérhetetlen Irgalmasságán alapul minden lélek számára, minden szellem számára, amely az Ő Forrásából származott, hogy újrateremtse ezt a Teremtést és megáldja azt a Szeretet és a Megbocsátás megtapasztalása által.

Ha a bukott atya engedelmeskedett volna, ez az egész helyi világegyetem a Mennyei Királyság része lenne, mert ez az isteni összeolvadás a dimenziók és a tudatsíkok között Isten Szívében még mindig lehetséges.

És a Cenákulumban, azokban a titkokban, amelyeket Szívem felfedett az apostoloknak, nem csak szeretetem hagyatékát adtam át nekik, és a Szentség és a Hitvallás értékeit és a Velem való közösség fontosságát tártam fel számukra, egészen a napok végéig, hanem feltárult előttük az a fontos pillanat is, hogy Uruk élni fog feltámadása után. Ez a pillanat, amelyet megosztottam apostolaimmal, és ma megosztok veletek, később, a Mennybemenetelem alatt történt.

Mi történne az Anyagi Világegyetem és a Mentális Világegyetem, az emberi tudat és az angyali tudat között?

Amikor felmentem a Mennybe, a Világegyetembe, Isten fizikailag kinyitotta Nekem az Androméda kapuját,
mert ott, a világegyetem azon helyén helyezte el azt, amit ezzel az Anyagi Világegyetemmel kapcsolatban gondolt. És ez az arkangyali beavatkozás révén, a hierarchiákon keresztül volt lehetséges.

Gondolkozzatok el tehát egy pillanatra, mit jelentett az apostolok számára, hogy szívük legmélyebb csendjében megkapták a kinyilatkoztatást arról, hogy mi fog valóban történni Mesterükkel és Urukkal, amiért őrködniük kellett és ébernek kellett lenniük imáik és istentiszteleteik által, szívük legmélyebb csendjében, mert akkoriban ez még nem derülhetett ki, ahogy a későbbiekben sem. A A Mennybemenetelemről szóló kinyilatkoztatást Nekem magamnak kell felfednem, közvetlenül a világba való Visszatérésem előtt.

Nos, értitek-e, hogy több mint kétezer évvel ezelőtt mind a mai napig, az összes lélek, akit összegyűjtöttem, számomra egy nagyon fontos történet része, jöttem, hogy a saját két kezemmel vegyem le a fátylat a tudatotokról, hogy lássátok a valóságot, amelyet maga az ellenség zavart össze megtévesztéseivel és kétségeivel.

Szívetek Isten számára egy nagyon fontos molekulát őriz, amely a tudat ébredése révén tárul fel, és különösen akkor mutatkozik meg, amikor a szív megadja magát, hogy Isten Akaratát élje.

Ennek a ma feltáruló, ésszel fel nem fogható, de a szívvel befogadható titoknak a kapujában, amikor Andromédába érkeztem, találkoztam azokkal a Magasztos Tudatokkal, akik elkísértek a belső síkokon a földön való tartózkodásom során, születésemtől halálomig és feltámadásom fontos pillanatában.

Ezekben a pillanatokban azok a Magasztos Tudatok jelen voltak, mert a Szívükben tudtak Isten tervéről. Az Univerzum kilenc hierarchiája, a Mennyei Kormányzatok Mentorai, akik több millió tudat szellemi és anyagi fejlődéséért felelősek ebben a Teremtésben, valamint más galaxisokban vagy csillagképekben.

Ez által a kinyilatkoztatás által képesek lesztek megérteni, hogy az élet végtelen, és hogy az életetek csak az elmétekben ér véget, mert az Androméda kapujánál ezek a tudatok arra vártak, hogy megmutassák Nekem a következő lépést, amelyet meg kellett tennem értetek: nem csak a Világ Megváltójaként, hanem a Világegyetem Uralkodójaként is, amely Szívemen és Istenségemen keresztül egyesíti mindazokat a tudatokat, amelyek Engem szolgálnak a Nagyobb Világegyetemben tapasztalataik és evolúciós útjuk által.

Azért, hogy az Emberi Terv ne vesszen el amiatt, ami ezekben az időkben történik, az első dolog, amit Isten adott Nekem, az a bolygó Rendeltetésének lényege, valamint más világoké, amelyek szerint, tanulás, erőfeszítés és a Krisztusi Megváltó Szeretet által, el kell érniük Engem. Mert ne felejtsétek el, hogy mindegyikőtökben megvan az a krisztusi részecske, amelyet az Atya adott nektek, egy olyan krisztusi részecske, amelyet már régóta próbál felébreszteni bennetek.

De most, amikor éberek vagytok és tudatosak, most, amikor megtanultok a szívetekkel hallgatni; ez a részecske minden egyes társamban erősödik, hogy az esszenciákon keresztül, Visszatérésem által, újra elhelyezzem e bolygó Rendeltetésének a lényegét, amelyet Isten a kezdetektől fogva kigondolt, amelyet úgy ismertek, mint Mózes első könyvét, a Genezist.

Ily módon, Krisztus Dicsőséges Visszatérése és az Ő Isteni és Földöntúli Arca révén ez a Rendeltetés újra beépül mindazokba, akik kitartottak mellettem, időkön és nemzedékeken keresztül.

Ily módon a gonosz kódja eltűnik az emberi tudatból, a káosz erői eltávolodnak a bolygótól olyan területekre, amelyeket maguk az Arkangyalok készítenek elő. Mivel minden megérdemli a megváltást a legfejlettebb tudattól a legkisebb részecskékig, amely élő ebben a Teremtésben, kezdettől fogva minden a Teremtő Tervének a része. Ezért figylejetek most, mert nem lesz újabb figyelmeztetés.

Ezen a Velem való találkozáson keresztül, a mai napon, amelyen az Utolsó Vacsorára emlékeztek, itt az ideje, hogy tudatotok kibővüljön és kitáguljon. Itt az ideje, hogy belső érzékeitek felébredjenek, és felváltsák a külső érzékszerveiteket; mert így jobban fogtok látni azonkívül, amit (fizikailag) láttok, így jobban fogtok hallani azonkívül, amit (fizikailag) hallotok, így  erősebben fogtok érezni annál, mint ahogy most éreztek.

Mert amikor a Krisztusi részecskéitek egyesülnek Szívemmel ebben a munkában, amelyet ezen a Szent Héten végzek, biztosíthatlak benneteket, hogy nem lesznek kétségeitek afelől, hogy hol kell lennetek és mit kell tennetek, mert valami olyan fontos dologra van szükségem, amit most még nem érthettek meg.

Amikor a szív vagy a lélek bízik az ismeretlenben, és a kozmikus tudás óceánjába veti magát, fokozatosan felkészül Krisztus Visszatérésének nagy pillanatára, valamint lehetősége nyílik rá, hogy tudatában legyen erényeinek és képességeinek.

Visszatérve az Andromédához, helyezzétek tudatotokat erre a helyre, az univerzum ezen részébe. Ne gondoljátok, hogy nem tudjátok  megtenni, mert Rajtam keresztül az Androméda Kapuja már nyitva van, és egyesíti a magasabb síkokat az alsóbb síkokkal.

Azt akarom, hogy a kinyilatkoztatásnak ugyanabba az állapotába kerüljetek, mint amelybe a szent asszonyok és Szent Anyám, mert ez lehetséges volt azon a Szellemi Közösségen keresztül, amelyet az Utolsó Vacsora gyakorlása során éltek meg.

Minden alkalommal, amikor megkapjátok Krisztus Testének Kegyelmét, minden alkalommal, amikor megkapjátok Krisztus Vérének Irgalmát, tartsátok szem előtt és legyetek tudatában fontos belső krisztusi részecskéiteknek. Erre kell most koncentrálnotok és dolgozni ezen, még akkor is, ha továbbra is a megtisztulás és a megváltás folyamatában vagytok.

Nem akarlak dicsőségesekké vagy túlélőkké tenni benneteket. Alázatossá, alkalmassá, nyitottá, ragaszkodóvá és segítőkésszé akarlak tenni benneteket mindarra, amit Krisztus Visszajövetelének fontos preambulumában fel kell építeni, mert Szavaim itt egyszer véget érnek, és nincs sok idő hátra. Mindenki felelős és tudatában van annak, amit most kapott, mert mindaz, amit adok és adtam, nem veszhet kárba.

Az Andromédába való belépéskor a Magasztos Tudatok felfedték sugaraikat, mert ők voltak a
az elsők, akik a Teremtő Atyáktól, az Arkangyaloktól örökül kapták azt a Tervet, aminek meg kell nyilvánulni az idők során. És amikor nagy volt a kavarodás és a zavargás
a bukott angyal miatt, azt a tervet újra kellett alkotni, ahogyan az most is, másodpercről másodpercre újra alkalmazkodik, ezekben a végső időkben.

Ezért soha nem szabad azt gondolnotok, hogy a Hierarchia meggondolja magát. Most itt az ideje, hogy a szellemi érettség révén felismerjétek, hogy minden, amit a Hierarchia javasol és tesz, a Megmentő Terv teljesítése érdekében történik. És amikor egy darab, azaz valamilyen tudat elmozdul a helyéről, a káosz tudata eltéríti vagy elrabolja, újra kell alkotni a tervet, mert az Istenség és a Magasztos Hierarchiák nemcsak a ti javatokra dolgoznak, hanem az egész világ javára.

Nem felejthetitek el, társaim, hogy már minden el van tervezve, ahogy előre látták, hogy ma itt legyenek azok, akik itt vannak. Megértettétek-e már, hogy ez mit jelent, és miért halljátok ebben a pillanatban ezeket a dolgokat, az Én Ajkamon keresztül, megerősítve Isten Akaratát a világ számára?

Ebben az akaratban egy értékes izzó feszültség rejlik, amely a földi tudatokban gerjeszti az emelkedettséget, hogy egyszer s mindenkorra megtanuljátok, hogy többé nem önmagatokra kell gondolnotok, és hogy az Isteni Cél, amely a belső síkokban lappang, nagyon világos és nagyon jelen legyen a számotokra, a lényetek középpontjában, hogy teljesítsétek és megtestesítsétek azt.

Amikor megnyíltok, hogy szolgáljatok, biztosítlak, hogy az ismeretlen felé nyíltok meg.

Amikor egyre jobban megnyíltok a szeretetre, biztosítom, hogy a Szeretet fokozataiba léptek be.

Amikor elfelejtkeztek magatokról, biztosítom, hogy nagyon közel vagytok Istenhez; ahogy ennek a bolygónak sok tudata is közel volt Istenhez, a Kelet és a Nyugat szentjein keresztül.

Mindez csak akkor lehetséges, ha a tudat meg akarja tenni ezt a lépést. És amikor megteszi ezt a lépést, olyan élménybe kerül, amely hasonló ahhoz az élményhez, amelyet az Andromédában éltem át, és aminek a befejezéséhez három anyagi időciklusra volt szükségem; mert nemcsak magamat dicsőítettem és istenítettem Krisztus emberi személyén keresztül, hanem mélyebb és örökkévalóbb módon vállaltam az üdvösségetek iránti elkötelezettségemet is.

Nos, ki az, aki kész arra hogy – akárcsak Én Andromédában – megkapja a Küldetését az emberiség és a bolygó Megváltási Tervének folytatásában, azt, amelyet mindenkinek meg kell élnie és teljesítenie kell?

Ki lesz képes arra, hogy őrizze ezt a Küldetést?

Ki lesz képes arra, hogy jobban szeresse, mint saját magát, még ha nem is fogja fel, vagy nem is érti?

Ki lesz képes arra, hogy megvilágosítsa tudatát és sejtjeit az impulzusokon keresztül, amelyeket ezen a Nagyhéten hozok nektek?

Mert amire szükségem van, az nagyon nagy dolog, de nagyon egyszerű is. El kell döntenetek, hogy áldottak lesztek-e, még akkor is, ha ezen a fájdalmas és sebzett felszínen vagytok; hogy bátorítást kapjatok arra, hogy életeteket adjátok Értem, ahogyan az apostolok is bátorítást kaptak a Szentföldön és a Szentföldön túli apostolkodásuk során; hogy elég bátrak legyenek ahhoz, hogy a Szent Anyához és a szent asszonyokhoz hasonlóan képesek legyenek átkelni egész Európán és eljutni Angliába, megalapítani a Templomosok Rendjét, és a Belső Központokon keresztül megerősíteni a keresztény energia bázisait a bolygón.

Ki lesz képes arra, hogy folytatást biztosítson ezeknek a szellemi kincseknek, miközben a világon több millió lélek teljesen összezavarodott a belső kapcsolat elvesztése miatt?

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik még nem ébredtek fel. És hogy ti továbbra is ébren legyetek, és ne higgyétek, hogy már ébren vagytok, mert ha valóban ébren lennétek, akkor bizonyos dolgok már nem történnének meg veletek.

De ismét meghívlak benneteket, hogy bízzatok Megváltó Szeretetemben, hogy megtanuljatok bízni Kozmikus Szeretetemben, amely Androméda Szívében rejtőzik az összes Hierarchia között. Mert akárcsak ma csütörtökön, veletek ünneplem ezt a pillanatot, és veletek fogom ünnepelni a felszentelésnek ezt a pillanatát egy nagyobb és megmagyarázhatatlan okból; ugyanakkor hierarchiák százai gyűlnek össze ebben a pillanatban Isten Fia körül, a Világ Urának Arca előtt, Krisztus istensége és az Ő földön túli aspektusa  előtt, amely ma mindenki számára Napangyalként jelenik meg.

Most arra kérlek benneteket, hogy gondoljatok bele abba, hogy hogyan lehetséges, hogy egy ember, aki köztetek öltött testet, tanított, prédikált, megváltott és életét adta nagyobb okból, hogyan tudott Mennybemenetele után Napangyallá válni?

Ezt szívetek legmélyén kell átgondolnotok anélkül, hogy azonnali választ keresnétek. A
A tudatosság fejlődésének és terjeszkedésének lépéseit a Szeretet Törvénye szabályozza. Itt kezdődik a kiterjeszkedésetek és felemelkedésetek.

Minél jobban szerettek, annál jobban növekedtek, és feloldódik a büszkeségetek. Többé nem akarjátok majd megélni a személyes erőt, mert a Nagyobb Szeretet elvezet benneteket a Legfelsőbb Akarat megélésére az elkötelezettségen és a felelősségen keresztül, azokon a tulajdonságokon keresztül, amelyeket erénynek és tehetségnek neveznek, és amelyeket mindegyikőtöknek adtam.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

A Krisztus mögött megnyíló portálon keresztül ebben a pillanatban az Úr arra késztet bennünket, hogy szemléljük Andromédát és a hely körüli összes csillagot, valamint az összes napot és az összes Magasztos Tudatot, amely ebben a pillanatban az összes nyitott szívvel közösségben van.

Arra kér bennünket, hogy szemléljük az Andromédát belső világunkban, és lássuk meg magunkban a belső világegyetemünket. Szemléljük egy pillanatra, és hallgassuk meg a felkínált dallamot. És ürítsük ki magunkat a Mindenség előtt.

Ennek az erőteljes energiának a hatására, amely átölel minket, és ezen áhítatos és odaadó hozzáálláson keresztül, Krisztus Jelenlétében fogunk továbblépni az új papok felszentelésére.

Arra kérünk, hogy maradjunk összpontosítva és egységben ehhez a fontos pillanathoz, amelyet Krisztus visz véghez.

Kérjük az Anyákat, hogy közelítsék meg az emelvényt, ezt a színpadot, és mindenki vigyen magával egy gyertyát.

Ne szakítsuk meg a kapcsolatot.

Szemléljük az Andromédát belső világunkban, igyunk abból a Forrásból, amelyet Krisztus tudatosan kínál nekünk, és így áhítattal és odaadással kísérjük végig ezt a szertartást.
 

Gyermekeim, akik ma felszentelik magukat az előtt a felhatalmazás előtt, amelyet e pillanattól fogva átadok nektek, a Legszentebb Anya kérésére és szeretetteljes és örökkévaló könyörgésére; Először is, Isten adjon nektek anyai védelmet, nem csak isteni, hanem földi védelmet is ezeken az Édesanyákon keresztül, akik a Mennyei Házastársnak vannak felszentelve, és akik teljes mértékben rendelkezésre állnak, hogy támogassanak, meghallgassanak és megvigasztaljanak.

Ez a lépés, amit ma meg fogtok tenni, nem személyes, hanem bolygószerű lesz, hogy ezeken az apostolokon keresztül, akiket a sötétség idejében szentelek meg, újjáépíthessék megsértett Egyházamat, és különösen helyrehozhassák azokat a sértéseket, amelyeket  papok milliói követtek el Ellenem.

Emiatt a világegyetem kilenc Magasztos Tudata, az univerzum Legfelsőbb Papjai kísérik ma ezt az ünnepélyes, isteni és áhítatos pillanatot, hogy újjáépítsék és helyreállítsák a papság szellemi vonalát, amelyet kétezer évvel ezelőtt alapítottam ebben a világban.

És hogy a Jámbor Anyán, a Szentléleken, a megszentelt lelkek Anyján keresztül, aki fáradhatatlanul könyörgött, hogy a papi élet ne vesszen el, ma mindenki és különösen a bolygó összes papja előtt rátok bízom a Szentlélek Fénye által, hogy legyetek őrzői és gondozói annak a Szent Istentiszteletnek, amelyet az apostoloknak tanítottam, és amelyet apostolaim tanítottak a korszakokon át, hogy az Ég és a Föld egyesülhessen tökéletes harmóniában és megváltásban
 

Krisztus így szól minden egyes paphoz, aki felszenteli magát:

Isten Szent Szelleme világosítsa meg lépteidet ezen a napon.
 

Krisztus így szól az egyik új paphoz:

Az Úr ma Fray Juan Evangelista néven szentel fel, annak az apostolnak a tiszteletére, aki az utolsó pillanatig szerette a keresztet, az az apostol, aki vigasztalta az Urat legnehezebb óráiban, és aki a Mennyei Anyával és Mária Magdolnával, valamint Arimetai Józseffel, nem hagyták el az Urat, mert Vele együtt szenvedtek lelke kilehelésének utolsó percéig. Isten hozott, Fray Juan Evangelista, a Szentlélek világosítsa meg ezt a napot.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Megtehetitek felajánlásotokat Krisztus előtt.

Tömjént.
 

"Uram, szerető Atyám,
Te, Aki megtisztítasz Szereteted által,
 mindent, amit megérintesz és szemlélsz,
ma tisztítsd meg az emberi tudatot alsóbbrendű állapotától,
hogy felemelkedjen Előtted,
mivel ebben a pillanatban a Te Fiad van Trónod előtt,
hogy ezek a tudatok dicsérjenek és dicsőítsenek Téged, akárcsak a Menny angyalai.
Adonai,
áldj meg mindenkit
ezen a felajánlott tömjénen keresztül,
Szíved Templomában."
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Szentelt vizet
 

"Uram, Emmanuel,
mielőtt megteremtetted gyermekeidet,
gondoltál arra, hogy vigyázz rájuk és úgy szeresd őket,
mint egy szerető Atya, és megadtad nekik a vizet, hogy általa
megtanulják oltani szomjukat.
Kegyelmed és Irgalmad forrásként áradjon ebben a pillanatban,
a bolygó minden sötét tere fölött,
és ez az áldás állítsa helyre a békét az emberiségben
az itt jelen lévő lelkek egységén keresztül.
Ámen."
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Szűz Mária jelen van ebben a pillanatban, mint minden anya és minden pap Anyja.

Ide hozhatjuk a stólákat, hogy az Úr megáldja őket szenteltvízzel.

Jöhetsz, Fray.
 

Hogy ezen a papi jelképen keresztül a papok lelke a Fény hídja legyen a Végtelen és a bolygó között, hogy áldozati odaadásuk által az Isten Szeretetére leginkább rászoruló lelkek eljussanak Szívéhez. Ámen.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Olajat a megáldásra

Kinyithatjátok az olajat. Felemelhetitek.
 

Jeruzsálemi jegyeseim szeretettel kenték fel Fejemet és Lábaimat a Kínszenvedés előtt.

Jeruzsálemi jegyeseim szeretettel kenték fel a keresztre feszített Krisztus megsebzett testét.

Jeruzsálemi jegyeseim szeretettel kenték fel Krisztus feltámadását a Belém vetett bizalmuk által.

Azok, akiket ma felkenünk, mindig kenjék fel azokat, akiknek szükségük van rá, mert az erős Keresztkenetben van felszabadulásuk.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Most, ebben a pillanatban a következő Anyákat fogjuk hívni, hogy álljanak a magukat a felszentelésre szánó testvérek mögé:

María Fidelia Anya Fray Paulo Mateus mögött, María Shimani Anya Fray Juan Evangelista mögött, María Getsemaní Anya Fray Shemaya mögött, María del Salvador Anya Fray Nazareno mögött.

Most az Anyák, akik a szellemi fiaik mögött állnak, odaadják a gyertyát a testvéreknek, előttük állva, és a gyertya átadása előtt belső felajánlást tehetnek Krisztusnak.
 

Fray Elías elmondja az imát, hogy Isteni Bölcsességet kérjen a megszenteltek számára.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Most, az Úr előtt, a testvérek végre fogják hajtani a papi felszentelést.
 

Az új papok elmondják a jelzett imát.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Ily módon, még Jézus Szíve előtt, elmélkedjetek Szeretete és Irgalma munkájának végtelenségéről.

Meghívunk minden jelenlévőt, hogy együtt éljék újra az Utolsó Vacsorát.
 

"Mennyei Atya,
Képviseljék ezek a Gyűrűk 
a lelkek örökös egyesülését
Isteni és Dicsőséges Szíveddel,
hogy mindig létrejöjjön
 a tökéletes egység a Menny és Föld között."
 

Ahogy Én felajánlottam az apostoloknak az Irántam való örökkévaló elkötelezettséget a Szent Cenákulumban, ma is felajánlom nektek, új apostolaim, ugyanezt az elkötelezettséget Szívem iránt.
 

A papok az Eucharisztia ünneplése előtt elmondják a papi tisztító imát.
 

Ahogy azon az éjszakán, amikor találkoztam apostolaimmal, ma is ünnepélyesen találkozom veletek, hogy helyreállítsam az egységet a Menny és a Föld között, a lelkek és Isten között.

Emiatt mindenki iránti ismeretlen Szeretettel veszem újra a kenyeret, és felajánlom az Atyának, hogy dicsőséges testemmé változzon. Ugyanígy ismét megtöröm, és mindenkinek felajánlva azt mondom: "Vegyétek és egyétek, mert ez az Én testem, amelyet az emberek adtak a bűnök bocsánatára."
 

Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Ámen.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Tiszteljük Krisztus Élő Testét.
 

Azután Kezembe vettem a Kelyhet, és még jobban felajánlva Magamat az Atyának minden egyes társamért áldozatul és szeretetben, kértem, hogy a bor alakuljon át Drága Véremmé. Azután átadtam társaimnak, ahogy ma átadom nektek, mondván nekik: „Vegyétek és igyatok, mert ez Vérem Kelyhe, az Új és Örök Szövetség Vére, amelyet Megváltótok ontott ki az összes bűn bocsánatára. Tegyétek ezt az Én emlékezetemre, mert már visszatérek."
 

Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Ámen.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Tiszteljük Isten Bárányának Drága Vérét, amely elveszi a világ bűneit és békét ad nekünk.
 

Itt van Krisztus Teste és Vére. Boldogok és áldottak azok, akik újra igénybe veszik ezt a hatalmas Szentséget, mert mindig megígérem nektek Szeretetemet, vigasztalásomat és Békességemet.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Egyesülve Jézus Szentséges Szívével, amely jelen van és kifürkészhetetlen ebben a pillanatban, fejezzük be ezen átlényegült elemek felajánlását Megváltónk tiszteletére és dicsőségére, hogy az Ő Szeretete és Irgalma megerősödjön a bolygón.

Ezt a felszentelést a Miatyánk arám nyelvű eléneklésével zárjuk, Urunk angyalaival együtt.

Dal: "Mi Atyánk" arám nyelven.

Krisztus Békéje szálljon le a Földre.

Mesterünkkel egyesülve és az áhítat gesztusával köszöntjük testvéreinket, békét adva nekik.
 

Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj,
de szólj egy szót és meggyógyulok.
Ámen.

 

És mi Urunk Jézus Krisztus kérésére ebben a pillanatban hirdetjük meg az utolsó vacsora emlékének ezen fontos ünnepén a szellemi közösséget, hogy ezek a gyakorlatok az idők során is megmaradjanak és még sok-sok lelket gyűjtsenek egybe, Urunk Szeretetén keresztül.

Ma Urunk arra kér bennünket, hogy vegyünk Úrvacsorát a megváltatlanokért.

Mindenki megkapja az Úr krisztusi részecskéjét.

Mindannyian, akik ebben a közösségben Jézus Szentséges Szívét szemlélik, és ennek a Szívnek a Fényét kiterjesztik az egész világra és a lelkekre, a Krisztus közösségével való szövetség révén; kisugározzuk ezt a Fényt minden drága lényre, testvérünkre és ismerősünkre; családunkra, barátainkra és kollégáinkra; mindannyian megkapják Jézus Szentséges Szívének Fényét, amelyet ezekben a pillanatokban mindenki számára sugároz.

Helyezzük az összes szeretteinket és a bolygót Jézus Szívébe, megerősítve a Krisztussal való egyesülést; hogy mindannyian megkönnyebbüljenek és megvigasztalódjanak az ebben a pillanatban jelenlévő Jézus Szentséges Szíve által.

Érezzük ugyanazt az ölelést, amelyet apostolainak adott az utolsó vacsorán. És imádjuk a Világegyetem Királyát ezen az Eucharisztián keresztül.
 

Szentháromság,
Atya, Fiú és Szentlélek,
mélységesen imádlak
és felajánlom Nektek a Legdrágább Testet, Vért,
Jézus Krisztus Lelkét és Istenségét,
amely jelen van a Föld összes Tabernákulumában,
 jóvátételül a sértésekért,
szentségtörésért és közömbösségért, amellyel Őt sértik;
és Legszentebb Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért
 esdeklem a szegény bűnösök megtéréséért.
Ámen.
 

Most már nyugodtan mehetek, mert ez a pillanat beteljesedett, és belsőleg megadja nektek a világba való fizikai Visszatérésem első impulzusait.

Áldalak és békét adok a világnak, különösen azoknak, akik szenvednek.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.