ประวัติของพระวรสาร

ผู้นำสารศักดิ์สิทธิ์ ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั่วโลกได้นำพระวรสารสู่มนุษยชาติผ่านผู้ทรงนิมิต วรสารเหล่านี้มีเจตนาที่จะชี้ทางและนำมนุษยชาติให้ดำเนินไปตามวิถีแห่งจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์


พระแม่มารีพรหมจารี

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2011 ที่พระแม่ของเราได้ส่งวรสารประจำวันมายังผู้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน เด เฮซุส ของคณะพระกรุณากิตติคุณ หนึ่งปีต่อมา พระมารดาศักดิ์สิทธิ์ประกาศว่า วรสารของพระนางจะส่งมาเป็นรายสัปดาห์ และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2013 ได้นำสารมาเป็นรายเดือน

หนังสือ "วรสารแห่งสันติภาพ" ได้เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2015 เป็นการรวบรวมวรสารประจำวันที่ส่งมาจากพระแม่พรหมจารีศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวงรอบแรก ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2011 ถึง 15 พฤศจิกายน 2012

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2015 พระแม่มารีพรหมจารีทรงเริ่มประทานพระวรสารประจำวันรอบใหม่ พร้อมด้วยคำแนะนำสากลแห่งความรักและสันติภาพ ในวาระนั้น พระนางพรหมจารีผู้เปี่ยมพรได้ไขแสดงต่อผู้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน เด เฮซุส ถึงสภาพการณ์อันสุดวิกฤตของพิภพโลก และจากนั้น พระนางได้ประกาศถึงการปรับสมดุลของสถานภาพเหล่านี้ พระนางผู้ทรงสูงสุดได้ประทานของขวัญแก่มนุษยชาติ จากวันนั้น พระมารดาศักดิ์สิทธิ์ได้เผยพระองค์ต่อผู้ทรงนิมิตว่า กุหลาบขาว กุหลาบแห่งสันติของพระแม่ เครื่องหมายแทนพระหฤทัยนิรมลจะสถิตกับผองเรานานขึ้น ณ เวลานี้ พระแม่ของเราได้นำพระวรสารประจำวันในวงรอบที่สี่


พระเยซูผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูคริสต์ได้ทรงเริมประทานพระวรสารเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2013 ในวิถีอันวิเศษผ่านผู้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน เด เฮซุส เป็นรอบแห่งการแนะนำ ในพระวรสารประจำวันเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ หลังจากวรสารประจำวันวงรอบแรกผ่านไป พระองค์ประทานวรสารเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และในปัจจุบันได้กลับมาเป็นรายวันอีกครั้ง

พระเยซูคริสต์ทรงประกาศกระแสพระกรุณาศักดิ์สิทธิ์ในเดือนสิงหาคม 2013 จากการประกาศครั้งนั้น พระอาจารย์ได้ปรากฏองค์และส่งวรสารวิเศษในงานภาวนาเหล่านี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 และ 6 ของแต่ละเดือน จากพระคำของพระเยซูคริสต์ ในกระแสพระกรุณาศักดิ์สิทธิ์ โดยการภาวนาอย่างเรียบง่ายในวิหารกระกรุณาศักดิ์สิทธิ์แห่งมวลหฤทัย พระองค์ทรงดำเนินไปทั่วโลกเพื่อขยายแสงแห่งพระกรุณา

พระคริสต์ยังประทานพระวรสารแก่ผู้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน เด เฮซุส ในทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน ระหว่างรายการ "สายตรงศักดิ์สิทธิ์ - พบกับพระเยซูคริสต์" ซึ่งถ่ายทอดสดโดยช่องเมอร์ซี่ แมรี่ ทีวี ดำเนินรายการโดยบาทหลวงแห่งคณะพระกรุณากิตติคุณ

ณ เวลานี้ พระเจ้าของเราได้ประทานพระวรสารรายวันวงรอบที่สองทุกวันมายังภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน เด เฮซุส


นักบุญโยเซฟ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นักบุญโยเซฟได้ยกจิตใจของเราให้เปี่ยมล้นด้วยการรับใช้และเสียสละ มอบกระแสแห่งภารกิจเพื่อมนุษยชน และบันดาลใจเราให้มีชีวิตอุทิศตนแด่พระเจ้า

ในวรสารที่ส่งมายังภคินีลูซีอา เด เฮซุส เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2015 นักบุญโยเซฟประกาศว่า ในช่วงหนึ่งปี ท่านจะถ่ายทอดวรสารประจำวันรอบแรก วรสารเหล่านี้จะชี้นำทางเราก้าวต่อก้าว ไปสู่การฟื้นขึ้นของมนุษยชาติครั้งใหม่

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2018 นักบุญโยเซฟได้เริ่มถ่ายทอดวรสารประจำวันรอบที่สอง พระคุณอันมิอาจคำนวณที่ชี้นำมวลมนุษยชาติในเวลานี้

ในวันที่ 19 ของทุกเดือน นักบุญโยเซฟจะปรากฏกายต่อภคินีลูซีอา เด เฮซุส และถ่ายทอดวรสารวิเศษ การประจักษ์ของท่านจะเกิดขึ้นในพิธีภาวนา ระหว่างรายการ "พบกับหฤทัยบริสุทธิ์ของนักบุญโยเซฟ" ถ่ายทอดสดทางมิเซริคอร์เดีย มาเรีย ทีวี ผู้ทรงนิมิต ภคินีลูซีอา เด เฮซุส และเหล่าแม่ชีของคณะพระกรุณากิตติคุณดำเนินรายการและพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับวรสารในปัจจุบันของพระผุ้สอน


เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ