พระเยซูคริสต์

พระฉายาลักษณ์แห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์และทรงฤทธานุภาพของพระเยซู

พระเยซูคริสต์ทรงเผยแสดงพระฉายาลักษณ์แห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์และทรงฤทธานุภาพของพระเยซูซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนความลี้ลับของพระคุณ ผ่านความลึกล้ำของพระพักตร์อันสูงส่งซึ่งพระองค์เป็นที่รู้จักตลอดทั้งสากลจักรวาล

ตามพระวจนะขององค์พระมหาปุโรหิต ภาพบูชาศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายแทนเอกภาพระหว่างสวรรค์และแผ่นดินโลก ระหว่างวิญญาณและพระคริสต์อันสูงสง่า เมื่อเพิ่งพินิจภาพบูชา เราจะภาวนาเพื่อการวิวัฒน์ของวิญญาณเรา

ในพระสารที่ส่งมาถึงเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2015 พระคริสต์ได้ประกาศพันธสัญญา 12 ประการแก่ผู้ที่เพ่งพิจารณาและรักษาภาพพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิและทรงสง่าของพระเยซู

พระองค์ทรงประกาศว่า

“แก่เหล่าผู้เพ่งพินิจฉายาลักษณ์อันประเสริฐของข้า ข้าสัญญาว่า

1. เพื่อผสานแก่นประสงค์ของครอบครัว โดยปราศจากอิทธิพลและแนวโน้มของยุคสมัย

2. การทำให้งานทางจิตวิญญาณชัดเจนผ่านการอุทิศใจ กาย และวิญญาณแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิของพระเยซู 

3. การคุ้มครองจากสวรรค์สำหรับนักเดินทางและผู้ที่ทำงานประจำวันซึ่งห่างไกลจากแผนการของพระเจ้า 

4. ความรู้ภายในของประสบการณ์ความรักโดยวิญญาณซึ่งทำให้การเติบโตภายในเป็นไปได้                 

5. เพื่อปลดปล่อยตัวท่านออกจากปีศาจที่ส่งผลต่อชีวิตแห่งการภาวนาและรบกวนความฝัน

6. การคืนดีกับพระบิดาผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันดร์ ในวิถีทางที่ท่านจะพบงานทางวิญญาณอีกครั้ง

7. เพื่อขจัดอันตรายจากผู้ที่นับถือ พกพา และภาวนาต่อภาพ

8. การผสานรวมทางวิญญาณกับวิญญาณปฐมภูมิระหว่างช่วงดาวเคราะห์โคจร

9. การนำทางให้พ้นจากการทดสอบและความกลัว

10. การขยายไฟโชติช่วงของจิตใจซึ่งพระเยซูเป็นเจ้าจะสถิตอยู่ในนั้น 

11. การชดใช้ของพฤติกรรมและการประทำที่นำไปสู่ชีวิตที่วิญญาณต้องทุกข์ทนทรมานและสูญเสีย

12. การรวมเป็นหนึ่งกับแก่นขององค์ตรีเอกานุภาพ ซึ่งคือการมหาสนิททางวิญญาณกับพระบิดา พระบุตร และพระจิต

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ