การประจักษ์

ในเดือนมกราคม 2013 พระเยซูคริสต์ทรงเข้าร่วมกิจการของพระมารดาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และเริ่มวงรอบของการเทศนา ประทานพระวรสารเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติผ่านพระผู้ทรงนิมิตของคณะพระกรุณากิตติคุณ

คำสอนของพระคริสต์ถ่ายทอดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้เป็นรากฐานของกิจการด้านจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ด้วยการสั่งสอนของพระองค์ มหาปุราจารย์ทรงมองหาเพื่อจะปลุกหัวใจของเราให้ตื่น เพื่อที่ความรักและพระกรุณาจะได้ทำงานผ่านจิตใจเบื้องลึกและฟื้นฟูชีวิตของเรา

ในเดือนมิถุนายนปีนั้น พระคริสต์ทรงประกาศช่วงแห่งกิจการภาวนาเพื่อการไถ่บาปของวิญญาณ ซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่า "กระแสพระกรุณาศักดิ์สิทธิ์" การฝึกฝนทางจิตวิญญาณนี้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2013 ในทุกวันที่ 5 และ 6 ของแต่ละเดือน ทุกวัน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม พระคริสต์จะสำแดงพระองค์ต่อผู้ทรงนิมิตและประทานวจนะศักดิ์สิทธิ์

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ