A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE A NAGYHÉT HARMADIK NAPJÁN BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ahogyan máskor is szoktátok, hajtsátok  fejeteket a Mellemre, és érezzétek Szívem kozmikus dobogását; és kérjük, e Velem való tökéletes szövetség által, hogy a Szentlélek ismét szálljon le a világba, hogy megadja az ajándékok Legnagyobb Ajándékát,  a törvények Legnagyobb Törvényét, a Legnagyobb Célt Isten minden Célja között.

Ma kinyitom a Szentlélek ajtaját, hogy megadjam a világnak a Szeretet Ajándékát. Ezért éreznetek kell Szívem dobbanását, egy olyan Szívét, Amely szomjazik a lelkekre, egy olyan Szívét, Amely szenved az ártatlanok, a rabszolgák, az elveszettek és a menekültek miatt; ez az a Szív, Amely ismét az Életét adja értetek.

De tudjátok-e, mit adok nektek ma? Szellemi, Isteni és Kozmikus Életemet, mindent, amit azután tanultam, hogy felmentem a Mennybe, és jelen voltam ennek a Világegyetemnek a középpontjában, melyet Andromédának hívnak; azért, hogy Királyotok az alázatosság szellemében megtanuljon kormányozni, ahogy az Atya is kormányoz Szeretete és Irgalma által, mert Isten Kormányzása nem kényszer, nem is igazságosság vagy tekintély.

Androméda szívében, ennek a galaxisnak a közepén van az a hely, ahol Mesteretek és Uratok a ti időtök szerint kétezer éven át készült, hogy elérje ezt a csúcspontot, amikor újra megjelenhetek azok előtt, akik az Enyéimek, azok előtt, akik a Szellemi Életemhez tartoznak, azok előtt, akik Misztikus Testem részei, hogy mindannyian tudatosan készítsék elő Visszatérésemet, amely igen közel van.

Most érzitek, hogy mi dobogtatja meg Szívemet? Most öleljetek át, érezzetek Engem, bízzatok újra Bennem, és higyjétek, hogy Köztem és köztetek, Lelkem és a lelketek között nincs semmi, ami elválaszthatna minket.

Higyj ebben az Erőben, amelyet Isten adott Nekem, hogy felszabadítsam az életedet, hogy időnként megszenteljelek, hogy egy napon te legyél az Én megváltottam, akit úgy fogok megkoronázni, mint az áldottakat, akik anélkül, hogy tudnák, azért kockáztatják az életüket, hogy betöltsék az Akaratomat.

Hagyjátok, hogy Örök Szívem Tüze megvilágítson benneteket, és Irgalmas Szívem Sugarai hatoljanak be lelketek és lényegetek mélységeibe, hogy a világ hibáival és igazságtalanságaival szemben Uratok, Mesteretek és Szeretetetek igazolni tudja az Atya előtt mindazt, amit el kell érnem a ti életetek és a testvéreitek élete által, mert én Krisztus vagyok bennetek és a testvéreitekben.

Semmit sem kell eltitkolnotok Előttem, de félnetek sem kell Tőlem. Nem bíróként jövök ide, hanem Megváltótokként, Aki a Kálvária minden lépésén Vérének cseppjeit ontotta, hogy ma ti és testvéreitek itt legyenek, és hallgassátok a Világegyetem Urát, és érezzétek minden egyes Szavát, amelyek egyértelműen véget vetnek ennek a rabságnak.

Különleges nap ez a mai Számomra, mert minden alkalommal, amikor valaki felszenteli magát, tudatosan tesz egy lépést az ismeretlen felé, nem afelé, amelyet nem tud vagy nem ismer, hanem a Szeretet ismeretlensége felé, amely arra vár, hogy megújítsa életeteket és testvéreitek életét, mindazokét, akiknek szükségük van Szeretetemre ebben a  mostani időben, hogy megtanuljanak túlélni és átkelni ezeknek az időknek a sivatagjain, ahol szárazság uralkodik, és ahol sok szív szomjazik.

Ölelj át nagyon szorosan, érezd Szellemi Testemet, Isten Fiának Megdicsőült Testét, akinek az irántad és a világ iránt érzett szeretete által minden egyes atomja és sejtje feltámadt, és megvilágosodott Isten Lelke által a harmadik napon, hogy Örök Életet adjon mindenkinek.

Ebben a szívekkel való belső közösségben ma minden jelenlévőnek és mindazoknak, akik hallgatnak engem, megalapítom a Kiengesztelődés Szentségét, mert abban a pillanatban, amikor átöleltetek Engem, és remélem, hogy még mindig átölelve tartotok, és érzitek Szívem Szeretetének Tüzét, bűneitek, hibáitok és adósságaitok megbocsátást kaptak, mert tudom, hogy képesek vagytok mindenre Értem, különösen azért, hogy Atyám Akarata teljesüljön e bolygó minden szegletében és minden szívben, amely  itt él. Mert az a lépés, amit Szívem felé tesztek, azon túl, amit ez jelent vagy képvisel, olyan lépés lesz, amely ajtót nyit az emberi faj megváltása felé.

Egyszerű szavakkal, Ölelésemen keresztül, amelyet ma adok nektek, Isten irgalmában és örökkévaló Lelkének jóságában nemcsak megújítalak benneteket, hanem arra is buzdítalak benneteket, hogy egyre többet adjatok.

Még mindig kételkedtek abban, hogy az Új Idő Krisztusai lehettek?

Ha tizenkét tudat által meg tudtam menteni a világot, mire lehetek képes most mindazokkal, akik követnek Engem?

Nos, értitek-e Irgalmasságom óceánjának mérhetetlenségét?

Nincsenek határai, mert Isten Irgalmassága, mivel ő maga az Irgalom, szereti azt, ami tökéletlen és romlott, és romolhatatlanná, magasztossá és emelkedetté tesz mindent, hogy minden teremtmény egyesülhessen Velem ebben a tökéletes szövetségben, függetlenül attól, hogy hol van a világegyetemben, hogy a Szeretetet árasszuk szét az egész világon, hogy szívek millióinak sebei, traumái és fájdalmai, amelyek  a járványon és az ukrajnai háborúban keletkeztek, reményt nyerjenek, és örökre újjáépíthessék életüket.

Ezen az ölelésen keresztül, amelyet ma tudatosan adtok Nekem, Karomban tarthatom a háború gyermekeit is, azokat, akik napokig a sivatagban bolyonganak, menedéket keresve, azokat, akik a világ börtöneiben vannak sötétségbe merülve, mert senkinek sem volt bátorsága, hogy szeresse az ellenségét és megbocsásson annak, aki vétkezett, úgy, ahogy Én is sokszor megbocsátottam nektek.

Ma nem terhellek benneteket kereszttel. Ma egy ígéretet adok nektek: azt az ígéretet, hogy higyjetek abban, hogy szolgálhattok Nekem, és kiterjeszthetitek a szeretet fokozatait ebben a szenvedő világban, mert Mesteretek és Uratok Szeretete által átalakíthatjátok a tökéletlenségeiteket, és ily módon megváltoztathatjátok a világot, visszaszerezve az emberiségnek azt a méltóságot, amit teljesen elveszített amiatt, amit ellenségem szívek millióiba, életek százaiba oltott, azokéba, akik már nem hisznek Isten Szeretetében.

Most, hogy ezen a Nagyhéten tanúi lehettek Isten jelenlétének a Fián keresztül, tegyétek fel újra magatoknak a kérdést: mit adhat még a szívetek az Úrnak? Mert most nemcsak, hogy készen kell állnia a szíveteknek; a szíveteknek már üresnek kellene lennie, hogy beteljesíthessétek Mesteretek és Uratok törekvéseit.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús Szerzetes:

Tedd a kezed a szívedre, és ebben a pillanatban érezd Krisztus forró ölelését. Azt kéri, hogy ismételjük meg: Uram Jézus, Benned bízom.

Együtt.
 

Uram Jézus, bízom Benned.
Ámen.
(ötször)

 

Krisztus elhívja két társát, két szellemi jegyesét, hogy jelenjenek meg Jézus Szentséges Szíve előtt és énekeljenek neki.

Ide jöhet María Jerusalén nővér és Patricia.

Mi pedig ezen a Krisztussal kötött szövetségen keresztül és Jézus Szentséges Szíve előtt nem csak azért vagyunk itt, hogy ismét megújítsuk fogadalmainkat az Úr Jelenése előtt, hanem a felszentelés pillanatát is előkészítjük, ahol új segítőket fogunk felszentelni.

Ide jöhetnek azok a nővérek, akik Krisztusnak fognak énekelni.

Legyetek szívesek és hozzatok nekik mikrofont.

Legyetek szívesek és hozzatok nekik mikrofont. Elénekelünk egy dalt, amit Ő választott mindannyiunk számára, melynek címe: "Megpihenek", és megkérjük a zenészek csoportját, hogy kísérjék a nővéreket ebben az felajánlásukban.

Mindazok, akik felajánlást akarnak tenni Krisztus előtt, megtehetik ezt most, állva vagy térdelve. Most énekelni fogunk Krisztusnak, mivel Ő jelen van, szemlél minket, hogy el tudja vinni a szeretetünket Istenhez.

Dal: "Megpihenek".

Az Úr megáldott minket, miközben énekeltünk, kitárta karjait, mint a világ Megváltója, és az Úrnak felajánlott szeretetünket visszaadta a világnak Fény, Gyógyulás és Remény formájában.

Még mindig ki van tárva a Karja, és most, piros palástban és fehér tunikában, mint a világ megváltója, Kezét nyújtja nekünk, hogy minden alkalommal, amikor szükségünk van rá, szorítsuk meg, és azt mondja nekünk, hogy sohasem fognak legyőzni minket, ha Vele vagyunk, hogy részei vagyunk Lényének és Krisztus-Tudatának.

Az Úr azt mondja nekünk ebben a pillanatban, hogy szeretné, ha a nővérek, akik itt vannak, Mária Jeruzsálem és Patrícia, a lehető legjobb tudásuk szerint elénekelnének Nagyszombaton egy olyan dalt, amely mindenki számára fontos ebben az időben, egy olyan dalt, amely Nagyszombaton fog szólni, hogy mindazoknak a tudatában, akik ezt a világot irányítják, gyúljon fel egy pillanatra a Fény, hogy ne felejtsék el, hogy a Szeretet mindenek felett áll.

Ez a dal, amelyet erre a bolygóhelyzetre ajánl, a "The Prayer (Ima)".

Azt kérdezi a nővérektől, hogy ez jó-e így nekik. A Hierarchia mindig megerősíti, amit kér, mert Isten számára minden értékes.
 

Szeretnék ma több időt tölteni itt, de a világ szenvedése hív Engem szolgáim és imádkozóim által, hogy megkönnyebbülés és béke legyen mindazok számára, akiknek szükségük van rá most.

Ezért köszönöm, hogy válaszoltatok.

Holnap ugyanebben az időben itt találkozunk, hogy újra egyesülhessünk Isten ölelésében, és így egyesítsük a Mennyet és a Földet, a lelkeket és az Isteni Forrást.

Áldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús Szerzetes:

Emeljük szívünkhöz néhány pillanatra Krisztus Ölelését. Legyünk közösségben Krisztus ölelésével, ragaszkodjunk Krisztus öleléséhez, és hagyjuk, hogy minden fájdalmat, legyen az személyes vagy máshonnan jövő, belső vagy külső fájdalom, feloldozzon a Megváltó Szeretete, aki ma ismét felkent minket Szellemével.

Most készüljünk elő Krisztus Isteni Irgalma új Segítőinek a felszentelésére.