SZŰZ MÁRIA ÉVI MEGJELENÉSE PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN, ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma azért jöttem a Mennyből, hogy veletek legyek, és rajtatok keresztül az összes világban élő gyermekemmel, azokkal, akik igazságért kiáltanak, azokkal, akik imádságaikban sírnak, mindazokkal, akik betegesek és szenvednek a szívük mélyén.

De ez a megtisztulás nagy ideje, gyermekeim. Ne tekintsétek büntetésnek, ne tekintsétek kárhozatnak, mert maga Isten Fia is megtisztult a templomban; és Isten Anyja és Szent József is megtisztult.

Az emberi anyagot szublimálni kell, az emberi állapotot túl kell szárnyalni, és minden egyes gyermekemnek ezen a bolygón megvan az iskolája, a tanulásnak az a legjobb módja, amire szüksége van ahhoz, hogy napjai végén átadhassa lelkét Istennek, és hogy összeolvadjon az Élet Kozmikus Forrásával.

Így van ez, gyermekeim, hogy minden a megfelelő helyen van ebben az időben. Ami jelenleg kívül esik a Törvényen, azok a világ és az emberiség által elkövetett szörnyűségek, az Egyetemes Törvények kiegyensúlyozatlansága ezen a bolygón, a büntetlenség, ami mindennaposnak tűnik, és lelkek millióit nyomja el a világban.

De ma azért jöttem, gyermekeim, hogy tanúságot tegyek Isten előtt azokról a csodálatos dolgokról, amelyeket Fiam tett az életetekben, azokról a kis átalakulásokról, amelyeket mindannyiótok Istennek való átadásán keresztül ért el.

Ezért ne tekintsétek az életet bánatnak vagy siránkozásnak. Ragaszkodjatok Fiam Szívéhez, és újuljatok meg benne.

És amikor a bukások az utatokon ilyen folyamatosak és állandóak, szeretett gyermekeim, ne essetek kétségbe. Szívetek mélyén a döntés már megszületett, és ellenségem nem tud megfélemlíteni vagy megrémíteni benneteket.

Bár nagyon nagyok a nehézségek ebben a világban, és a lelkeknek sok szellemi útmutatásra van szükségük; meghívlak benneteket, gyermekeim, ahogy Fiam elhívott benneteket, hogy erősítsétek meg hiteteket a reményben, az Isteni Cél Szent Lángjában, amely már lángol lelketek és tudatotok előtt; egy olyan Célban, amelyet a szellemetek már ismer, és amelyet nem lehet egyik napról a másikra kitörölni, a legfájdalmasabb dolgok ellenére sem, amelyeket ezekben az időkben tapasztaltatok.

Ezen a különleges napon valami nagyon különlegeset hoztam Galileából az Istenanya és mindannyiótok számára: az Úr Szent Lepelét, amely ma a Karomban van, hogy átölelje lelketeket és szíveteket, átölelje testeteket és tudatotokat, és így átlényegítsen benneteket.

Hisztek-e az Úr Szent Lepelének az erejében, abban a Lepelben, amely tanulságott tett Krisztus Vérének az összes cseppjéről?

Ma kivettem ezt a Szent Ereklyét a Szent Szövetség Ládájából, hogy Jézus e Szent Szellemi Lepelén keresztül megtisztítsam testeteket, letöröljek arcotokról minden könnyet és sírást, és hogy megújuljatok és meggyógyuljatok Isten Anyja Keze által.

Imádkozzatok és kérjétek a Kegyelmet, hogy következetesek lehessetek.

Isten munkája a legkisebbekben és a legláthatatlanabbakban valósulhat meg, mert Isten nem a hatalma által mutatja meg Magát a világnak; Isten Szeretete hatalma által tükrözi Magát a napról napra átalakuló és megváltott szíveken keresztül.

Így van, hogy ma felajánlom nektek ezt a Szent Szellemi Leplet, hogy a megtisztulás és gyógyulás palástjaként szolgáljon minden egyes gyermekem számára; hogy testi és szellemi fájdalmaik enyhüljenek, és így a bolygó lelke is megszabaduljon ma a szenvedésétől, az emberiség által okozott szenvedéstől.

De  lássátok Jézus Szent Szellemi Lepelének példáján keresztül, hogy milyen nagy az Atya Irgalma, milyen óriási a Fiam a Föld felszínére vonatkozó Terv iránti Szeretete.

Fiam arra kért meg ezen a különleges napon, amikor megerősítjük a köztetek és köztem lévő elkötelezettséget, hogy mindig teljesítsük IstenÖrök Akaratát, hogy felajánljam nektek ezt a Szent Szellemi Leplet, hogy most, augusztus 8-án a Kozmikus Törvények leereszkedjenek a Földre, ismét bezárjanak minden bizonytalan ajtót, a lelkek megszabaduljanak saját mélységeiktől és poklaiktól, és mindenki meggyógyuljon Jézus Szeretetének ereje által, ahogy ti is, szeretett gyermekeim.

Még ha Mennyei Édesanyátok fel is emelkedett a Mennybe, és ma az egész világ Szellemi Kormányzója is, és Kezében tartja Isten Akaratának és a Szent Női Hatalomnak a Jogarát az idők végezetére, Én még mindig az Úr Hűséges Szolgája vagyok, ahogyan Isten Szolgája is megalázta Magát és lemondott a Kereszt előtt a világ megváltásáért, hogy Fiam a Kereszten elszenvedett kínjai és fájdalmai ellenére megadja Neki azt a Kegyelmet, hogy veletek lehessen ebben a végső időben; azt az Engedélyt, amelyet maga az Örökkévaló Atya adott meg.

Ezért szeretném, drága gyermekeim, ha ma a nehézségek és az emberi körülmények ellenére megpillantanátok és szemlélnétek azokat a kincseket, amelyeket szívetek ebben a tizenhat évben kapott, és az őszinte ima minden pillanatát, amelyet ezekben az években megosztottatok Velem, anélkül, hogy sokan közületek tudnátok, hogyan kövessétek a nyomdokaimat.

De örüljetek és szülessetek újjá Krisztusban, Ő azért jön, hogy megszabadítson benneteket a bűntől és a tévedéstől, a Világ Anyjának Szívén keresztül jön, hogy megajándékozzon benneteket Végtelen és kifürkészhetetlen Irgalmasságával.

A következetesek és a bátrak miatt vagyok itt, azok miatt, akik nem félnek a megtisztulástól, akik a következmények ellenére megkockáztatják, hogy Fiam Terve szerint éljenek.

Ma az egész világegyetem, az összes csillag és az összes nap Palástjába öltözve jövök.

Ma ez az Istenanya Egyetemes Palástja, amelyet kiterjesztek az egész világra. És az Istenanya e Szent Palástjának Fénye, valamint az Ő Tenyerének Fénye eljut a bolygó poklának legmélyebb zugaiba is, hogy felemelje a lehullott csillagokat.

Ne gondoljátok tovább, hogy ez az Armageddon egy új lázadás. Ez a szintézis és a nagy lépés ideje, amelyben az ellenségemmel vívott nagy szellemi harc folytatódik.

De ne felejtsétek el, hogy Palástom alatt vagytok, amennyiben nem hagyjátok el, amennyiben az utatok a szívből jövő ima útja, amennyiben a  cselekedeteitek a felebarátotok iránti szeretet és irgalmasság cselekedetei, amennyiben soha sem felejtitek el, hogy az élet örök szolgálat.

Ma Koronám középpontja az Új Hajnal Fénye, mint az a hajnal, amely felragyog e bolygó északi részén.

Én vagyok a Hajnal Fénye, Aki hirdetem az új időt és Fiam, a Megváltó Eljövetelét, Jelenlétének Eljövetelét a világba.

Legyetek továbbra is részesei Fény-Rózsafüzéremnek, legyetek továbbra is az a drága gyöngyszem, amelyet Fiam, Krisztus kegyes Keze tisztít és csiszol.

Csak egy dolgot kérek tőletek, szeretteim, soha többé se zárjátok be a szíveteket. Legyen szívetek nyitott ajtó az önátadás és az öröm számára, a Krisztussal való találkozás és az Atyával való örök közösség megélésének örömére.

Miközben itt vagyok veletek és értetek, mint a világegyetem Kozmikus Anyja, sok helyzet megáll a világban.

És augusztus 8-án, amikor a Menny leszáll a Földre és a Föld felemelkedik a Mennybe az Istenanya hívására nyitott szíveken keresztül, megadatott Nekem, hogy ebben az időben egyetlen lélek se vesszen el, és hogy a védteleneket, az ártatlanokat és az árvákat az Istenanya angyalai oltalmazzák az őrangyalai segítsége által.

A veletek való együttlétem vége is közeledik, de ne csüggedjetek. Ugyanazt mondom nektek, amit a látnok Fatimai Luciának mondtam: "Kegyelmem lesz az erősségetek, Fényem lesz az utatok, és napjaitok végén megtaláljátok Nagy Csillagomat, azt az izzó és örökkévaló Csillagot, amely Isten Örökkévaló Mennyországában ragyog, hogy befogadjon benneteket".

Ugyanezt mondom ma mindannyiótoknak, mert eljött az idő, hogy ne csak hallgassátok az Üzenetemet, hanem legyetek élő Üzenetem ebben a világban, hogy beteljesedjen az Igém.

Annak érdekében, hogy Jézus Szent Szellemi Leple elterjedjen a világban, hogy a lehetetlen ügyekkel törődjön, hogy megvédje az összes lelket, különösen a mai idők legvédtelenebb gyermekeinek és fiataljainak lelkét, Fiam arra kért Engem, hogy erre az új szakaszra, a Testvériség új évére készülve, Úrvacsorával zárjuk ezt a belső találkozót.

Eljött annak az ideje, hogy valamennyi gyermekem megtegye a felajánlását a Világegyetem részére, mert a Sziderikus Vlágegyetem ebben az időben nyitott és figyelmes az összes könyörgés hangjára.

Ez egy rendkívüli pillanat, amelyet az Örökkévaló Atya adott valamennyi szívnek, amely ebben a pillanatban hallgatja az Isten Anyját, aki ebben a pillanatban átöleli az Isten Anyját, akik ebben a pillanatban szereti az Isten Anyját. Egy olyan pillanat, amelyet az Örök Atya az Isteni Küldöttekkel való fáradhatatlan munka e tizenhat éve alatt adott meg.

Készüljünk fel az Úrvacsora pillanatára. Várlak benneteket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.