SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZEZNETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A papi szellemi erő olyan, mint egy tükör, amely koncentrálja és vonzza az isteni energiát.

Az ellenségem mindig el akarja pusztítani ezt az ismeretlen szellemi erőt, amely az Isten Forrásából származik.

Emiatt pap fiaim belső, szintén ismeretlen nyomás alá kerülnek, amely által ellenségem olyan bizonytalan valóságot vetít és tükröz, amely sok esetben képes összezavarni és eltéríteni Krisztus papjainak törekvéseit.

Kedvenc fiaim, a papok ebben az időben nem hagyhatják magukat vonszolni vagy befolyásolni a nem rájuk tartozó ostromoktól, mert azok csak kövek az úton, amik újra és újra elesésre próbálják őket kényszeríteni.

De Fiam, aki mélyen szeret titeket, megadta nektek a szellemi feltámadás erejét, annak a lehetőségét, hogy annyiszor felállhattok, ahányszor szükséges.

A világ papjainak szellemi és belső küldetését testi szemmel nem lehet értékelni, csak azok a lelkek szemlélhetik, akik képesek buzgón imádkozni kedvenc gyermekeimért; hogy minden új bukáskor egyetlen cél érdekében emelkedjenek fel a földről, Isten népéért, aki rájuk vár, és aki a papokon keresztül arra törekszik, hogy lássa Krisztus apostolait.

Arra kérek minden papot, hogy ne hagyják, hogy megtévessze őket az, ami nem tartozik rájuk, legyenek bátrak, és mindig emlékezzenek arra, hogy a szentségek ereje által olyan szükségesnek és alapvetőnek találják a szolgálatot, hogy megválthassák magukat.

Imádkozzunk minden nap a papokért. Végtelenül hálás leszek érte.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Tizenhetedik vers

Szeretet és Fény Asszonya,.
A Világegyetem tiszteletreméltó Királynője,
segíts, hogy úgy bízzunk,
ahogy teljesen megbíztál
a mi Atyánkban.

hogy engedelmesen
felismerhessük az Isteni Akaratot,
és így követhessük azt addig,
amíg a Teremtő minden tervét be nem teljesítjük.

Drága Édesanyánk, add,
hogy Személyünk abszolút ürességében
fogadjuk Fiad szavait
alázattal és bizalommal,
hogy folytathassuk
az alig várt Irgalmasság és Megváltás Művét.

Buzduljunk fel arra az elhatározásra,
hogy még jobban elkötelezzük magunkat
a Megváltó Isteni Terve mellett.

Vállaljuk el az apostolkodást
anyai segítségeddel,
lépéseinkkel kövessük
Krisztus kitörölhetetlen nyomdokait.

Ne veszítsük el azt a lehetőséget,
hogy tudatosan szolgálhassunk.

Ne legyen langyos a szívünk,
amikor hívnak minket.

Ne legyen hideg az együttműködés iránti érdeklődésünk,
hanem anyai Szereteted tüzétől mozgatva
teljesítsük be
Krisztus törekvéseit.

Legyünk teljesek és elérhetőek
minden új munkában,
hogy mint a Fény katonái,
feltétel nélküliek és nyitottak legyünk
minden hívás előtt.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája
 

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚBAN, AZ AURÓRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek harmadik sorozata
Egy lélek hatodik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Uram, tégy engem
gyermekké,
hogy állandóan
az öledben lehessek.

Uram, tégy engem
gyermekké,
hogy növekedjek
egyszerűségben és alázatosságban.

Hogy mint szellemileg gyermek,
felismerjem, Uram,
hogy milyen csodálatos és fennséges
Benned maradni.

Hogy, mint gyermek, újra át tudjam élni
Szíved jellegzetes tulajdonságait,
hogy fiadként és társadként
tudjalak képviselni.

Uram, most,
hogy Alázatos Karjaidban lehetek,
hadd tudjam megismerni közelről
Szíved és Szavad
szent titkait.

Szeretett Uram,
Isteni Szent Szellemed
árasszon el engem,
hogy őszintén be tudjam tölteni
Tudatod atribútumait.

Állandóan újits meg engem, Uram.

Tudom, hogy elfogadod ajánlatunkat.

Fogadj engem Szereteted és Megváltásod
országában,
hogy az Atyával együtt
ünnepeljük mennyei Dicsőségedet.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚBAN, AZ AURÓRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek harmadik sorozata
Egy lélek negyedik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Uram,
lelkem legyen képes arra,
hogy elérje az átláthatóságot
a felszenteléskor.

Uram, add, hogy ne fáradjak bele abba,
hogy lépéseket adjak Feléd azért,  
hogy fokozatosan elhagyjam mindazt,
ami újra és újra
elválaszt engem Tőled.

Uram, szabadíts meg engem
saját magamtól.

Legyen felebaráti Szereteted
és Irgalmad érzése
a többiek iránti Szeretet
és Irgalom érzése bennem.

Szabadíts meg engem a nehéz láncoktól,
amelyek késleltetnek engem
az előre haladásban.

Uram, szabadítsd meg a szívemet
minden rossztól, árulástól és megvetéstől.

Add, hogy megtanuljam, hogy Benned maradjak,
hogy sikerüljön nekem Téged képviselni
a Föld felszínén.

Kedves Jézus,
add, hogy lássam az igazságot
mindenben.

Add, hogy úgy értsem meg embertársamat,
ahogy Te értetted meg és fogadtad el azt,
aki elutasított Téged, aki mártírrá tett Téged és megalázott Téged
a Kereszt lábánál.

Uram, segíts nekem,
hogy feltétlen és
krisztusi szeretetben éljek.

Segíts nekem, hogy áthatoljam
a külsőségek rétegeit,
és hogy Téged láthassalak
minden emberi szívben.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAISANDÚBAN, AZ AURORAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek harmadik sorozata
Egy lélek első verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Jézus,
Mit fogok csinálni mindezzel
a Kegyelemmel a tudatomban?

Kedves Uram, kérlek Téged,
hogy tegyél engem méltóvá arra,
hogy egyenként megkaphassam azokat.

Tedd a szívemet kicsivé és alázatossá,
hogy örömömre
megismerhessem Csodáidat.

Tudod, kedves Jézus,
hogy nem vagyok méltó
oly sok irgalomra.

Segíts nekem elmélyülni a szeretetben
úgy, mint Te mélyültél el a szeretetben
a Kálvária minden egyes jelenetében.

Uram, hogyan lehet szeretni azt,
ami megbocsáthatatlan lenne?

Távolítsd el a lényemből
a büszkeséget és a gőgöt.

Hadd ragaszkodjak Hozzád
minden pillanatban,
kedves Mester,
hogy legyen elég bátorságom ahhoz,
hogy képes legyek felülkerekedni
minden érzésemen,
a legkeményebb ellenállásaimon,
és minden akadályon,
amely elválaszt engem Tőled
és Igazságodtól.

Hadd tudjak megalázkodni
annyiszor, ahányszor szükséges,
hogy személyem
lemondása által,
szeretett Uram,
át tudjam alakítani
emberi állapotomat,
amely állandóan elítélt
és megbüntetett engem.

Az élet Szent Felszabadítója,
Áldott Jézus!
Tégy engem semmivé minden pillanatban,
és legyen meg a Te megváltozhatatlan Akaratod,
hogy tűnjön el a tudatomból
személyiségem hatalmának bármely maradványa,
és így be tudjam tölteni
felséges Akaratodat.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAISANDÚBAN, AZ AURORAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek második sorozata
Egy lélek tizenkettedik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Uram és Mennyei Királyom,
tárd fel a számomra ebben az életben
azokat a terveket, amelyeket kigondoltál 
a tudatom számára.

Bárcsak igazán és őszintén
válaszolnék
minden nap a Terveidre,
hogy megnyilvánuljon a Földön
az Isteni Akarat.

Drága Jézusom,
szabadíts meg mindattól,
amely befolyásolja a tudatomat,
hogy lépéseket tudjak tenni Feléd.

Üríts meg engem állandóan,
hogy meglegyen az a Kegyelmem,
hogy megkapjam a legmakulátlanabb
és legtisztább Mennyei Alapelveket.

És ha tudatom
nem közelíti meg az igazságot
cselekvőképtelenség vagy egyéb ok miatt,
kérlek, Uram, segíts nekem,
hogy megtaláljam
Terveid tökéletes jelentését,
hogy mint apostolod és szolgád,
a megváltás bizonyságtételét
képviseljem a Földön.

Távolítsd el a szivemből
az önteltség minden érzését.

Tégy olyan kicsivé és egyszerűvé,
mint a Te Szellemed, Uram,
amely egyszerű és kicsi.

Mert ha tele vagyok
vigasztaló szereteteddel, Uram,
meg fogom tudni osztani és továbbítani,
és példát fogok tudni mutatni
a szolgálatban és a jótékonyságban,
és arról az éltető erőről,
amelyet időről időre
adsz nekünk.

Uram, felajánlom Neked ezt a pillanatot,
hogy úgy szemléld,
mint emberi szívem
őszinte ajánlatát.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET NÉMETORSZÁG KÖLN VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek első sorozata
Egy lélek hetedik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Szeretett Jézus,
hogy bizalmam, még ha gyenge is, csatlakozzon a Tiédhez,
hogy jelenléted erősítse a szívemet
azokban a próbákban, amelyeben hamarosan élni fogok.

Isten Szeretett Fia,
a változhatatlan Atya Szolgája,
tegyél engem kicsivé és egyszerűvé mindenben,
oszd meg velem
Szíved legmélyebb titkait.

Mutasd meg, Uram,
Lelked intimitását
és megváltó Szereteted nagyságát.

Ó Világegyetem Ura!
 hogy lényem ürességében
megtaláljam lelkem abszolút feladását,
hogy e tökéletlen lény valamely része
képviselhessen Téged a Földön,
mint Szíved új apostola.

Szeretett Jézus,
add, hogy szeressem felebarátaimat
úgy,  ahogy Te szeretsz engem, feltétel nélkül és mindörökre.

Ne hagyd, hogy mások hibáiban ragadjak ott.

Uram, inkább mutasd meg a saját hibáimat,
hogy Szavad és erőd által
átalakíthassam azokat.

Azt kívánom, Uram,
hogy lássalak Téged tükröződve a szenedvő szívben,
a kétségbeesett lélekben.

Mindenütt látni akarlak Téged,
és így a Részeddé válni,
hogy jótékonyságom legkisebb gesztusa is
eloltsa a szomjadat,
amit azon lelkek miatt érzel, akik nem fogadnak be Téged.

Adj bátorságot,
és el fogom magamat hagyni Karjaidban.

Tégy engem eszközöddé abban, amire szükséged van.

Testesüljön meg bennem a terved, amelyet annyira vársz,
anélkül, hogy bármiben is zavarnék, Uram,
inkább legyél Te, Krisztus,
Aki munkálkodik ezen a kis életen keresztül.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS HETI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAISANDÙBAN, AURORA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Ha még mindig nem mersz mezítláb járni, kövesd az Általam jelzett egyszerű utat; mert az Irgalmasság óceánja mellett foglak várni, hogy levehessem a cipődet, és megmoshassam a lábadat Megbocsátásom által. Ne fordulj el Tőlem.

Arra hívlak, hogy valóban zarándokolj Velem az apostolkodás és az ige által. Nem példabeszéd az, amelyet ma hozok neked, hanem ez az igazi küldetés, amelyet Szívem ebben az utolsó időben feltár neked.

Tudom, hogy már belefáradtál magadba és a sok szenvedésbe is. Vannak nagyobb fájdalmak, amelyeket még nem ismertettem meg veled. Ezért add meg magad, és alázattal hallgasd meg, amit ma mondok neked.

Ne törekedj arra, hogy mindent megérts, az igazi gyümölcsök a legegyszerűbbek szívében vannak. Semmiben sincs hiányuk.

Ha szeretett tanítványom akarsz lenni, légy olyan, mint János apostol, bízz a hit erejében, és engedd, hogy eltávolítsam belőled mindazt, amelyben biztonságban érzed magad.

Milyen veszteséged van, ha előttem állsz? Mi a nyereséged, ha kitartó maradsz?

Én vagyok a Nagyobb Fény, Amely Isten Szívéből fakadt. Én vagyok az élet Forrása, amely végtelen.

Tarts meg a szívedben, és megváltozik a tudatod.

Már nincs idő arra, hogy várj az érésre, itt az ideje, hogy átalakítsd kis sejtjeidet.

Hatalmam van arra, hogy megszabadítsalak. Meg tudlak gyógyítani a hibáidból. Csak legyen világos a számodra, hogy a helyes utat követed.

Egyenként hívlak benneteket, hogy egyenként válaszolhassatok Nekem.

Legyetek az apostolaim Isten Kegyelme alatt!

Köszönöm, hogy átalakítottátok az életeteket!

A Megdicsőült Krisztus Jézus

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, BRAZÍLIA VÁROSÁBAN, A SZÖVETSÉGI KERÜLETBEN, A NAP ANYJA SZERZETESRENDBEN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Szívem dicsőíti azok erőfeszítéseit, akik összhangban vannak Szent Szívemmel.

Szívem dicsőíti azokat, akik mellettem maradnak, és viszonzást nem várva, türelmesen várják érkezésemet.

Szívem dicsőíti azokat, akik már nincsenek mellettem, de akiket vonz Szellemem ereje, amely egykor összegyűjtötte és megmentette őket. Én megadom Mindannyiuknak Gyógyításomat és Kegyelmemet, az éjszakából a reggelre vigasztalom őket, kihúzom őket az ürességből a Paradicsom felé. Így hagyom itt élő krisztusi kódjaimat, hogy ezek a lelkek egy napon majd újra átadják magukat Nekem.

Királyságomban sok szolgálóm van, és mindegyikük, szíve teljes erejével Nekem ajánlja a maga nagy erényét és szeretetét. Ezekben a szolgálókban érzem Magam teljesnek, mert rajtuk keresztül Én szenvedek, Én gyötrődöm, Én értem meg azokat az emberi hiányosságokat, amelyek olyan hatalmas sivatagokat hoznak létre, ahol belül nincs jelen az Élet Vize.

De Én elviszlek titeket Szeretetem és Irgalmam óceánjának nagy partjára, hogy ezekben a nehéz időkben bízzatok, fogjátok meg a Kezem, és szálljatok fel a megváltást és a békét adó mentőcsónakomra, mert ezen a végtelen és kimeríthetetlen óceánon keresztül Én tükrözöm majd vissza valódi küldetéseteket, amely a szeretet és a megváltás küldetése a Föld eme korszaka számára.

Így Én adom nektek az evezőimet, amelyek olyan súlyosak, mint a kereszt fája, amelyet  irántatok való szeretetből habozás és gondolkodás nélkül hordoztam a  Vállamon. Azt akarom, hogy a fáradtság vagy a magány ellenére is evezzetek, semmi sincs köztetek és Köztem, ami el tudna választani bennünket egymástól.

Én ebből a világból Vagyok, Én a részetek Vagyok, és tőletek emelkedtem fel Atyámhoz, hogy beszéljek Hozzá, és könyörögjek Neki az egész emberiségért. De tudjátok meg, hogy a folyamatos evezés során egyesek olyanná válnak, mint a hajótöröttek, mások túlélik majd a felülemelkedés és a próbatételek nagy viharait. Ám Rajtam keresztül, Atyám erőssé és derűssé tesz majd benneteket.

Békémen keresztül a várt kikötőbe, Szívem kikötőjébe érkeztek majd.

Azért hagyom nektek ezt a példázatot, hogy azt éljétek meg; ne csak hallgassátok, hanem hogy ez példa legyen a teljes szolgálóra, aki megéli az apostolságot.

Isten Irgalma alatt megáldalak titeket.

Köszönöm, hogy a Szívemre hallgattok!

A Megdicsőült Krisztus Jézus

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT