Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 104. MARATONJÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az óceánokon keresztül Tudatom tükröződik az emberiségben, és tükrözheti az emberi lényekben a Krisztusi Tudatosság nagy állapotát. Ezt a spirituális és belső állapotot igyekszem beültetni az egész emberi fajba a korszakok során, és az impulzusok révén, amelyeket ehhez a ciklushoz hozok nektek.

Ma Szívem és egész Lényem már Afrikában van, valamint belső világotok és imáitok is ott lehetnek, hogy elkísérjenek Engem ebben a merész feladatban, az afrikai kontinens megváltásában és Afrika összes népe szenvedésének enyhítésében és a béke helyreállításában.

Emiatt ma itt vagyok, de Szellemileg és a Mindenütt való Jelenlét által Afrikában is jelen vagyok, és nagyon fontos és szellemi ügyekkel foglalkozom, amelyekről a mai napig nem tud a tudatotok.

Még egyszer arra hívlak benneteket, hogy szeressétek a misztériumot azon a Szereteten keresztül, amelyet Én kínálok nektek. Így képesek lesztek a belső világotokban és a tudatotokban érezni azokat az impulzusokat, amelyeket Én hozok nektek, hogy megtanuljátok felismerni Akaratomat; azt az Akaratot, amely már meg van írva az Örökkévaló Atya Tudatában és minden Angyalában és Arkangyalában; azt az Akaratot, amely a bolygó eredetétől, az emberiség kezdetétől próbál meghonosulni.

Emiatt Isteni Tudatom a Föld eredete óta ennek az Emberi Tervnek dolgozik, amelyet a Teremtő szeretettel gondolt ki.

De tudnotok kell valami fontosat: itt az ideje, hogy helyre tudjuk hozni az emberiséget, nem Igazságszolgáltatás, hanem Irgalmasság által, hogy újra felfedezhesse az elveszett utat  fejlődése és felébredése felé.

Az afrikai kontinens nagyon fontos kincseket, értékes és ismeretlen kincseket őriz a mai napig.

Az Én feladatom, és elkötelezettségem az, hogy feltárjam előttetek ezeket a kincseket a sok afrikai szív által őrzött szellemi gazdagságon keresztül. Egy olyan szellemi gazdagságét, amelyet nemcsak igazságtalanul és büntetlenül használtak ki és vontak ki, hanem el is temették, el is hallgattatták és rabszolgává is tették ezt a szellemi gazdagságot azok a tudatok, amelyek sajnálatos módon uralkodnak ezek fölött az afrikai nemzetek fölött.

Amikor visszatérek, egy Nagy Tervvel jövök, hogy végre tudjátok hajtani és ki tudjátok vitelezni. Az egyik ilyen Terv, amelyet a Szívemben tartok, Afrika szellemi tudatának újjáélesztése, annak a tudatnak, amelyet az Örök Atya számára képvisel kezdettől fogva, és annak a teljes örökségnek újjáélesztése, amelyet még senki sem ismer.

Ezek a kincsek, amelyekről beszélek nektek, nem anyagiak, hanem mélyen szellemiek, sőt, mondhatnám, szuprafizikaiak.

Ezek a kincsek lehetővé teszik, hogy a bolygó lélekként és belső tudatként újrateremtse magát, és ezáltal lehetővé tegye az Új Emberiség megjelenését; amely nem a mostani emberiség, mert ez egy átalakulásban lévő,  megpróbáltatásban lévő emberiség, ez egy szenvedésben és kínban leledző emberiség.

Isteni és Kifürkészhetetlen Irgalmasságom által eljövök, hogy kinyissam az ajtókat azokon a helyeken, ahol zárva vannak: a fény ajtaját, a tudat ajtaját, a Kegyelem és a gyógyulás ajtaját azon tudatok, lelkek és szívek számára, amelyeknek valóban szükségük van rá, mivel ők a kedvenc gyerekeim Afrikában.

Ezért ennek az angolai missziónak a kezdete ebben a szakaszban nagyon jelentős lesz, és nem lesz azonos a korábbi tapasztalatokkal, amelyek a misszionáriusi szolgálat szellemét erősítették.

Itt az ideje, hogy napvilágra hozzunk, és kivitelezzük azt, amire az Atyának szüksége van ahhoz, hogy a felszínen megtestesüljön az, amit ti már a Fény Szent Pontjaiként ismertek, amely nemcsak Afrikának, hanem az egész világnak is hasznára válik. És ez ismét megmutatja az egész emberiségnek az afrikai tudatok áldozatát, amelyek nem veszítik el a Szívembe vetett hitet és reményt, mivel csak az Én Szívem által fogjátok elérni a túlélést.

Ezért Szívem még egyszer felajánlja Magát úgy,  ahogy egyszer Ruandában. Most egész Afrikáért jövök, Afrika összes nemzetéért, minden népért és minden kultúráért.

Eljött az idő, hogy az emberiség felismerje Afrikában elkövetett hibáit, és képes legyen azokat kijavítani és jóvá tenni, nemcsak anyagi, hanem szellemi értelemben is.

Eljött az idő, hogy az emberiség felismerje Afrikában elkövetett hibáit, és képes legyen azokat kijavítani és jóvá tenni, nemcsak anyagi, hanem szellemi értelemben is.
Ezért vagyok itt, mint Isten Szószólója, mint Közvetítő és Közbenjáró az igaz és igazságtalan lelkek között. Isteni és Kifürkészhetetlen Irgalmasságom és Kegyelmem Fénye által vagyok itt, hogy feléleszthessem a reményt azokban, akik elveszítették, és akiknek ma nincs semmijük.

Emiatt fontosak lesznek azok a lépések, amelyek ebben a ciklusban meg fognak történni, olyan lépések lesznek, amelyek meghatározzák a következő időket, meghatározzák a következő ciklusokat és, úgy mondanám, a következő eseményeket.

Ezért figyelmesnek és ébernek kell lennetek. Mint apostolaim, szolgáim és misszionáriusaim arra vagytok hivatottak, hogy Isten Terve szerint éljetek, meg kell valósítanotok Mesteretek és Uratok Tervét, el kell vetnetek a szívekbe és a lelkekbe a Krisztusi Szeretetet, és ezen keresztül a kifürkészhetetlen, végtelen és kimeríthetetlen Krisztusi Szereteten keresztül lehetővé kell tennetek, hogy a szenvedő lelkek újra felfedezzék a reményt, a hitet és az e világi élet örömét, és ugyanakkor újra felfedezzék azokat az erényeket és ajándékokat, amelyekről ma még nem tudnak.

Emiatt a Munkám Dél-Amerikában való megalapítása révén ma a fény, az egység és a testvériség hídja jön létre Dél-Amerika és Afrika között, hogy Európa is csatlakozhasson ehhez a tervhez, és ne használják többé az afrikai kontinenst hulladékként, azon tudatok  szemétdombjaként, amelyek a legjobban szenvednek, hanem hogy egész Európa és az északi félteke végre megtegye azt a lépést, hogy lezárja azt a lelki adósságot, amellyel még mindig tartoznak egész Afrikának.

2017 óta beszéltem nektek Afrika elérésének fontosságáról. Történt néhány mozdulat, de nem volt elég; átéltetek néhány élményt, de nem volt elég. Itt az ideje, hogy minden európai tudat, az északi félteke minden tagja szánja rá arra a  szívét és mindenekelőtt az életét, hogy azok feltétel nélküli szolgálatába álljon, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Ez megmutatja Mesteretek és Uratok számára, hogy megértitek Üzenetemet, és hogy Üzenetem idővel nem vész el, vagy nem tároljátok csak az emlékezetetekben.

Itt az ideje, hogy gyorsan és határozottan cselekedjünk. Ti, a Föld Napjai, akik már ébren vagytok, tudjátok, mit kell tennetek és hol kell lennetek. Ne álljatok ellen, hogy az európaiak se álljanak ellen, hogy kinyithassák szívüket, és ki tudják fizetni az adósságukat Afrikával szemben.
Valakinek meg kell tennie ezt a lépést, és nektek kell megtennetek azokért, akik soha sem fogják megtenni, azokért, akik soha sem néznek irgalmasan vagy akár együttérzéssel szenvedő afrikai testvéreikre.

Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át hozzáállásotokat és szándékotokat. Arra hívlak benneteket, hogy álljatok határozottan a Terv kivitelezésének útjára.

Most sürgetnek az idők. Ezért vigyáznotok kell, hogy ne veszítsétek el az impulzusokat, hogy ne veszísétek el mindazt, amit most hozok nektek. Afrika régóta vár erre a pillanatra, és nem tud tovább várni. Azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy tudassam veletek, hogy itt az ideje a cselekvésnek.

Az Isteni Irgalmasság Maratonja készítse elő ezt az azonnali pillanatot, amelyben annyira reménykedek, hogy látni fogom, hogy megvalósul rajtatok keresztül. A feltétel nélküli szolgálat pillanatát, a feltétel nélküli önadakozás pillanatát, azt a pillanatot, amikor feltétel nélkül tesztek valamit  azokért, akik szenvednek, afrikai testvéreitekért.

Már nem tudom elviselni, hogy hallom és látom Afrika gyermekeit, akik arra várnak, hogy kezek és karok fogadják őket, hogy közeledjenek hozzájuk, hogy visszatartsák őket, és mindenekelőtt szeressék és szolgálják őket. Szeretetet várnak és nem csak kenyeret.

Ezért fontos, hogy megváltoztassátok elképzeléseiteket arról, hogy mi a túlélés élete. Fontos, hogy megértsétek, hogy Afrika szívében ismeretlen és fontos kincsek vannak.

Ha ez az állandó szolgálati mozgalom mindenki összefogása és adományozása által megtörténik az afrikai kontinens felé ezekben az időkben, ez lehetővé teszi Európa és a bolygó más régióinak szellemi adóssága enyhítését, lehetővé teszi az afrikai tudat helyreállítását és szellemi újjáépülését.

Nemcsak jóindulatú gesztusotok legyen, ez nem elég Számomra; legyetek konkrétak, gyorsak és ne álljatok ellen. Kincseim és Kegyelmem a tiétek, a szívetekben és a lelketekben van.

Emiatt mondom apostolaimnak: itt az ideje, hogy cselekedjenek, és ne engedjék, hogy ellenségem előrenyomuljon ebben a világban, és mindenekelőtt azokban a népekben és nemzetekben, amelyeket e világ romlott rendszerei kondicionálnak.

Nem nagy dolgokat kérek tőletek, hanem azt, hogy szeretettel mozduljatok és cselekedjetek. Ebben rejlik a megváltás kulcsa.

Ezt követően, ezen Üzenet után és Szívem isteni és kifürkészhetetlen Irgalmához intézett imáitokon keresztül visszatérek Afrikába, hogy folytassam a munkát, ahogyan ezekben a napokban teszem, felkészítve a kontinenst egy új időszakra. Ez az új időszak meg fog valósulni és ki fogják vitelezni azok együttműködésének és – mondhatnám – lelkesedésének köszönhetően, akik megértik Üzenetemet, és nem csak hallgatják.

Az Isteni és Kifürkészhetetlen Irgalmasság ezen Maratonján keresztül elmondhatom nektek, társaim, hogy a világ egy Ítéletet fog átélni azzal szemben, amit Afrika ma átél és elszenved. Ne számítsatok arra, hogy azok, akik hatalmasnak vallják magukat, vagy akár azok, akik egész Afrikát kizsákmányolják, megváltozzanak; a változás, társaim, bennetek kezdődik, mások névtelen szolgálatában.

Ez ismeretlen és megmagyarázhatatlan szellemi amnesztiát biztosít a világ számára, és Afrika képes lesz felemelkedni, és újjá épülni olyan népként és kultúraként, amelyet Isten számára képvisel.

Imádkozni fogok, hogy ti, Társaim, tegyétek meg a lépéseket, különösen ennek a Munkának minden olyan tagja, aki európai származású. Nem elég, ha egy, két vagy három tudat megmozdul Afrikáért, mindannyian felelősek vagytok a szellemi adósságért.

Arra hívlak benneteket, hogy vegyétek fel a keresztet, ahogy Én vettem fel értetek. De biztosíthatom, hogy nem fogjátok érezni azt a súlyt vagy megpróbáltatást, amelyet Én tapasztaltam meg értetek. Mindig ott leszek mellettetek, hogy támogassalak, bátorítsalak, átalakítsalak, az utolsó idők apostolaivá tegyelek benneteket.

Legyetek bátrak és ne hátráljatok meg.

Ne féljetek a kereszttől és a szenvedéstől, hanem attól féljetek, hogy távol lesztek Istentől, és elmerültök a világ illúziójában.

Az Atya kincsei a tiétek, Szavaink és Jelenéseink által megkaptátok ezeket a kincseket; most mások szolgálatába kell őket állítani, azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, akik olyan régóta várnak erre.

Ott leszek, és várom határozott lépéseiteket.

Most tényleg Szellemi és Isteni Tudatként térek vissza Afrikába, abban a reményben, hogy több tudat vállal majd érett és nem múló szolgálatot. Ne feledjétek, hogy Afrikában van egy nagy szellemi és fizikai seb, amely még nem gyógyult be. Apostolaim, szolgáim és misszionáriusaim jelenléte mindenki számára gyógyírt fog hozni erre a megmagyarázhatatlan helyzetre.

Csak a szeretet gyógyítja meg a fájdalmat.

Arra bátorítlak benneteket, hogy folytassátok.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.