เสาร์, 19 de October de 2013

Mensajes mensuales
วรสารรายเดือนของนักบุญโยเซฟ คนงานแห่งพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเปี่ยมศรัทธาสูงสุด ประทานมายังศูนย์พระแม่มารีแห่งพระจิต กอร์โดบา อาร์เจนตินา แด่ผู้ทรงนิมิต ภคินีลูซีอา

วันนี้ข้าวางพระบาทลงบนดอกลิลลี่เพื่อแสดงให้โลกประจักษ์ถึงจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์และเรียบง่ายซึ่งมีอยู่ในสรวงสวรรค์

วันนี้ข้ามายังหัวใจดวงน้อยของพวกท่านเพื่อจุดประกายให้พวกท่านมีชีวิตอยู่ภายใต้จิตวิญญาณอันถ่อมตน และพวกท่านจะพบซึ่งคุณลักษณะเหล่านั้นในอาณาจักรแห่งสรวงสวรรค์

ในแต่ละวันซึ่งข้าขยับเข้าใกล้หัวใจของท่าน วจนะของข้าสัมผัสดวงวิญญาณของท่าน และนำคำสอนซึ่งในความลุ่มลึกแห่งวจนะนำทุกคนไปยังเส้นทางเดียวกันมาให้แก่ท่าน

นี่คือวันแห่งความรุ่งโรจน์สัมบูรณ์ในอาณาจักรแห่งสรวงสวรรค์ เพราะเทวทูต อัครเทวทูต นักบุญ และผู้ได้รับพรทั้งหลายได้มาอยู่แทบเท้าของพระผู้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งกิตติคุณ อันได้หลั่งลงสู่โลกด้วยการปรากฏตนของเหล่าผู้ส่งสารผู้เปี่ยมศรัทธาที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อสิ่งนี้ ข้าเปล่งความสุขจากพระหฤทัยพิสุทธิ์ที่สุดแห่งพระเจ้าไปสู่เหล่าดวงใจในโลกหล้า เพื่อที่โลกจะได้ใคร่ครวญถึงช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์นี้

ที่รักและเด็กน้อยของพระผู้เป็นเจ้า ด้วยความกตัญญูอันไร้ที่สิ้น วันนี้ข้าขอฝากคุณลักษณะของความนบนอบซึ่งเกินกว่าสิ่งที่ตาเนื้อจะมองเห็นไว้ในวิญญาณของท่าน

วันนี้ข้านำมาซึ่งความนบนอบศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งโดยมิได้สังเกตแล้ว หลายท่านได้เป็นตัวอย่างในชีวิต

ความนบนอบซึ่งข้ากล่าวแก่ท่านนั้นหมายถึงการติดตามเสียงภายในใจและเสียงแห่งจิตวิญญาณ เพื่อให้เสียงเหล่านั้นนำทางหัวใจท่าน และนำทางหัวใจของผู้อื่นด้วย

เพราะวันนี้ข้ากล่าวแก่ท่านว่าหลายครั้งพระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านผ่านเสียงของภราดาและภคินี หรือแม้แต่สัญญาณแห่งชีวิตซึ่งสัมผัสหัวใจของท่านอย่างลึกลับ

การใช้ชีวิตอย่างนบนอบนั้นจำเป็นต้องรักสิ่งนั้น และในการรักสิ่งนั้นในโลกนี้ ท่านต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นดั่งประตูซึ่งเชื่อมโยงท่านเข้ากับพระประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ชั่วกาลนาน

ในความนบนอบนั้น พระผู้เป็นเจ้า ช่างปั้นตลอดกาลแห่งจักรวาล ได้ปั้นแต่งหัวใจและจิตวิญญาณของท่านอย่างเงียบเชียบ

นั่นคือความนบนอบ สัมบูรณ์และไม่มีข้อจำกัด ที่จะก่อครรลองแห่งพระกรุณาศักดิ์สิทธิ์อันจะเปิดประตูให้ท่าน เพื่อที่ว่าชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นบนโลก เพราะหากสิ้นแล้วซึ่งความนบนอบนี้ ย่อมไม่มีมนุษยชาติใหม่ถือกำเนิดขึ้น

ความไม่นบนอบนั้นอยู่ในมนุษย์เดิม พวกเขาผู้ต้องสยบแทบเท้าแท่นบูชาแห่งพระผู้สร้าง ปลดเปลื้องพวกเขาจากประสงค์เดิมอันปราศจากพระประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะพบต้นธารแห่งความจริงสูงสุด ซึ่งทำให้หัวใจบริสุทธิ์ จิตวิญญาณถ่อมตน และวิญญาณเต็มใจรับใช้

และในเช่นนี้เองการสร้างฉายาแห่งพระเจ้าก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง แสดงให้เห็นถึงพระกิตติคุณที่แท้ ภาพลักษณ์และรูปร่างของพระผู้สร้างสรรพสิ่ง

ข้าขอบคุณท่านสำหรับการสดุดีพระผู้สร้าง และเปิดใจของท่านเพื่อรับความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในวันนี้

ข้าอวยพรท่านเสมอ

นักบุญโยเซฟผู้บริสุทธิ์สูงสุด