บทสวดภาวนาเพื่อชีวิตในความดีงามแห่งสรวงสวรรค์

บทสวดภาวนาเพื่อชีวิตในความดีงามแห่งสรวงสวรรค์

            


พระผู้เป็นเจ้า ขุมทรัพย์ที่แท้จริงของข้า
พบได้ในความว่างเปล่าทั้งปวง
ด้วยจิตวิญญาณอันดีของท่าน
จะเติมเต็มข้าด้วยความดีงามศักดิ์สิทธิ์

ขอให้เท้าของข้าพเจ้ามิเหน็ดเหนื่อยต่อการก้าวเดิน
และการละทิ้งอดีต

ขอให้แสงสว่างสูงสุดของท่าน
หลั่งกิตติคุณแห่งสวรรค์
ซึ่งจำเป็นต่อดวงใจของข้า

พระผู้สร้างผู้อัจฉริยะ
แห่งสิ่งทั้งปวงซึ่งเห็นได้และไม่อาจเห็น
วันนี้ข้าได้ละทิ้งตัวตนของข้าเพื่อท่าน
และข้ามอบความไว้วางใจในชีวิตอันกระจ้อยร่อยของข้า
ไว้ในพระประสงค์ยิ่งใหญ่ของท่าน
เพราะในอาณาจักรนิรันดร์ของท่าน
ข้าจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์

อาเมน

Related Prayers

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ