ศุกร์, 2 de March de 2012

Mensajes diarios
พระวรสารประจำวันของพระแม่มารี พระมารดาแห่งการปฏิสนธิศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์ตรีเอกานุภาพ ประทานมายังผุ้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน

เหล่าเด็กน้อยของข้าพเจ้า

ขอสันติเข้าปกครองในหัวใจของท่านวันนี้ เพื่อให้ความหวังของวิญญาณทั้งหลายแปรเป็นชีวิตและความโสมนัส วันนี้ข้าพเจ้าเชิญให้ท่านสำรวจกุญแจทั้งห้าซึ่งจะนำท่านไปสู่สรวงสวรรค์:

- การให้ทานอย่างต่อเนื่อง

- การหลงลืมอัตตาตน 

- การบริจาคโดยธรรมชาติ

- ความถ่อมตนอย่างถาวร

- ความรักอันเปี่ยมกรุณา

ด้วยกุญแจทั้งห้านี้ ท่านจะสามารถเปิดประตูซึ่งนำท่านไปสู่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่า

เหล่าเด็กน้อยที่รัก โปรดจำว่าการเติบโตของความรักในหัวใจนั้น จะไปถึงได้ก็ด้วยความอดทนและถ่อมใจ เช่นนี้แล้ว ที่รักทั้งหลาย จงค้ำจุนธงแห่งสันติซึ่งข้าพเจ้าได้ให้แก่ท่าน เพื่อที่ว่าหัวใจจะได้เปล่งความเงียบสัมบูรณ์ซึ่งเหล่าวิญญาณต้องการในการพบพระเจ้า 

หากดวงวิญญาณอยู่ในขณะแห่งความเงียบ เหตุการณ์มากมายในโลกย่อมไม่บังเกิด และพระผู้สร้างจักรวาลย่อมเข้าใกล้ชีวิตของเจ้าของหัวใจเหล่านั้นมากขึ้น เปิดประตูด้วยกุญแจทั้งห้าเพื่อไปตามทางศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหัวใจทุกดวงจะเป็นอยู่

ในพระเจ้า จะตื่นซึ่งรักต่อเพื่อนบ้าน ด้วยพระเจ้า ท่านจะดำเนินผ่านที่อันปลอดภัย ต่อพระเจ้า ดวงวิญญาณมีอยู่เช่นสิ่งรักของพระองค์

ข้าพเจ้าเชิญให้ท่านใช้กุญแจทั้งห้าซึ่งยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหัวใจ

ขอบคุณที่ตอบเสียงเรียกของข้าพเจ้า

ปวงเทพอำนวยพรแด่โลก

พระแม่มารี พระมารดาแห่งการปฏิสนธิศักดิ์สิทธิ์ขององค์ตรีเอกานุภาพ