คณะพระกรุณาคุณ

"จากเบื้องแรก เมื่อข้าอยู่บนผืนโลก ข้าต้องรวบรวมเหล่าอัครสาวกทั้งสิบสอง เพราะพวกเขาจักเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของการกลับใจและเชื่อฟังในความเป็นปุโรหิตของข้า ข้าอยู่ในวิถีที่จะสร้างคณะนักพรตซึ่งจะรักษาจิตวิญญาณของชีวิตอันมีกฎและเปี่ยมความศักดิ์สิทธิ์"  พระเยซูผู้ช่วยให้รอด

คณะพระกรุณาคุณ


องค์กรศาสนาคริสต์ปกครองตนเองที่มิได้มีความเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับศาสนาหลักใด นำเสนอประสบการณ์แบบนักพรตผ่านชีวิตที่อุทิศตน และมีรากฐานจากคำสอนของพระคริสต์ ปราศจากอัตตาและปฏิบัติตนด้วยมุทิตาจิต

ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 คณะนี้ได้พยายามเพื่อการอุทิศตนอย่างไร้เงื่อนไขในฐานะเครื่องมือของกิจการแห่งพระเจ้า ร่วมกับมนุษยชาติทั้งมวลและอาราจักแห่งธรรมชาติ

 

 


 

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ