การบริจาค

ข้อบังคับพื้นฐานทั้งหมดสำเร็จได้ผ่านทางการบริจาค

การอุทิศทุกประเภท เช่น เงิน ทรัพยากรวัสดุ หรือการอาสาสมัคร จะทำให้กิจกรรมของสมาคมพระแม่มารีดำเนินไปได้และเติบโต

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ