การประจักษ์

นักบุญโยเซฟ บิดาของพระเยซูคริสต์ มอบแรงบันดาลใจให้แก่เรามาหลายปี เพื่อยกระดับเจตจำนงของเราที่มีต่อการช่วยเหลือ การกุศล และประสบการณ์การดำเนินชีวิตที่อุทิศตนแก่พระเจ้า นักบุญโยเซฟ รวมถึงพระนางมารีย์ผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพระแม่ของเรา ได้นำเราไปสู่การค้นพบจิตวิญญาณของมิชชันนารีที่มีอยู่ภายในตัวแต่ละบุคคล และปรับตัวเราเพื่อจัดการภารกิจด้านมนุษยธรรมโดยตรงที่สามารถนำแก่นของการกุศลและการอธิษฐานไปสู่ผู้ที่ทุกข์ทรมานมากที่สุด

ในวันที่ 19 ของทุกเดือน นักบุญโยเซฟผู้บริสุทธิ์ยิ่งได้กระทำการประจักษ์รายเดือน ซึ่งท่านจะเผยแสดงต่อมนุษยชาติซึ่งกระแสเรียกอันมิอาจประเมินค่าได้ผ่านวรสารที่ส่งมายังผู้ทรงนิมิต ภคินีลูซีอา เด เฮซุส การประจักษ์รายเดือนนี้เป็นเครื่องหมายของวันที่นักบุญโยเซฟสำแดงการประจักษ์ครั้งแรกเมื่อ 19 มีนาคม 2013 ณ ศูนย์พระแม่มารีแห่งฟิเกวร่า คาร์โม ดา คาโชเอร่า มินาสเจราส ประเทศบราซิล

การประจักษ์ของท่านเกิดขึ้นในพิธีภาวนาระหว่างรายการ “พบกับหฤทัยบริสุทธิ์ยิ่งของนักบุญโยเซฟ” ถ่ายทอดสดโดยมิเซอริคอร์เดีย มาเรีย ทีวี (เมอร์ซี่แมรี่ เว็บทีวี) ซึ่งได้นำพาผู้ศรัทธาทั้งโลกมาศึกษาคำสอนของพระอาจารย์ผู้ถ่อมตนยิ่ง

แต่ละเดือน พระผู้ทรงหฤทัยบริสุทธิ์สอนเราถึงวิธีใช้ชีวิตผ่านเวลาอันยากเข็ญนี้ไป

นักบุญโยเซฟได้ปลุกวิญญาณผู้เผยแผ่พระวจนะที่ดำรงอยู่ในทุกชีวิตและวรสารของท่านเปลี่ยนเราและยกเราสู่หัวใจอันสูงส่งสูงสุด ทำให้เราถ่อมใจ บริสุทธิ์ และซึ้งในภราดรภาพแก่กัน

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ