Ave Maria_zulu

Ave Maria_zulu

            

>> isiZulu - Zulu <<
 

Ave Maria

Yethi Maria,
Ogcwele 
igracia,
Inkosi inawe.
Ubusisiwe esifazaneni,
Ibusisiwe nenzalo yesisu sakho, uJesu.

Maria ocwebileyo, Nina bakankulunkulu,
Awusikhulekele thina bayizoni,
Manje nasezikhathini sokufa kwethu.

Amen


Praying Hail Mary
in different languages

Download here the pamphlet

Oraciones Relacionadas

Who are we?

Association Mary
A Christian and ecumenical religious association for the purpose of disseminating the universal message of love and of peace that Christ Jesus, the Virgin Mary, and Saint Joseph transmit to the monks of the Grace Mercy Order, stimulating spiritual growth through prayer and altruistic service.

Contact